Топ-100
Back

★ Постіндустріальне суспільствоПостіндустріальне суспільство
                                     

★ Постіндустріальне суспільство

Постіндустріальне суспільство - суспільство, в економіці якого переважає інноваційний сектор економіки з високопродуктивною промисловістю, індустрією знань, з високою часткою у ВВП високоякісних та інноваційних послуг, з конкуренцією в усіх видах економічної та іншої діяльності, а також більш високою часткою населення, зайнятого у сфері послуг, ніж у промисловому виробництві.

Концепція "постіндустріального суспільства" Деніела Белла створена для теоретичного опису можливого шляху розвитку капіталістичного суспільства.

                                     

1. Постіндустріальне суспільство

Белл визначає постіндустріальне суспільство як "суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів до виробництва послуг, проведення досліджень, організації системи освіти і підвищення якості життя, в якому клас технічних спеціалістів став основною професійною групою і, що найважливіше, в якому впровадження нововведень все більшою мірою залежить від досягнення теоретичних знань. Постіндустріальне суспільство передбачає виникнення інтелектуального класу, представники якого на політичному рівні виступають як консультанти, експерти або технократи".

Тобто центральною ознакою "постіндустріального суспільства", за Беллом, є панування науки, наукових знань. Белл відриває науку від економіки, проголошує її автономність, розглядає її розвиток як передумову нової організації і структури суспільства. Основними елементами цієї структури стануть університети, наукові інститути, науково-дослідні організації. Оскільки "велика наука" перебуває поза ідеологією, то Белл намагається протиставити її "великому бізнесу".

Зміна соціальної структури суспільства змінює і характер суперечностей. Белл писав: "Якщо для індустріального суспільства є характерною боротьба між капіталістом і робітником на підприємстві, то в постіндустріальному суспільстві конфлікт проявляється у зіткненні між фахівцем і простолюдином в організаціях і в суспільстві".

                                     

2. Наукова база для концепції

Загальнометодологічною основою концепції "постіндустріального суспільства" є так само, як і концепції "індустріального суспільства" еволюційний підхід до історичного розвитку і принцип технологічного детермінізму. Щоправда, останній доповнюється іншими принципами.

                                     

3. Звязок з іншими науковими дослідженнями

Концепція Белла про постіндустріальне суспільство по суті частково розкриває концепцію Тофлера про хвильовий характер розвитку суспільства. За якою є три хвилі розвитку суспільства: перша хвиля - аграрне суспільство, друга хвиля - індустріальне суспільство, третя хвиля - постіндустріальне суспільство. І концепція постіндустріального суспільства органічно вписується в хвильову концепцію Тоффлера.

                                     

4. Історія формування концепції

Сам термін "постіндустріалізм" було запроваджено у науковий обіг англійським соціологом А. Пенті ще на початку ХХ ст. Він дав і його перше визначення: "стан суспільства, яке постане після розвалу індустріалізму". Він пропонував використати цей термін для роздумів про майбутнє у звязку з тим, "що індустріалізм приречений".

Як сформована концепція "постіндустріалізм" склався в 70-х роках і звязаний з імям професора соціології Гарвардського університету Данієля Белла. Ще з кінця 50-х рр. він активно поширював цю концепцію. 1967 року на конференції американських футурологів Белл сформулював завдання соціального прогнозування. А в 1970 році на VII Міжнародному соціологічному конгресі проголосив свою концепцію "постіндустріального суспільства". 1973 року Белл опублікував працю "Настання постіндустріального суспільства", де в ній оприлюднив найновіший удосконалений варіант концепції.

                                     

5. Особливості концепції

Концепція "постіндустріального суспільства" є своєрідною проєкцією "індустріального суспільства". Спочатку теоретики "постіндустріалізму" розглядали його тільки як поліпшений варіант "індустріалізму", але згодом їхня концепція стала значно критичнішою. Вони почали критикувати "індустріалізм" за недостатність ціннісної орієнтації, за технократизм.

Белл зробив спробу дати, з одного боку, соціальний прогноз розвитку буржуазного суспільства, а з іншого - утвердити новий концептуальний підхід до цього аналізу, який заперечував би моністичну теорію суспільного розвитку К. Маркса. Він визнає велику роль Маркса у розвитку соціології, підкреслює його вплив на соціологів, які переймались проблемами перспектив розвитку капіталізму, і навіть заявляє, що "всі ми постмарксисти".

Белл намагається наслідувати марксову логіку соціального аналізу і разом з тим виступає категорично проти моністичного підходу до вивчення закономірностей суспільного розвитку, який у марксистському вченні визначається діалектичною єдністю продуктивних сил і виробничих відносин. Белл заявляє, що недоліком марксистського вчення про заміну формацій є те, що концептуальна схема суспільного розвитку будується навколо осі відносин власності, а для характеристики капіталізму така вісь непридатна. Передовсім тому, що "власність - це юридична фікція". Крім того, на думку Белла, перехід від "індустріального" до "постіндустріального суспільства" зумовлюється вже не стільки матеріальними факторами, скільки соціальними інститутами. Він висуває ідею про те, що розвиток будь-якого суспільства відбувається одночасно за кількома "осьовими лініями", які визначають його економічну, політичну і культурну еволюцію. Залежно від вибору "осі" історію суспільства можна розглядати по-різному: як еволюцію форм власності, його політичної організації, або культурних традицій. Сам Белл бере за основу схему побудови суспільства навколо "осі виробництва і типів використовуваних знань". У визнанні визначальної ролі наукових знань, він бачить докорінну різницю між своєю концепцією і поглядами прибічників "індустріалізму", які виводять всі суспільні зміни лише з прогресу техніки і технології.                                     

5.1. Особливості концепції Ознаки постіндустріалізму за Беллом

Система "постіндустріалізму" у Белла характеризується пятьма ознаками:

 • Провідна роль теоретичних знань, як основи нововведень в економіці, політиці і соціальній структурі суспільства.
 • Переважання серед працівників "класу" професійних фахівців і техніків.
 • Перехід від виробництва товарів до виробництва послуг.
 • Прийняття рішень на засадах нової "інтелектуальної технології", ці процеси, на думку американського соціолога, уже набирають реальних життєвих форм, тоді як риси традиційного капіталізму поступово зникають.
 • Ставка в майбутньому на методи контролю, і оцінка можливих напрямів розвитку технології.
                                     

5.2. Особливості концепції Роль інтелектуальної власності та інноваційні технології

Ключова роль інтелектуальної власності та інноваційних технологій у формуванні постіндустріального суспільства:

 • Інформація привласнена певним субєктом стає інтелектуальною власністю.
 • Інтелектуальна власність може продаватись за кошти.
 • Інформація перетворюється на обєкт обміну між різними субєктами.
 • За використання інтелектуальної власності можуть отримуватись кошти власником.

Цей процес має назву - потиражна оплата або роялті. Форми інтелектуальної власності - патент, авторське свідоцтво. Субєкт який створює інтелектуальну власність називається творцем інтелектуальної власності.

Інноваційні технології - технології які зявилися у період часу, що не дуже віддалений від поточної миті часу. У разі корисності актуальність, у тому числі і комерційна ці технології стають рушійними чинниками прогресу суспільства.                                     

5.3. Особливості концепції "Економіка послуг"

Теза про "економіку послуг" як одну із визначальних рис "постіндустріалізму" не викликає особливих заперечень. Проте варто зауважити, що характер суспільних відносин не залежить від того, в якій галузі господарства вони мають місце. В основу класового поділу суспільства Белл покладає принцип знань і кваліфікації і виділяє відповідно чотири основні класи: фахівці, техніки і напівфахівці, службовці, робітники, зайняті фізичною працею. Панує в "постіндустріальному суспільстві" - "меритократія" у Гелбрейта - "техноструктура" - це "нова еліта", яка складається із обдарованих осіб з усіх соціальних верств. Ця еліта стає панівною не лише у виробництві, а й у політиці.

Концепція Белла, як і інші концепції "трансформації капіталізму", спирається на реальні факти, тенденції капіталістичного розвитку. Проте вона відображає лише поверхові уявлення про ці процеси. Справді, у процесі науково-технічної революції зростає роль науки, попит на кваліфіковану робочу силу, підвищується кваліфікація фахівців. Але наука не була і не може бути незалежною від соціальних умов, самодостатньою силою в суспільстві.

З концепцією економіки послуг повязана концепція інформаційного робітника Пітера Друкера.

                                     

6. Див. також

 • Креативний клас.
 • Постіндустріалізм.
 • Медіакратія.
 • Робототехніка.
 • Інтелектуальна економіка.
 • Промисловість.
 • Нанотехнології.
 • Третинний сектор економіки.
 • Охорона праці.
 • Промисловий дизайн.
 • Нетократія.
 • Автоматизація.
 • Постмодернізм.
                                     

7. Посилання

 • Деніел Белл, Прихід постіндустріального суспільства.
 • Постіндустріальне суспільство / / Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт. -уклад. Ю. І. Ковалів. - Київ: ВЦ "Академія", 2007. - Т. 2: М - Я. - С. 252.
                                     

8. Джерела та література

 • А. Ю. Мартинов. Постіндустріальне суспільство / / Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін., Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2011. - Т. 8: Па - Прик. - С. 439. - 520 с.: іл. - ISBN 978-966-00-1142-7.
 • Франкел Б. Постіндустріальні утопісти / Пер. з англ. О. Юдіна. - К.: "Ніка-Центр", 2005. - 304 с.
                                     
 • концепції індустріального суспільства Див. також Індустріальне суспільство Постіндустріальне суспільство Архаїчне право Галушко К. Ю. Аграрне суспільство Енциклопедія
 • частіше замість терміну постіндустріальне суспільство вживав термін інформаційне суспільство Термін інформаційне суспільство за даними угорського
 • and mathematics: Analyzing and Modeling Global Development 184 pp. English ISBN 5 - 484 - 01001 - 2 Індустріальне суспільство Постіндустріальне суспільство
 • індустріального суспільства риси: стандартизація концентрація централізація синхронізація Аграрне суспільство Доіндустріальне суспільство Постіндустріальне суспільство
 • відносин на заводах Рено 1955 Соціологія дії 1965 Постіндустріальне суспільство 1969 Виробництво спільноти Production de la societe, 1973
 • капіталістичного суспільства Белл визначає постіндустріальне суспільство як Тобто, центральною ознакою постіндустріального суспільства за Беллом
 • проголосив свою концепцію постіндустріального суспільства 1973 року Белл опублікував працю Настання постіндустріального суспільства де в ній оприлюднив
 • Віртуальні співтовариства Нетократія Мережева війна Концепція постіндустріального суспільства The Network Society and Organizational Change online 2001
 • прихильники загальної рівності можливостей. У своїй книзі Майбутнє постіндустріальне суспільство 1973 Деніел Белл вважав, що меритократія дозволить усунути
 • США - соціолог і публіцист США, засновник теорії постіндустріального інформаційного суспільства Себе він одного разу описував як соціаліста в економіці
 • індустріальної модернізації до стану суспільства ризику, яке, в свою чергу, не є постіндустріальним Воно являє новий щабель суспільства модерну, в якому виробництво


                                     
 • соціально - орієнтованої ринкової економіки, базованої на засадах постіндустріального суспільства інтеграції України до світового співтовариства - обговорювати
 • стиль організації, яку називаємо бюрократією. Третя хвиля - це постіндустріальне суспільство риси якого можна спостерігати у розвинутих країнах, починаючи
 • Берліні за зразком шведської Piratpartiet як партія постіндустріального інформаційного суспільства Цілі партії - сприяння вільному поширенню знань і
 • що пристосовує традиційні цінності консерватизму до реалій постіндустріального суспільства і визначає урядову політику та політичний курс провідних країн
 • політичних мереж намагається спертися на комунікативні процеси в постіндустріальному суспільстві і демократичну практику сучасних держав. Теорія політичних
 • два типи цивілізації, два світогляди, два способи життя, два суспільства - постіндустріальне та ультраіндустріальне. Причиною такого розділення є системна
 • Адорно, Маркузе теорію постіндустріального суспільства і інформаційного суспільства Белл, Елвін Тофлер теорію суспільства пізнього модерну Ентоні
 • результаті якої відбувається трансформація індустріального суспільства в постіндустріальне Змінюється структура трудових ресурсів: зменшується доля фізичного
 • в деяких країнах вже призвела до формування постіндустріальної інформаційної цивілізації. Суспільство третьої хвилі характеризується такими ознаками:
                                     
 • фінансист Бернард Барух Соціолог і публіцист, засновник теорії постіндустріального суспільства Даніель Белл Відомий вчений - механік Бернард Будянський Засновник
 • волонтерський проєкт глобальної спільноти українців, яка досліджує постіндустріальне суспільство і здійснює ігрове моделювання його головних компонентів, до
 • своїй теорії реформування суспільства він відстоює нову логіку перетворень, виходячи з реалій постіндустріальних суспільств Він робить акцент на людських
 • відповідає сучасним промислово розвинутим країнам та майбутньому постіндустріальному суспільству Розвиток третинного сектора на цій стадії настільки значний
 • електронно - інформаційних технологій до нового, постіндустріального суспільства яке невдовзі отримало назву інформаційного суспільства Ставало дедалі зрозумілішим, що
 • статусу пізнання в контексті постмодерністської культури і постіндустріального суспільства Жан - Франсуа Ліотар народився у Версалі Франція Вивчав філософію
 • виробництва. Виникнення постіндустріального суспільства остаточно виявила сучасну обмеженість марксистської класової теорії - схеми суспільства та суспільного
 • в розробку концепції Постіндустріального або Інформаційного суспільства яке є наступним кроком розвитку людського суспільства Своїми передумовами
 • консолідації. Темпи зростання обсягів видобутку скорочуються, постіндустріальне суспільство ХХІ ст. спрямоване не добування ресурсів, а їх відтворення у
                                     
 • суспільстві оскільки сучасна класова структура постіндустріального суспільства значно відрізняється від класової структури індустріальних суспільств

Users also searched:

індустріальне та постіндустріальне суспільство, концепція постіндустріального суспільства презентация, постіндустріалізація це, постіндустріальна економіка, постіндустріальне суспільство соціологія, постіндустріальний етап розвитку, суспільство, Постіндустріальне, постіндустріальне, Постіндустріальне суспільство, індустріальне, індустріальне та постіндустріальне суспільство, постіндустріальний етап розвитку, постіндустріальна економіка, постіндустріальне суспільство соціологія, індустріальне суспільство, постіндустріалізація це, концепція, постіндустріального, презентация, постіндустріальний, етап, розвитку, постіндустріальна, економіка, соціологія, постіндустріалізація, суспільства, інформаційне, інформаційне суспільство, концепція постіндустріального суспільства презентация, постіндустріальне суспільство, суспільство україни. постіндустріальне суспільство,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

постіндустріальний концепція постіндустріального суспільства презентация інформаційне суспільство розвитку Постіндустріальне інформаційне соціологія суспільство україни. постіндустріальне суспільство суспільства презентация постіндустріальне суспільство етап економіка постіндустріалізація це індустріальне та постіндустріальне суспільство постіндустріалізація концепція індустріальне постіндустріального постіндустріальний етап розвитку постіндустріальне постіндустріальне суспільство соціологія постіндустріальна індустріальне суспільство Постіндустріальне суспільство постіндустріальна економіка суспільство постіндустріальна економіка концепція постіндустріального суспільства презентация індустріальне та постіндустріальне суспільство постіндустріальний етап розвитку постіндустріалізація це постіндустріальне суспільство соціологія

...

Індустріальне та постіндустріальне суспільство.

Постіндустріальна економіка та постіндустріальне суспільство. Постіндустріальне суспільство це суспільство, в економіці якого, в результаті В основі концепції постіндустріального суспільства лежить поділ усього. Інформаційне суспільство. ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ. Підготувати презентації: Постіндустріальне суспільство, прояви в повсякденному житті Соціальна структура постіндустріального суспільства дати.

Постіндустріальна економіка.

Постіндустріальне суспільство. Особливості ELARTU. Постіндустріального суспільства в інформаційне та суспільство знань трансформація, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство,. Концепція постіндустріального суспільства презентация. Практичне заняття. Модерне індустріальне та постмодерне. Мування постіндустріальної світо системи глобалізму. Ключові слова: постіндустріальне суспільство, транзи тивні країни, інформаційна економіка​,.


Постіндустріалізація це.

Повсякденне життя і культура. 1. Проблеми формування ос. ІНФОРМАЦИЙНЕ СУСПИЛЬСТВО – соціологічна концепція постіндустріального суспільства нова історична фаза. Індустріальне суспільство. 77 ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІ ОЗНАКИ. Ключевые слова: сектори економіки постіндустріальне суспільство економіка знань postindustrial society knowledge economy. Дата публикации: 2014.

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національна Академія.

Постіндустріального суспільства. Цільова функція. Індустріальне. Технічний розвиток, економічне зростання. Постіндустріальне. Підвищення якості. ЕКОНОМІКА. Обєктом роботи є постіндустріальне суспільство, його проблеми та вірогідні постіндустріального суспільства Белл, кінця історії Фукуяма, конфлікту. Роль вищої освіти в інформаційному суспільстві. Постіндустріальне суспільство. стадія розвитку соціуму, що приходить на змiну державно монополiстичному суспільству і відзначається збільшенням.


Виклики постіндустріальної доби і Україна. Реферат – Освіта.UA.

Інформаційне суспільство, постіндустріальне суспільство. Основною рисою інформаційного суспільства виступає перетворення знань та інформації. Постіндустріальна трансформація економічних відносин. Заходи щодо їх подолання. Ключові слова: постіндустріальне суспільство, постіндустріальна економіка, інформаційна економіка, технологічний уклад. Постіндустріальне суспільство. Термін постіндустріальне суспільство виник лище на початку XX століття. Різноманітні дослідження поступово сприяли змістовному наповненню цього​.


Постіндустріальне суспільство та Україна: теорія та реалії card file.

Постіндустріальні утопісти Пер.з англ. О.Юдіна. Книга чи стаття. Книга постіндустріалізм постіндустріальне суспільство автаркія Баро Горц. Проблематика переходу до інформаційного суспільства. Постіндустріального суспільства Белла, яка розвивалася на Заході Ключові слова: інформаційне суспільство, постіндустріальне суспільство. УДК 1:316.4 Е. А. Кальницький, кандидат філософських наук. Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства Terminological Descriptions of Post Industrial Society Терминологические характеристики. Яловий Г.К. Єрешко Ю.О. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО. Навколо концепції постіндустріального суспільства, зокрема гостро дискутується вигляді: постіндустріальне суспільство – це суспільство, в економіці.

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА Вісник КНТЕУ.

До останнього часу це справді була європеїзована історія. Євро ​американська цивілізація, основою якої є громадянське суспільство та. Hrytsenko, Olena, 2017. FROM LABOR TO CREATIVITY. Polish. У статті відзначено основні етапи розвитку теорії постіндустріалізму та особливості проявів корупції в постіндустріальному суспільстві. Зясовано вплив. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО. Характерними рисами економіки постіндустріального суспільства є Ключові слова: постіндустріальне суспільство, знання, економіка. ‪Лариса Валеріанівна Лебедева Larysa Lebedeva‬ ‪Академия‬. Онтаріо, Канада за сприянням консалтингової компанії VISTAS CANADA СOLLABORITSI КАНАДА. Постіндустріальне суспільство.

Соціальні ризики постіндустріального суспільства як основа.

Ключові слова: постіндустріальне суспільство, постіндустріальна економіка, нова політична економія, творчість, соціально культурний розвиток. Постіндустріальне суспільство Історія України. Розвиток крізь призму концепції постіндустріального суспільства дозволив переосмислити нові реалії стосовно науково технологічного розвитку,. Постіндустріальні утопісти Пер.з англ. О.Юдіна Факультет. Структури національної економіки України, яка формувалась протягом тривалого часу, та її відповідності до вимог постіндустріального суспільства. Постіндустріальне суспільство ЧаРівне.info. Постіндустріальної економіки, її особливостей та причин виникнення Д. Белл розглядає постіндустріальне суспільство як засноване на. грі між.


УДК 316.324.8:140.8 В. Ю. СТЕПАНОВ ІНФОРМАЦІЙНЕ.

Ключові слова: постіндустріальна цивілізація, постіндустріальне суспільство, особистість, креативність, креативна корпорація, світогляд,. Інформаційне суспільство Енциклопедія Сучасної України. Ключові слова: інноваційна культура,інновації, постіндустріальне суспільство​. В останні роки як в побутовому вжитку, так і у науковій літературі все. Інтелектуально духовні пріоритети цивілізаційного розвитку в. Постіндустріальне суспільство технократія соціальний прогрес сектор послуг КОНЦЕПЦІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА.

Еволюція теорій постіндустріального суспільства.

Економічний аналіз як складова суспільних наук Термін постіндустріальне суспільство 3 вперше На його думку, постіндустріальне суспільство …. У Інституті економіки та організації промислового виробництва і. Ключевые слова: постіндустріальне суспільство постіндустріальна економіка інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки,.


Нова економіка.

Інформаційне постіндустріальне суспільство засноване на знаннях. дигми постіндустріального суспільства знання покликане сприяти розвитку. ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НА. Новою стадією суспільного розвитку, що настає за індустріальним суспільством, стало постіндустріальне. Page 2. суспільство остання третина ХХ ст.,. Презентация PowerPoint. Ільство, індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство, фактори виробництва, Україна. Key words: national economy, economic development,. Україна у полоні міфів про постіндустріальне суспільство. У 50 70 і роки XX в. соціологи та економісти запропонували теорії постіндустріального суспільства і постіндустріальної економіки, які розділили історію.


Ауковий вісник Херсонського державного університету.

Визначено роль поняття постіндустріальне суспільство у процесі пізнання специфіки сучасного етапу розвитку суспільства. Досліджено особливості. Сфера послуг у формуванні постіндустріальної структури. Ключові слова: Україна, постіндустріальне суспільство, перспективи. Аннотация. Рассматриваются пути и факторы становления Украины как по.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →