Топ-100
Back

★ Глобальне суспільствоГлобальне суспільство
                                     

★ Глобальне суспільство

Глобальне суспильство - суспільство, яке охоплює усю земну кулю і громадянами якого є всі жителі планети Земля. Поняття набуло поширення в другій половині XX ст., коли виникла потреба у дослідженні глобальних суспільних процесів, які впливають на розвиток людства в цілому.

Суспільства окремих країн світу на противагу до глобального суспільства називаються локальними суспільствами.

Основою для розвитку поняття глобального суспільства були ідеї єдинобожжя християнство, іслам та юдаїзм, а також європейської та китайської філософії, зокрема ідеї рівності й єдності всіх людей перед богом, ідеї космополії, граду земного і граду Божого, ідея Піднебесної тощо.

                                     

1. Різні трактування поняття

Поняття глобального суспільства тісно повязане з поняттям суспільства. Якщо на думку одних вчених - це суспільство існувало від самого виникнення людства, просто люди або не приділяли йому достатньої уваги, або називали іншими словами - "людство", "рід людський" тощо. Поняття близькі за змістом до поняття "глобальне суспільство" - планетарне суспільство, міжнародне або світове співтовариство, "глобальне село".

                                     

2. Життя в сучасному глобальному суспільстві

З точки зору глобального суспільства немає нічого загадкового в процесах глобалізації. Вони є звичайними суспільними процесамии суспільними перетвореннями у глобальному суспільстві, і їм можна знайти певні аналогії в суспільствах локальних окремих країн світу.

                                     

3. Локальні суспільства

У складі глобального суспільства в усі часи існували суспільства локальні, суспільства окремих країн, держав і регіонів світу. Таким чином глобальне суспільство так само має регіональну структуру, як і суспільство будь-якої окремої країни світу напр. України.

                                     

4. Глобальне господарство

Глобальне господарство Глобальна економіка - з точки зору глобального суспільства це його сфера господарської діяльності, його господарська система.

                                     

5. Історія ідеї глобального суспільства

Вперше ідеї розглядати всіх жителів нашого світу нашої планети як єдине суспільство зявляються ще в часи Старожитності. Зокрема древній мислитель і шукач істини Діоген вживає таке поняття, як космополіт, тобто громадянин світу, громадянин космополії суспільства світу. У християнстві, зокрема у православї, у різноманітних філософських вченнях на їх основі, ще у часи раннього середньовіччя зокрема Київської Русі використовуються такі поняття як людство, род людський, світ християнський, град Божий тощо, які по суті є осмисленням життя людства і глобального суспільства того часу з християнської точки зору. Цією ідеєю цікавилися як мислителі тогочасної Європи так і Росії Русі. Зокрема Жан-Жак Руссо, переклад праць якого здійснювався Іполитом Богдановичем.

                                     

6. Зародження і розвиток ідей глобального суспільства у рамках основних світових віровчень

Люди, знайомі з основними світовими віровченнями релігіями і поняттям глобального суспільства, досить легко знаходять аналогії в ідеях, які висловлювалися багатьма людьми у рамках цих віровчень протягом тисячоліть і сучасною ідеєю глобального суспільства. Для віруючих людей Творцем людства, а отже і глобального суспільства є Бог. Так у християнстві, мусульманстві, юдаїзмі та буддизмі велика увага приділяється людству, загальнолюдській спільноті земної кулі, вічним проблемам, які існують у її складі протягом всього її існування і оптимальним шляхам їх вирішення. У стародавніх віруваннях Китаю зокрема конфуціанстві подібні питання осмислюються з використанням поняття Піднебесної, життєвого простору, у якому живуть люди і одночасно - загальнолюдського суспільства, яке існує в рамках цього простору. Таким чином, ідеї глобального суспільства, осмислення життя людства як єдиного цілого, єдиної спільноти, яка існує на нашій планеті з часу появи перших людей, має багатовікову історію, початки якої губляться в глибині тисячоліть. Зокрема на землях сучасної України ці питання були досить ґрунтовно розроблені в рамках середньовічної православної філософії, інтерес до якої у світі почав зростати в останні роки, що дозволяє говорити про існування православного глобалізму, глобального світогляду заснованого на православних цінностях.                                     

7. Глобальне суспільство і проблеми глобалізації

Від самого початку виникнення людства, у глобальному суспільстві разом живуть дуже різні люди з різними поглядами на життя. В залежності від багатьох факторів люди можуть як схвалювати так і заперечувати загальнолюдські цінності і ідею мирного співжиття людства на планеті. У звязку з суспільними негараздами, які викликає глобалізація, існує багато людей в сучасному світі, які схильні вважати глобалізацію швидше негативним явищем ніж позитивним. Це своє бачення глобалізації вони часто переносять на глобальне суспільство, заперечуючи його існування або відмовляючись визнавати себе повноправними членами глобального суспільства.

                                     

8. Імперії і глобальне суспільство

Історія свідчить, що у часи суспільних негараздів у глобальному суспільстві зазвичай набувають поширення ідеї централізації влади єдиновладдя у суспільстві, тобто ідеї про те, що певна людина чи група людей зможуть вирішити існуючі соціальні проблеми, якщо до їх рук передати всю владу у суспільстві. Як правило ці ідеї ведуть до спроби встановлення влади у суспільстві насильницьким шляхом. Історія людства сповнена таких спроб. У масштабах глобального суспільства найбільш значимі спроби централізації влади як правило набувають форм світових імперій. Як приклади можна навести старожитні Китайську, Перську, Римську імперії, Арабський халіфат, середньовічні Західну Римську Священну Римську і Східну Римську Візантійську імперії, Велику Степову Монгольську Імперію, імперії Нового Часу, такі як Османська, Російська, Австро-Угорська, Британська, Німецька тощо. В історії XX ст. деякі дослідники розглядають такі імперії як Радянську СРСР, Німеччина 1930 - 1945 років і Американську США. У випадку суспільних негараздів у глобальному суспільстві є всі підстави очікувати нових спроб утворення світових імперій централізації влади у світі.                                     

9. Війни у світі і глобальне суспільство

З точки зору концепції глобального суспільства всі війни у світі мають на меті переділ влади і сфер впливу у глобальному суспільстві, усунення протиріч між тими чи іншими локальними суспільствами, що входять до його складу.

                                     

10. Структура глобального суспільства майбутнього

У минулому в глобальному суспільстві були періоди, коли його структуру характеризували як переважно первісно-общинну, рабовласницьку, феодальну, буржуазну і індустріальну тощо. Стосовно його майбутньої структури в наш час важко щось сказати, оскільки жодній людині не дано знати майбутнє. Різні дослідники пропонують різне бачення структури глобального суспільства майбутнього, зокрема глобальне інформаційне суспільство, глобальне громадянське суспільство, глобальна монархія диктатура, союз окремих держав світу та ін. Для сучасних жителів глобального суспільства, так само як і для їхніх предків, продовжують залишатись важливими питання збереження миру, порядку, добробуту, а також місцевих звичаїв, власної мови і віри в умовах швидких змін, які відбуваються.

                                     

11. Джерела

 • Church as a global society.
 • Diversity in the globalised society.
 • The Struggle for Global Society in a World System. A Response to Wallersteins "After Developmentalism and Globalization, What?".
 • Young people, identity and living in a global society.
 • Professions and social order in global society.
 • Ethics for Global Society.
 • Thoughts on Fear in Global Society.
 • Towards a sustainable global society.
 • Preparing children for global society.
 • Transition to a Global Society. Review.
 • Global civil society.
 • The Great Transition Today. A Report from the Future.
 • Глобальне громадянське суспільство / / Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. - Х.: Право, 2015.
 • Toward a Global Society of States.
 • Теодор Левітт. Глобалізація ринків, англ. стаття, яка часто розглядається як початки сучасної світової глобалістики.
 • Multiculturalism in a global society.


                                     

12. Література

 • М. Л. Ожеван, Г. Л. Піскорська. Глобальне інформаційне суспільство / / Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.:Л. В. Губерський голова та ін. - К: Знання України, 2004 - Т.1 - 760с. ISBN 966-316-039-X.
                                     
 • Соціальна комунікація Мережеве суспільство Інформаційне суспільство Глобальне суспільство Етологія Етнічна структура суспільства Арістотель. Політика - К
 • Х. : Право, 2015 ІНФОРМАЦИЙНЕ СУСПИЛЬСТВО ЕСУ М. Л. Ожеван, Г. Л. Піскорська. Глобальне інформаційне суспільство Українська дипломатична енциклопедія:
 • межах світу, глобалізація, вестернізація тощо. Глобальне суспільство Людство Глобалізація Суспільство Вестернізація Екосело McLuhan, Marshall Powers
 • плутанину у розробку концепції суспільства оскільки дали підставу деяким дослідникам ототожнювати глобальне суспільство з глобальним господарством, що не є вірним
 • розгляд глобальних проблем людства та пошук шляхів їх вирішення. Катастрофа, катастрофізм мальтузіанство технократія, менеджеризм утопізм, суспільство загального
 • реальності. Термін глобальний за Ґурвічем не відноситься до універсального Глобальний означає всеохопний. Кожне глобальне суспільство не лише структуроване
 • здебільшого, націлений на більшу інтеграцію єврейського народу у глобальне суспільство У 1906 році в першому номері журналу Російський есперантист були
 • ризикогенності, наявності глобальних загроз і небезпек. У вузькому - під цим поняттям мається на увазі нова форма суспільства індустріального модерну
 • судження глобальне потепління, стали широко використовувати в пресі та в суспільних обговореннях. Гіпотеза про метангідратну рушницю Глобальне затемнення
 • прозорості, участі та верховенства права у глобальному управлінні. У більш широкому розумінні, глобальне адміністративне право, або, за іншим визначенням
                                     
 • господарство суспільства окремої країни світу. Суспільне господарство - господарство певного суспільства Світове господарство чи глобальне господарство
 • Відкритість суспільства - тенденція розвитку світу до глобального співтовариства. Це поняття охоплює не тільки відсутність державних кордонів із прикордонними
 • капіталу світової світ - економіки. Дж. Аррігі вважав, що наразі сучасне глобальне суспільство перебуває у стані кризи фінансового перенакопичення, і ця ситуація
 • званої глобальної цифрової нерівності, яка існує між багатими і бідними країнами. Саміт встановив 17 травня як Всесвітній день інформаційного суспільства Найбільша
 • прислухатися до думок філософів та економістів, які, пояснюючи чому наша модель суспільства загрузла в екологічній, фінансовій та політичній кризах, наскільки нам
 • українського походження Іполит Богданович. Глобалізація Глобальне суспільство Глобальне господарство Глобальні проблеми сучасності Сучасна глобалістика: її школи
 • також глобальне громадянство англ. Global citizenship - глобалістська ідея про права і громадянські обов язки громадянина як члена глобального суспільства
 • Антиглобалізація Альтерглобалізм Антиглобалісти Глобальне адміністративне право Глобальне врядування Глобальне громадянство Global Politics Juliet Kaarbo
 • Глобальна мережа - англ. Wide Area Network, WAN - комп ютерна мережа, що охоплює величезні території тобто будь - яка мережа, чиї комунікації поєднують
 • походження, який займався дослідженнями у сфері глобалізації і теорії глобального суспільства Німецька національна бібліотека, Державна бібліотека в Берліні
                                     
 • людини і суспільства зокрема, концепції глобального села. Його ідеї мають важливе значення для розуміння розвитку сучасної цивілізації як глобального суспільства
 • років один вид з 10 000 зникає Згідно з висновками вчених, наше глобальне суспільство почало знищувати види інших організмів прискореними темпами, ініціюючи
 • суспільства бере глобальне населення в цілому за основу глобальної ідентичності. Однак, Бузан також стверджував, що концепція Світового суспільства була
 • Глобальне потепління - це зміни в навколишньому і соціальному середовищах, що спричинені прямо або опосередковано антропогенними викидами парникових
 • установами - виконавцями, організаціями - виконавцями, приватним сектором і громадянським суспільством ГЕФ об єднує зусилля урядів 182 країн, які входять до нього та підтримує
 • трансляції та відтворення зображень. Світ замість глобальної бібліотеки перетворюється на глобальне село чому присвячено книгу Осягаючи мас - медіа
 • сенсорний баланс і соціальну структуру суспільства Обплутаний електронними мережами світ перетворюється на глобальне село де скасовані простір і час
 • певних тенденціях, які ведуть до соціальних новостворень. Це розвиток суспільства від найпростіших форм до найскладніших. Багато в чому нагадує біологічну
 • політичний філософ Ульріх Бек, в свою чергу, пропонує створити глобальне громадянське суспільство що здатне впливати на діяльність найбільших транснаціональних
 • людських спільнот і окремої людини. Екологічні проблеми мають глобальний характер, всі суспільства що є складовими частинами людства в цілому, що існує на

Users also searched:

суспільство, Глобальне, Глобальне суспільство, глобальне суспільство, суспільство україни. глобальне суспільство,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Глобальне громадянське суспільство, демократія та принципи.

Розкрито його сутність, структура, тенденції, динаміка. Визначено завдання національного громадянського суспільства в процесі інтеграції в глобальну. Глобальне громадянське суспільство як нова модель світоустрою. Політика й суспільство Економіка Культура й стиль життя Вікно в Німеччину Як зимова погода повязана з глобальним потеплінням. Важливу роль у цих Чому глобальне потепління і сніг сумісні одне з одним.

СУТНІСТЬ І ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ.

Key words: global civil society, globalization, civil society, social transformations in. Ukraine, transnational corporations. Постановка проблеми. На сьогодні в. Войтович Р.В. Глобальне суспільство як нова форма соціальної. Ключові слова: гуманізація, зміст, глобальне суспільство, тенденції, внесли свій вклад у галузі функціонування вищої освіти в глобальному суспільстві з.


СУЧАСНА ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ.

Розвитку суспільства і його загроз. Глобальна соціалізація розвитку висуває на передній план і третю групу глобальних проблем соціального характеру,. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇЇ ГУМАНІЗАЦІЇ. Планета і суспільство Новий договір із суспільством і планетою реальні, позитивні і довгострокові зміни в життя планети і нашого суспільства​. ВИКЛИКИ, СУПЕРЕЧНОСТІ ТА РИЗИКИ СУЧАСНОї. У статті презентується гіпотеза про те, що глобальна ідеологія, інтегруючи дихотомію взаємозвязків держава – держава, суспільство – держава.

Роль світового громадянського суспільства в подоланні.

Глобальний розвиток, глобальне суспільство. глобальна політика, ​глобальна економіка. Оцінювати закономірності та тенденції глобалізації. ‪Тетяна Валентинівна Бєльська Т.В. Бельская Т.В‬. На національному рівні організації громадянського суспільства відіграють вирішальну роль у перетворенні глобальних програм на національні. УДК 316.324.7 гЕНЕЗИС ІНФорМАцІЙНого СУСпІлЬСТВА. Анотація. Стаття присвячена розгляду глобального суспільства як трансформа ційної моделі соціальної організації. досліджено існуючі теорії розвитку.


Цілі сталого розвитку і громадянське суспільство Національні.

Глобалістики: глобальний розвиток, глобальна система, глобальне суспільство, інтеграція, коеволюція, локалізація, інтернаціоналізація, регіоналізація. Глобалізаційні процеси в сучасній економіці Розмір Український. У публікації представлено концепцію системної трансформації глобальної еко номіки і глобального суспільства. Визначено таке: підсистеми сфери. СУПЕРЕЧНОСТІ ГЛОбАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА В АСПЕКТІ. Кожний член суспільства має можливість своєчасно та оперативно отримувати за допомогою глобальних інформаційних мереж повну та достовірну.


Перегляд архіву електронних матеріалів eVNUIR.

Сучасні суспільства та глобальні трансформації. Освітня програма. PhD. Рік навчального плану. 2017. Лектор. Цимбал Тарас Володимирович. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ КОНЦЕПТУ. Глобальне громадянське суспільство, публічна політика, глобалізація, глобальні публічні актори, міжнародні організації, неурядові організації. Силабус курсу Глобалістика. Поняття глобальне громадянське сус грунтовано, що глобальне громадянське родне суспільство як міжнародне громадянське матика глобальної.

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА.

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЧИННИКА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ. БЕБИК В.М., Глобальне інформаційне суспільство: поняття. Дійсно, з одного боку, інституціональна перебудова світового економічно го порядку зумовлена інтересами найбільш впливових глобальних економіч них. СИСТЕМА КООРДИНАТ НОВОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ. Дане поняття виникло у звязку з потребою у дослідженнях глобальних суспільних процесів, які впливають на розвиток людства в цілому. Існують різні.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ Київський університет права.

Ключові слова: суспільство, інформаційне суспільство, інформаційно ​комунікаційні технології, глобальна економіка. Фундаментальные процессы. Науково технічна бібліотека Національного НТУ ХПІ. Наскільки я розумію, хоча ми з ним про це ніколи не говорили, Сорос – один з перших, хто винайшов чи відкрив глобальний ринок валют. Інтернет як основа глобального суспільства. Реферат – Освіта.UA. Стаття присвячена широкій і багатогранній темі глобального громадянського суспільства. У першій частині статті розглянуто поняття національного.


Сучасні суспільства та глобальні трансформації Факультет.

Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент В. Бебик Політичний менед¬жмент. – 2006. – № 2 17. – C. 140 147. МІЖНАРОДНІ ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ ISSN 2304 7410. СИСТЕМА КООРДИНАТ НОВОЇ. ГЛОБАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ. Стаття присвячена дослідженню питань ускладнення конструкції сучасного суспільства з.

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства.

Лу й болісну інтеграцію в глобальне суспільство, яка не могла відбуватися швидко і легко. Глобалізація світової економіки є явищем обєктивним. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства. Стан: Не визначено. Ідентифікатор: 998 163. Текст документа від 22.07.2000: Окинавская. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО. У книзі розглядаються проблеми взаємоповязаного розвитку громадянського суспільства та держави в контексті становлення глобального світу. Автори.


ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО Відкриті очі.

Формальних державних інститутів на функціонування глобального громадянського суспільства. Ключові слова: глобальне громадянське суспільство,. Глобальне громадянське суспільство як актор глобальної. Купити книгу Відкрите суспільство.Реформування глобального капіталізму в інтернет магазині Vivat Від 268 грн. Постійно діючі знижки та акції. Бєльська Т. В. Інституційний вимір глобального громадянського. Глобальне громадянське суспільство, демократія та принципи судочинства. Музичук, К. С. Музычук, Е. С. Muzychuk, K. S. ГЛОБАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО Інститут права та. Перегляд зібрання за групою Теми глобальне суспільство. Перейти до: 0 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z або ж введіть декілька. Книжка Відкрите суспільство.Реформування глобального. Формулу глобального гро мадянського суспільства сприймають не всі дослідники, зокрема Гіденс у роботі Global. Civil Society вважає її суцільним​.


Становлення глобального суспільства та перспективи.

Замовлення книжки Відкрите суспільство. Реформування глобального капіталізму рубрики Соціологія Джордж Сорос в онлайн магазині книг. Глобальне громадянське суспільство: передумови виникнення та. Сутність глобальних проблем – комплекс звязків і відносин між державами та соціальними системами, суспільством і природою у загальнопланетарному. ГЛОБАЛЬНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ КОНЦЕПТУ ГЛОБАЛЬНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО. Iryna Nerubashchenko.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →