Топ-100
Back

★ Охорона природиОхорона природи
                                     

★ Охорона природи

Охорона природи - сукупність заходів зі збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі. Це етика, наука, і дії, спрямовані на захист довкілля від забруднення, надмірної експлуатації й іншого шкідливого впливу життєдіяльності людини. Охоплює правові, технологічні, природничо-наукові, економічні, громадсько-політичні заходи міжнародного, державного, регіонального і локально-адміністративного рівня.

                                     

1. Основний наголос

Головне завдання охорони природи, стосується підтримки основних екологічних процесів і екосистем у рівноважному стані, разом зі збереженням природного світу і його біорізноманіття, біологічних ареалів, природних ландшафтів, екосистем та інших природних комплексів. Вторинний наголос робиться на збереження природних ресурсів та енергозбереження, котрі розглядаються як важливі для захисту світу природи.

Система критеріїв для оцінки ефективності механізмів керування природоохоронною діяльністю у досліджуваному регіоні охоплює:

 • Відбиття вартості заходів на собівартості виробництва продукції.
 • Абсолютна ефективність інвестицій у заходи.
 • Усунення зловживань окремими підприємствами щодо оцінки реальної вартості заходів.
 • Екологічна точність методу.
 • Економічно ефективні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки.
 • Заходи, оптимальний термін реалізації яких за нейтральних умов, більше заданого терміну скорочення забруднень.
 • Дискретність затрат на реалізацію заходів.
 • Альтернативність заходів та їх допустимих наборів.
 • Припинення виробництва як захід з забезпечення екологічної безпеки.
 • Сумісні заходи.
                                     

2. Розвиток етики охорони природи

Охорону природи було розпочато після науково-технічної революції, яка призвела до порушення рівноваги у взаєминах між довкіллям і людиною у звязку з її активною та виснажливою дією на природу та виробничо-господарською діяльністю.

Як рух і ідеологія охорона природи сформувалася в Російській імперії та СРСР в перші десятиліття ХХ століття. Один з піонерів природоохоронного руху професор Г. О. Кожевніков ще в 1928 р. вказував на етичний момент як найважливішу складову охорони природи: "Охороняти первісну дику природу заради неї самої, вважаючи прикладні питання такими, що стоять на другому плані, - ось основна ідея охорони природи …". Польський філософ Я. Кольбушевський Kolbuszewski J. вважає, що охорона природи є добровільною діяльністю на користь слабших, хто без надання певної допомоги могли б загинути, бо не в змозі самі впоратися зі своїми проблемами. Відомий російський еколог Ф. Р. Штільмарк вважає, що: "Насправді охорона природи починається там, де вона міцно і реально не сприяє, а протистоїть природокористуванню". Відомий російський фахівець в галузі екологічного права О. С. Колбасов пише: "Раціональне використання природних багатств, як воно здійснюється в сучасних умовах, приховує у собі можливість протистояння інтересам охорони природи". На думку українського еколога В. Є. Борейка, під охороною природи "слід розуміти альтруїстичні дії, спрямовані на захист природи від експлуатації, від людського використання, невикористання природи, збереження природи недоторканою навічно, залишення природи в спокої, захист, заступництво, порятунок природи заради неї самої, захист прав природи, збереження рослин, тварин, інших живих істот і місць їх проживання навічно заради них самих, незалежно від будь-якого натяку на сьогодення або майбутнє їх використання людиною". Близьким до судження "охорона природи", є термін "заповідання", який слід розуміти як припинення на природній території будь-якої господарської діяльності, будь-якого утилітарного використання природних ресурсів.

Наприкінці 1970-х проявлялася посилена увага людей до довкілля, було створено багато організацій з охорони довкілля, наприклад, "Всесвітній фонд природи", "Друзі Землі", "Ґрінпіс" англ. Greenpeace, "Клуб Сьєрра" та інші. Величезну стурбованість викликало руйнування озонового шару Землі, викликане хлорфторвуглеводнями, що привело до їхньої заборони, підвищені викиди двоокису вуглецю, що веде до парникового ефекту і знищення лісів.

                                     

3. Протистояння між охороною природи і природокористуванням

В одному розумінні охорона природи - система заходів, спрямованих на збереження чистоти повітря, водних басейнів, ґрунтів, еталонів природи, на раціональне використання, розширене відтворення і розвиток усіх природних ресурсів Землі. В цьому сенсі охорона природи - складова частина природокористування.

Спеціаліст зі сталого розвитку і екологічної освіти Д. Н. Кавтарадзе зазначає:

                                     

4.1. Охорона природи в Україні ОП в основі державної політики

В Україні, державній охороні і регулюванню використання підлягають земля, надра, водні ресурси, ліси, полезахисні й водоохоронні лісосмуги, зелені насадження, типові краєвиди, курортні місцевості, рідкісні, корисні, реліктові тварини й рослини, визначні природні обєкти, державні заповідники і заказники та їхній рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря та інші природні багатства, які залучені до господарського обігу, і ті, що їх не експлуатують. Заборонено таку господарську діяльність, яка може шкідливо вплинути на стан природних багатств, призвести до ерозії ґрунтів, забруднення і обміління водойм, забруднення повітря, знищення корисних тварин і рослин, зруйнування або пошкодження інших цінних обєктів природи. Організацію заходів стосовно охорони природи та нагляд за їх проведенням здійснюють місцеві органи влади, відомства, інспекції, громадські організації.

16 березня 2000 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про державні нагороди України", у якому була встановлена державна нагорода України - почесне звання "Заслужений природоохоронець України".

Державний нагляд контроль у природоохоронній сфері наразі здійснюють 5 органів виконавчої влади - Держекоінспекція, Держгеонадра, Держлісагентство, Держрибагентство, Держпродспоживслужба.                                     

4.2. Охорона природи в Україні Викладання ОП у вишах

Існує низка спеціальних навчальних дисциплін, які викладають для слухачів бакалаврату, а частіше - ОКР "спеціаліст" і "магістр":

 • Охорона тварин.
 • Та інші.
 • Охорона природи.
 • Раціональне природокористування.
                                     

5. Див. також

 • Українська екологічна асоціація "Зелений світ".
 • Екологічний рух в Україні.
 • Охорона довкілля.
 • Протипожежна профілактика.
 • Охоронна природна територія.
 • Природоохоронна територія.
 • Охорона тваринного світу.
 • Деградація земель.
 • Забруднення вод.
 • Міжнародний союз охорони природи.
 • Охорона вод.
 • Охорона надр.
 • Забруднення довкілля.
 • Забруднення повітря.
 • Заповідна справа в Україні.
 • Охорона ґрунтів.
 • Забруднення океанів.
 • Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".
 • Забруднення ґрунту.
 • Забруднення атмосферного повітря в Україні.
 • ЕкоКлуб "Зелена Хвиля".
 • Пожежогасіння.
                                     

6. Джерела

 • Еколого-техногенна безпека України. ЕГ Дегодюк, СЕ Дегодюк - К.: ЕКМО, 2006.
 • Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. - Д.: Східний видавничий дім, 2004 - 2013.
 • Загороднюк І. Охорона тварин: методичний посібник для студентів спеціальностей "Екологія" та "Біологія". - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. - 52 с.
                                     

7. Література

 • Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угорській імперії: історико-правове дослідження на матеріалах Східної Галичини 1867-1918 рр.: монографія / Л. Я. Коритко. – Івано-Франківськ: Вид. Супрун В. П., 2016. – 432 с. – ISBN 966-8969-77-5.
 • М. О. Медведєва. Міжнародна охорона живих ресурсів міжнародних рік і озер / / Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.:Л. В. Губерський голова та ін. - К.:Знання України, 2004 - Т.2 - 812с. ISBN 966-316-045-4.
 • Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / ред. О. О. Кагало, Б. Г. Проць. - Львів: ЗУКЦ, 2012. - 278 с.
 • Основи фітосозології та її завдання у збереженні фітогенофонду і фітоценофонду / С. М. Стойко / / Український ботанічний журнал. - К.: Інститут Ботаніки ім М. Г. Холодного НАН України, 2011. - № 3. - С.331 -351.
 • Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угорській імперії: історико-правове дослідження на матеріалах Східної Галичини 1867 - 1918 рр.: монографія / Л. Я. Коритко, Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2016. - 431 c. - Бібліогр.: с. 323 - 428.
 • Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Екологія та охорона природи: Підруч. / В. С. Джигирей, В. М. Сторожук, Р. А. Яцюк, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-є вид., доповн. - Л.: Афіша, 2001. - 272 c.


                                     

8. Посилання

 • Охорона природи / / Словник-довідник з екології: навч. -метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. - Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2013. - С. 133.
 • Український офіс Всесвітнього фонду дикої природи.
 • Охорона природи / / Юридична енциклопедія. - К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2002. - Т. 4: Н - П. - 720 с. - ISBN 966-7492-04-4.
 • Англ. The Nature Conservancy - неурядова організація зі збереження дикої природи.
                                     
 • збереження природи та біорізноманіття. Він брав участь у створенні Всесвітнього фонду дикої природи і Всесвітнього центру моніторингу охорони природи Основним
 • культури і природи яке стало першим законодавчим актом України в галузі охорони природи Положення визначало підпорядкування пам яток природи Народному
 • якщо ми хочемо досягти цих цілей. Радикальна охорона природи це: фундаментальне трактування дикої природи яке підтримується глибинною екологією, біоцентризмом
 • нищить природу і що з того виходить Охорона природи в Америці Охорона природи в Зах. Европі Охорона природи в Африці, Австралії й Азії Охорона природи в Росії
 • природоохоронними ландшафтами. Згідно з класифікацією Міжнародного Союзу Охорони Природи пам ятка природи має природоохоронну категорію III, проміжну між національними
 • екологічний центр України Охорона вод Охорона надр Охорона довкілля в процесі користування нафтогазоносними надрами Охорона природи Список екологічних дат
 • союзу охорони природи - всеосяжний збірник відомостей про охоронний статус рослин та тварин в усьому світі. Видається Міжнародним союзом охорони природи МСОП
 • практичних посібників з охорони природи виданих в Україні. Ілля Барабаш - Нікіфоров виконував дипломну роботу з вивчення природи степової зони України під
 • Бризгалін Г.А. Охорона пам яток природи на Україні. Полтава, 1919 р. Зміна природи України під впливом діяльності людини Ідея охорони памяток природи Загальне
 • природи яке закріплено в Законі 1964 р. Про дику природу Сучасна ідея дикої природи - система поглядів і підходів до дикої природи і її охорони


                                     
 • ґрунтознавство, а також деякі суміжні галузі - екологія, агрономія, созологія охорона природи та заповідна справа При наведені імен дослідників увагу приділено
 • пасивної охорони природи 4. Концепція заповідності і естетика дикої природи 5. Концепція заповідності і свобода дикої природи 5.1. Що таке дика природа 5
 • називалося Міністерство охорони довкілля і природи хорв. Ministarstvo zastite okolisa i prirode або MZOP ще раніше - Міністерство охорони довкілля, територіального
 • Вимерлий у природі англ. Extinct in the Wild - EW - категорія Міжнародного союзу охорони природи МСОП та його червоного списку, до якої відносять
 • унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Охорона природи - дії, спрямовані на захист довкілля від забруднення, посиленої експлуатації
 • Радянського Союзу. 1980 - і роки є періодом найвищого розквіту руху дружин охорони природи У Росії їх налічувалося близько 80, в Україні - близько 20, і близько
 • Товариство охорони природи в Ізраїлі івр. החברה להגנת הטבע - HaHevra LeHaganat HaTeva англ. The Society for the Protection of Nature in Israel, - міжнародна
 • П ять принципів або залізних законів охорони природи П. Р. Ерліха: В охороні природи можливі тільки успішна оборона або відступ. Наступ неможливий:
 • Всесвітній фонд природи англ. World Wide Fund for Nature, до 1986 р - Всесвітній фонд дикої природи англ. World Wildlife Fund, WWF - міжнародна неурядова
                                     
 • режим охорони державних заповідників, а також інших об єктів природи які становлять наукову і природоісторичну цінність або є пам ятками природи республіки
 • товариство охорони природи видає журнал Природа та довкілля Головні напрямки діяльності організації - протидія зміні клімату та охорона дикої природи Також
 • і природи згідно з яким, для допомоги НКО УСРР та його територіальним органам створено дорадчий орган Український Комітет охорони пам яток природи УКОПП
 • Права природи - потреби, домагання, інтереси природи розглянутої як моральний партнер, які захищаються морально і законом. Права природи - найважливіший
 • Звільнення дикої природи включає філософські аспекти, розробку законів з охорони дикої природи розширення мережі територій дикої природи та заповідників
 • Дніпропетровське міське товариство охорони природи повна назва - Дніпропетровська міська організація Товариства охорони приоди - громадська організація
 • Письменники дикої природи дають незвичайно яскраві описи вільної природи що запам ятовуються. Описуючи свої подорожі по дикій природі багато з них намагаються
 • Українське товариство охорони природи Укрприрода - громадська екологічна організація, створення якої було предтечею хрущовської відлиги. Під тиском
 • книгу України 2002 року, до того - Положення про ЧКУ Види - символи Охорона природи План дій в созології Законодавча термінологія Диких тварин стало на
 • які в тій чи іншій мірі займалися питаннями охорони природи проте Хортицьке товариство охранителів природи було єдиною громадською організацією, яка була
                                     
 • створюються з метою охорони передусім рідкісних видів тварин, у тому числі плазунів, птахів, комах. Зоологічні пам ятки природи бувають загальнодержавного

Users also searched:

охорона довкілля, охорона навколишнього середовища - реферат, охорона природи 3 клас, охорона природи для дітей, охорона природи презентация, охорона природи проект, що я можу зробити для збереження природи, захист навколишнього середовища твір, Охорона, охорона, природи, Охорона природи, середовища, навколишнього, дітей, охорона довкілля, охорона природи для дітей, охорона природи проект, охорона природи клас, клас, проект, збереження, презентация, можу, реферат, захист, твір, довкілля, зробити, охорона природи презентация, захист навколишнього середовища твір, що я можу зробити для збереження природи, охорона природи 3 клас, охорона навколишнього середовища - реферат, охорона природи, природа україни. охорона природи,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Захист навколишнього середовища твір.

Охорона довкілля Місто Заводське. Охорона довкілля. Опубліковано 15 квітня 2021 року о. Співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони довкілля, боротьби зі зміною клімату. Охорона довкілля. Екологія Завдання служби охорони довкілля. Купити книгу Екологія довкілля. Охорона природи В. Грицик, в інтернет ​магазині. Найбільший в Україні інтернет магазин книг.

Охорона природи для дітей.

Охорона довкілля та бізнес: точки дотику Юридична Газета. Охорона природи. Порушення рівноваги в угрупованнях, яке виникає з багатьох причин, у тому числі внаслідок виробничої діяльності людини,. Охорона навколишнього середовища - реферат. Охорона довкілля Миколаївська міська радa. 19023 Вулична вивіска Охорона природи композит ламінація Недорогі стенди для школи Український виробник. Оформлення кабінетів. Охорона природи 3 клас. Охорона природи Archives LexInform Правові новини. Говорить Україна. П.Осадчук. У нашому житті охорона природи має надзвичайно важливе значення. Залежність людини від стану навколишнього. Охорона природи Батькiвщина. Комплект плакатів: Земля, нежива природа, жива природа, охорона природи, праця людей. Зображення може не суттєво відрізнятись від фактично.


ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ – ОБОВЯЗОК КОЖНОГО.

Екологія та охорона навколишнього середовища. Срок навчання:3. Код програми:101. Кафедра:Кафедра екології та техногенної безпеки 106. Охорона природи Соціально економічна географія світу, 10 клас. Охорона природи – це сучасний тренд. Про неї відкрито говорять світові лідери – від Генсека ОНН до голови Єврокомісії. Парламенти.

IV Всеукраїнський екологічний форум Охорона природи в.

Ради Ігор Кревський взяв участь у засіданні колегії Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області. Охорона довкілля Вінницька обласна рада. Охорона природи – справа державна. Залежність людини від природи сьогодні очевидна. Всі наші потреби так чи інакше повязані з. Охорона природи: основні проблеми та шляхи їх вирішення. На кожному з підприємств МХП є штатний еколог або особа, що, згідно з наказом керівництва, відповідальна за охорону навколишнього середовища.


Основи охорони довкілля в Україні Блоги БДМУ.

Одним із пріорітетних напрямків діяльності підприємства є охорона природи і навколишнього середовища керівник служби М.М. Богославець. Environment Outcomes Охорона природи Agreement Pulse. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНА ПРИРОДИ Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА,. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Фармацевтична. Важливою є охорона неживої природи і ландшафту, як основа охорони флори і фауни. Цифри демонструють велике значення ландшафтів після. Значення ландшафтів після добування бурого вугілля у Східній. Комплексну програму охорони довкілля Миколаївської області на 2021 2027 роки затверджено депутатами Миколаївської обласної ради. Навчальний курс 141БОК7 Екологія і охорона навколишнього. Category: Охорона природи довелось почути від одного з сільських депутатів у Галицькому районі, коли ми, науковці національного природного парку,.


Екологія та охорона навколишнього середовища ХАІ.

ОХОРОНА ПРИРОДИ. Освітній ступінь – перший бакалаврський. Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство. Спеціальність: 202 Захист і. Охорона довкілля Представництво України при Європейському. Служба з охорони навколишнього середовища ПрАТ ЗЗРК організовує і контролює. дотримання комбінатом законів України з охорони.

Охорона природи Школяр України.

Стаття 5. Обєкти правової охорони навколишнього природного середовища. Державній охороні і регулюванню використання на території України. Охорона навколишнього середовища Науково дослідне. Але є кілька важливих для охорони довкілля подій 2016 го, наголошують фахівці, які вселяють надію і варті того, щоб нагадати про них. Розділи Охорона природи Вінницька міська рада. ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЕКОСИСТЕМОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ. Хомяк, І.​В. Гусаківська, О.О. Хомяк, Д.І. URI.

Тема14. Охорона навколишнього середовища. Біологічна та.

Дніпропетровська міська організація Товариства охорони природи є захисту екологічних прав громадян, участь у заходах по охороні природи,. Вулична вивіска Охорона природи композит ламінація В. Охорона довкілля Стан навколишнього природного середовища. Перелік об​єктів зеленого господарства, віднесених до територій рекреаційного. Охорона природи Тест з природознавства – На Урок. ЗМІНИ КЛІМАТУ І ОХОРОНА ПРИРОДИ. На семінарах ми хочемо поспілкуватися з жителями про природу та природокористування,.


Охорона природи Національний заповідник Хортиця.

IV Всеукраїнський екологічний форум Охорона природи в Україні: стан та перспективи збереження. 4 5 квітня 2018 року в Національному. ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЕКОСИСТЕМОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА. В останні десятиліття проблема охорони природи стала актуальною на всій планеті. Люди все більше почали усвідомлювати, що у світі, де так багато. Діяльність з питань охорони природи та природокористування. На виконання вимог ст.19 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища, підприємства, установи та організації погоджують з.

ЗМІНИ КЛІМАТУ І Шацький національний природний парк.

1. Поняття охорона навколишнього середовища. Охорона навколишнього середовища рос. охрана окружающей среды, англ. environmental protection ​. Електронна бібліотека Інституту журналістики. Велика увага питанням територiальної охорони природи придiлялась i на Закарпаттi. В 1958 роцi на пiвденних схилах гiрського масиву Красної, в. Книга Екологія довкілля. Охорона природи В. Грицик, купить. Environment Outcomes Охорона природи. Language English. Tab title: Охорона природи. © 14 21. Agreement Pulse. When copying materials quote,. ГО ОХОРОНА ПРИРОДИ ВОЛИНІ Код ЄДРПОУ 40467272. Міжнародні природні ресурси Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи. Концепція сталого розвитку суспільства. Поняття ОВД. Мета та.


Охорона природи в місті Природа України.

Коли Охорона природи це поклик душі. Дійсно, є в цьому щось лицарське оберігати природу рідного краю. Витрачати на це власний час, нерви та. Комплексні плани з охорони навколишнього природного. Видання містить повне зібрання публікацій видатного герпетолога Тетяни Іванівни Котенко, присвячених охороні природи у Степовій. Про охорону навколишнього природного середовища LIGA. Виконайте тест, щоб перевірити знання з природознавства 5 клас. Міжнародний союз охорони природи було створено у. Охорона довкілля МХП. Національний екологічний центр України Василюк Олексій, Андрос Олег, Борисенко Катерина, Парнікоза Іван ОХОРОНА ПРИРОДИ У МІСТІ Теорія.


Environment Outcomes Охорона природи Indicator 120.

Але з моменту втручання людини в життя острова його природа Найважливішим та ефективним заходом з охорони природи заповідника є. Силабус курсу ОХОРОНА ПРИРОДИ Освітній ступінь – перший. Академії наук УРСР від 01.06.73 як Рада по координації наукових досліджень з комплексних проблем охорони навколишнього природного середовища.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →