Топ-100
Back

ⓘ Психологічний захист                                     

ⓘ Психологічний захист

Психологічний захист - це

 • механізм компенсації психічної недостатності В. М. Воловик, В. Д. Вид
 • спеціальна регулятивна система стабілізації особистості, система механізмів, спрямованих на мінімізацію негативних переживань - на усунення або зведення до мінімуму відчуття тривоги, повязаного з усвідомленням конфлікту, що ставить під загрозу цілісність особистості
 • крайній засіб збереження субєктом душевної рівноваги
 • пасивно-оборонні форми реагування в патогенній життєвій ситуації Р. А. Зачепицький
 • послідовне викривлення когнітивної та афективної складових образу реальної ситуації з метою послаблення емоційної напруги Л.Р. Гребенников
 • способи репрезентації перекрученого змісту В. Н. Цапкин
 • способи переробки інформації в мозку, що блокує загрозливу інформацію І. В. Тонконогий.
 • психічна діяльність, спрямована на спонтанне усунення наслідків психічної травми В. Ф. Басін, В. Е. Рожнов
 • механізм адаптивної перебудови сприйняття й оцінки, що виступає у випадках, коли особистість не може адекватно оцінити почуття занепокоєння, викликане внутрішнім або зовнішнім конфліктом, і не може впоратися зі стресом В. А. Ташликов
 • сукупність мимовільних та усвідомлених психічних процесів і способів розумової діяльності, практичних дій щодо трансформації й оптимізації відображення захисної та руйнівної дії обєктивної реальності у межах відповідності суспільного буття інтересам людини, що проявляється у душевних переживаннях та перманентно впливає на внутрішню силу, яка спонукає до дій О. О. Іллюк
 • вироблена в онтогенезі стратегія несвідомого викривлення афективних і когнітивних аспектів тих ситуацій, які несуть загрозу сформованої картини світу О. В. Чумакова
 • окремі випадки відношення особистості хворого до травматичної ситуації або хвороби, що вразила його В. М. Банщиков
                                     

1. Психологічний захист у структурі психіки та підходи до його опису

Основними підходами до опису психологічного захисту є: психоаналітичний ; психотерапевтичний ; психофізіологічний В. С. Ротенберг; психологічний ; філософський О. О. Іллюк.

                                     

2. Інформація як основний чинник переживань та психологічного захисту

Безпосереднім чинником переживань людини є інформація. Але джерелом інформації, яка надходить до свідомості, є не тільки навколишня дійсність, а й несвідома сфера психіки людини, до якої науковці відносять сукупність психічних явищ, станів і дій, що перебувають поза сферою розуму, несвідомих, таких, що не піддаються, принаймні на цей момент, контролю з боку свідомості. Несвідоме має два глибинні рівні. Це відкрите 3. Фрейдом особистісне несвідоме як відображення у психіці індивідуального досвіду та колективне несвідоме, що є досвідом попередніх поколінь, відкрите К. Юнгом.

Несвідома сфера психіки людини містить такі види інформації.

 • 5. Гібридні фантоми - інформація, що перебуває у колективному несвідомому несвідомої сфери психіки, яка, можливо, детермінована генотипом людини та космічним інформаційно-змістовним полем і є відображенням досвіду попередніх поколінь. Гібрид від латин. hibrida - помісь.
 • 1. Автоматизми - інформація про психічні явища, яка спочатку контролювалася свідомістю, а потім у результаті тривалого тренування й багаторазового повторення набула несвідомого характеру і зберігається в особливому шарі несвідомої сфери психіки - підсвідомості.
 • 4. Наскризні фантоми - інформація, що потрапила до особистісного несвідомого несвідомої сфери психіки без усвідомлення її людиною в результаті психоаналітичного, нейролінгвістичного, парапсихологічного, екстрасенсорного впливів тощо.
 • 3. Кризисні фантоми - інформація про обставини, явища, предмети та особисті переживання з приводу небезпечної для життєдіяльності людини події ситуації, яка була мимовільно витіснена зі свідомості до особистісного несвідомого несвідомої сфери психіки. Фантом від фр. fantome - привід. Як вважав 3. Фрейд, у несвідоме витісняються травмуючі переживання, які він назвав комплексами.
 • 2. Латентні мегабіти - інформація, що попередньо була у свідомості, але є такою, про яку забули чи свідомо витіснили в особистісне несвідоме несвідомої сфери психіки. Латентний від латин. latentis - прихований, невидимий; мега від грец. μεγας - великий; біт - мінімальна одиниця кількості інформації.
                                     

3. Види психологічного захисту

Методологічними засадами визначення видів психологічного захисту є філософське положення про єдність і боротьбу протилежностей та висновки науковців щодо захисного і руйнівного впливу обєктивної реальності на життєдіяльність людини.

Видами психологічного захисту є:

 • 1) психологічний захист трансформації відповідно до захисної дії обєктивної реальності;
 • 2) психологічний захист оптимізації відповідно до руйнівної дії обєктивної реальності.
                                     

4. Психологічний захист трансформації

1. Психологічний захист трансформації - це інтегральна єдність відображеного на чуттєвому і раціональному рівнях психіки комплексного забезпечення обєктивною дійсністю життєдіяльності людини у межах відповідності суспільного буття її інтересам, яка проявляється у душевних переживаннях та перманентно впливає на внутрішню силу, що спонукає до діяльності.

Змістовні компоненти психологічного захисту трансформації класифікуються відповідно до чуттєвої, раціональної та ейдетичної форм існування свідомості.

Психологічний захист трансформації включає:

 • 1.1) раціональний розумовий психологічний захист;
1.2) абсолютний ідеальний раціональний психологічний захист;
 • 1.3) чуттєвий емоційний психологічний захист;
1.4) абсолютний ідеальний чуттєвий психологічний захист;
 • 1.5) базовий ейдетичний психологічний захист.
                                     

5. Психологічний захист оптимізації

2. Психологічний захист оптимізації - це сукупність мимовільних психічних процесів, свідомих способів розумової діяльності та практичних дій людини щодо збільшення відповідності суспільного буття її інтересам, наслідком яких є зменшення чи повне усунення неприємних переживань.

Поняття "оптимізація" від англ. optimisation тлумачиться як процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень.

Під "інтересами" розуміються актуалізовані потреби соціальної взаємодії у різних сферах життєдіяльності. Тому інтереси можуть бути: ідеологічними, економічними, політичними, соціально-психологічними, правовими, етичними, естетичними, сімейними, службовими, безпековими, релігійними та ін.

                                     

6. Система психологічного захисту

Компоненти психологічного захисту, розкриті відповідно до структури психіки людини, формують систему психологічного захисту.

Система психологічного захисту - це стійка сукупність компонентів психологічного захисту трансформації та психологічного захисту оптимізації, що визначені відповідно до структури психіки людини, які комплексно і взаємозалежно впливають на формування нормального психологічного стану військовослужбовців, зниження та усунення негативних душевних переживань людини при взаємодії з обєктивною реальністю.

                                     

7. Залежність ефективності психологічного захисту оптимізації від способів зберігання травматичної інформації

Чому в одних випадках заходи психологічного захисту невротичні розлади послаблюють або усувають, а в інших – проблеми залишаються незмінними?

Для пояснення цього феномену запропоновано концепцію сенсорно-наративного зберігання травматичної інформації. Причина в тому, що інформація про небезпечну подію може зберігаєтись не цілісно, а одночасно в різних видах пам’яті. Так деякі фактори небезпечної події зберігаються в автобіографічній пам’яті у формі вербалізованих словесно виражених, отже й усвідомлених логіко-понятійних компонентах, а деякі можуть зберігатись у травматичній пам’яті як фрагменти сенсорних компонентів події, що відображаються у вигляді візуальних уявлень, нюхових, слухових, або кінестетичних відчуттів.

Оптимізація усвідомленої інформації про небезпечну подію у формі логіко-понятійних компонентів травматичних латентних мегабітів, не завжди усуває негативні переживання та ПТСР, саме тому, що у несвідомій сфері психіки можуть залишатись фрагменти інформації тієї ж події у травматичній імпліцитній пам’яті у формі сенсорних компонентів події травматичних наскрізних фантомів. Які, не піддаючись мимовільній і свідомій оптимізації, детермінують негативні переживання та ПТСР в результаті спрацювання алгоритму травматичної конверсії.

Причина такої вибірковості в тому, що алгоритм травматичної конверсії формується мимовільно під впливом цілісного відображення небезпечної події. А інформація про небезпечну загрозливу подію може одночасно зберігатись як в автобіографічній наративній пам’яті, у формі травматичних латентних мегабітів, так і в травматичній імпліцитній пам’яті, у формі травматичних наскрізних фантомів.

При оптимізації травматичних латентних мегабітів неприємні переживання і ПТСР лише послаблюються. Бо навіть випадкова взаємодія з якимись сенсорними компонентами цієї небезпечної події негативну дію травматичних наскрізних фантомів реанімує. Вони мимовільно, через сформований алгоритм травматичної конверсії, неприємні переживання та ПТСР відновлюють. Їх небезпечність, ймовірно, залежить від кількості та інтенсивності сенсорних компонентів події, що наповнили зміст наскрізних фантомів та інше.

Якщо ж інформація про небезпечну загрозливу, неприємну подію зберігається лише в автобіографічній наративній пам’яті, у формі травматичних латентних мегабітів або кризисних фантомів, то ПТСР, детерміновані цією небезпечною подією, можна усунути повністю, оптимізуючи травматичні латентні мегабіти або їх сприйняття наближено до інтересів особистості. Оптимізація травматичної інформації у формі кризисних фантомів можлива лише після застосування психоаналітичного методу.

Не можна ні послабити, ні усунути негативні переживання та ПТСР, якщо інформація про небезпечну подію зберігається лише в травматичній імпліцитній пам’яті у формі травматичних наскрізних фантомів. По-перше, тому, що травматичні наскрізні фантоми не оптимізуються, і, по-друге, тому, що спрацьовує алгоритм травматичної конверсії.

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →