Топ-100
Back

★ СуспільствоСуспільство
                                     

★ Суспільство

Суспільство - названа організована сукупність істот на певному етапі історичного розвитку, обєднаних характерними для них відносинами.

Суспільство - самодостатня соціальна система, основою якої є взаємні стосунки людей, що складаються в процесі реалізації особистих потреб кожного. Взаємини людей у межах суспільства називають соціальними. Крім окремих людей членами суспільства є їхні обєднання: спільноти, громади, товариства та співтовариства, асоціації, союзи тощо. Окремим видом суспільства є людство - спільнота всіх людей.

Крім спільного для всіх суспільства - людства, розрізняють окремі суспільства, здебільшого за територіальними або культурними ознаками. Кожне таке окреме суспільство має власні культурні та історичні надбання, суспільні норми та настанови. У кожному суспільстві є власні субєкти соціального спілкування - особа, сімя, клас, група, нація, держава та інші. Основними складниками, що визначають суспільство, є власність, праця та сімя.

Дослідження суспільства - царина суспільних наук, особливо філософії, соціології та антропології, для яких судження суспільство - основоположна категорія.

Термін суспільство іноді заміняють запозиченим з латинської мови словом соціум. Відповідно, прикметник соціальний у багатьох контекстах синонімічний прикметнику суспільний.

                                     

1. Історія дослідження суспільства

Перші уявлення про суспільство, як систему співжиття людей формувались з найдавніших часів розвитку інтелектуальної культури людства. Серед прогнозів розвитку людського суспільства існує концепція майбутнього інформаційного суспільства, основою якого гіпотетично буде єдиний глобальний інформаційний простір.

                                     

2. Ознаки суспільства

Соціологи неодноразово намагалися збагнути сутність поняття "суспільство", вияснити характерні риси, що відрізняють його від інших соціальних груп та спільнот: громади, колективу, роду, товариства, співтовариства тощо. Дві такі спроби наведено нижче:

                                     

2.1. Ознаки суспільства За Едвардом Шилзом

Американський соціолог Едвард Шилз виділяє такі критерії спільноти, які необхідні для того, щоб вважати її суспільством:

 • Спільнота має цілісну територію, яку вважає власною.
 • Шлюби укладаються між членами спільноти.
 • Спільнота не входить в жодні обєднання, які роблять її частиною більшої системи.
 • У спільноти існує специфічна культура - спільна система цінностей, що забезпечує згоду між її членами.
 • Спільнота має спільну систему управління.
 • Існування спільноти є довшим від середньої тривалості життя окремого індивіда.
 • Спільнота має власну назву та власну історію.
 • Поповнюється здебільшого за рахунок дітей тих людей, які вже є визнаними представниками спільноти.

Найголовнішими для Шилза виступають три з перелічених ознак - спільна система управління, спільна територія і спільна культура.

                                     

2.2. Ознаки суспільства За Маршем

У 1967-у Р. Марш намагався визначити умови, за яких соціальне обєднання слід вважати суспільством:

 • Політична незалежність - суспільство не є підсистемою або частиною якоїсь іншої системи, тому колоніальні суспільства типу Бельгійського Конго до отримання незалежності, не можна було вважати такими.
 • Високорозвинена культура - моделі культури можуть бути досить різноманітними, щоб задовольнити всі потреби суспільного життя.
 • Постійна територія - наприклад, Іспанія в своїх державних кордонах.
 • Поповнення суспільства головним чином завдяки народженню дітей, хоча імміграція також відіграє деяку роль в цьому.

Автор цієї класифікації визнавав неповноту та дискусійний характер своїх критеріїв.

                                     

3. Структура та стратифікація

Тільки найпростіші суспільства не мають розвиненої соціальної структури. Стратифікація суспільства за Вебером використовує три фактори: клас, статус і влада. Бурдьє, виділяючи класи, враховував не тільки відношення до власності на засоби виробництва, але й такі фактори як габітус поведінкова матриця та усвідомленість себе як класу.

Популярним підходом до соціальної стратифікації в західному суспільстві є розбиття суспільства за майновим принципом майно не тотожне власності на верстви, які теж називають класами. Виділяються вищий клас білі комірці, середній клас та нижчий клас сині комірці.

Окремі історичні типи суспільств мають особливі стратифікації, закріплені легально чи культурою відповідного суспільства. Так, у становому суспільстві, типовому для доіндустріальної Європи, існували соціальні стани з різними юридичними правами: наприклад, у Франції - дворянство, духівництво і третій стан. В Індії існувала й існує досі, хоча заборонена законом, кастова система - поділ людей на варни.                                     

4. Закрите та відкрите суспільство

Суспільство - група людей, формально не організована, але яка має спільні інтереси і цінності. Поняття відкритого і закритого суспільства були введені Карлом Поппером для опису культурно-історичних і політичних систем, характерних для різних суспільств на різних етапах їх розвитку.

Закрите суспільство - за Поппером - тип суспільства, що характеризується статичною соціальною структурою, обмеженою мобільністю, нездатністю до інновацій, традиціоналізмом, догматичною авторитарною ідеологією.

Відкрите суспільство - за Поппером - тип суспільства, який характеризується динамічною соціальною структурою, високою мобільністю, здатністю до інновацій, вільною критикою, індивідуалізмом і демократичною плюралістичною ідеологією.

Закрите суспільство схильне до спеціалізації, а відкрите - до творчості.

У відкритому суспільстві кожен учасник відповідальний за своє життя і дбає переважно про себе, при цьому в суспільстві поважається право на приватну власність і особисту гідність. У закритому суспільстві "святий обовязок" - піклуватися про інших, а приватна власність - справа сумнівна негожа або навіть злочинна, негідна.

Примітки:

 • Вищенаведені міркування про типи закритого і відкритого суспільства можуть бути справедливі лише для суспільств у розмірі держави. Якщо людина у відкритому суспільстві, на відміну від закритого знаходить самостійно основні цінності, то вона може потім співіснувати з іншими однодумцями, які з нею також утворюють суспільство, яке може мати єдині цінності, але яке не можна за цією ознакою віднести до закритого.
 • Існують загальнолюдські цінності, єдині для всього людства, інакше б його не можна було назвати людським суспільством.

Функціонування та розвиток соціальної системи обовязково передбачає змінюваність поколінь людей і, отже, соціальне наслідування - члени суспільства передають від покоління до покоління знання і культуру. Див. "освіта" і "соціалізація".                                     

5. Громадянське суспільство

В кінці 20 ст. і на початку 21 століття широко дискутується ідея громадянського суспільства, як системи недержавних і некомерційних інститутів, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення. За цією концепцією організації та товариства громадян держави формують базис реального суспільства, який, незалежно від політичної системи, доповнює функції виконавчих структур держави.

                                     

6. Економічні цілі суспільства

Економічні цілі суспільства - комплекс потреб та вимог національного суспільства.

                                     

7. Концепції розвитку людського суспільства

Глобальна концепція людського розвитку історично й логічно виникла на базі теорії людського капіталу й стала одним з найкращих досягнень людської цивілізації. Динамічний приріст валового внутрішнього продукту сам по собі вже не відображає високої якості розвитку, і саме тому міжнародні організації, зокрема ООН і Міжнародний Банк реконструкції та розвитку, переконливо рекомендують використовувати індекс людського розвитку, в якому комбінуються соціальні і економічні параметри.

                                     

8. Література

 • Е. Кальницький. Соціум політичний / / Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець голова, Ю. Шаповал заст. голови та ін. - К.: Парламентське видавництво, 2011. - с.680 ISBN 978-966-611-818-2.
 • В. Андрущенко. Суспільство / / Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець голова, Ю. Шаповал заст. голови та ін. - К.: Парламентське видавництво, 2011. - с.700 ISBN 978-966-611-818-2.
 • Суперечності суспільні / / Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук гол. редкол. та ін. - Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. - С. 617. - 742 с. - 1000 екз. - ББК 87я2. - ISBN 966-531-128-X.
 • І. Бойченко. Суспільство / / ФЕС, с.620.
 • Е. Щербенко. Закрите суспільство / / Політична енциклопедія. - с.265.
                                     

9. Посилання

 • Суспільство / / Юридична енциклопедія. - К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. - Т. 5: П - С. - 736 с. - ISBN 966-7492-05-2.
 • Суспільність, суспільство / / Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. / проф. Є. Онацький. - Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. - Буенос-Айрес, 1966. - Т. 8, кн. XV: Літери Ст - Уц. - С. 1863-1865. - 1000 екз.
 • Визначення суспільства в оксфордському словнику.
                                     
 • Інформацийне суспильство англ. Information society - теоретична концепція постіндустріального суспільства історична фаза можливого еволюційного розвитку
 • Громадянське суспильство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно містить у собі сім ю і приватну сферу
 • концепції індустріального суспільства Див. також Індустріальне суспільство Постіндустріальне суспільство Архаїчне право Галушко К. Ю. Аграрне суспільство Енциклопедія
 • Суспільство мая - соціально - політична організація в державах цивілізації мая. Їй були властиві жорстка ієрархієзація та наявність певних класів. Представники
 • Громадянське суспільство і влада - український сайт, інтерактивна урядова інформаційно - аналітична система, що підтримується Управлінням у зв язках з
 • Постіндустріальне суспільство - суспільство в економіці якого переважає інноваційний сектор економіки з високопродуктивною промисловістю, індустрією
 • Первісне суспильство - тривалий період в історії людства: від початкового етапу становлення людини та суспільства і до виникнення перших цивілізацій
 • Глобальне суспильство англ. global society - суспільство яке охоплює усю земну кулю від англ. globe - земна куля, global - світовий, той, що стосується
 • різних суспільствах було і залишається досить різноманітним. Соціальна позиція щодо гомосексуальності залежить від прийнятих у тому чи іншому суспільстві способів


                                     
 • Споживацтво, консюмеризм англ. consumerism та паралельно: суспільство споживання англ. consumer society - сукупність суспільних відносин, заснованих
 • Відкрите суспильство - це суспільство яке базується на визнанні того факту, що ніхто не має монополії на істину плюралізм що різні люди мають різні
 • Увірвавшись у суспільство англ. Breaking Into Society - американська короткометражна кінокомедія режисера Воллеса Бірі 1916 року. Картер Де Хейвен
 • Індустріальне суспильство - суспільство в якому закінчено процес створення технічно розвиненої промисловості як основи і провідного сектора економіки
 • Безкласове суспільство - суспільство в якому жодна людина не народжується з приналежністю до якогось класу. В такому суспільстві будь - яка нерівність між
 • Психологія і суспільство - український теоретико - методологічний соціогуманітарний журнал. Заснований 2000 року в ТАНГ нині ЗУНУ Виходить двічі на
 • Суспільство спектаклю - політично - філософський трактат, написаний Гі Дебором в 1967 році. Книга присвячена аналізу й критиці суспільства як в його
 • У марксизмі, комуністичне суспільство або комуністичний лад - тип суспільства та економічної системи, яке характеризується спільною власністю на засоби
 • Увірвавшись у суспільство англ. Breaking Into Society - американська кінокомедія режисера Ханта Стромберга 1923 року. Керрі Кларк Ворд - місіс Пет O Тул
 • Доіндустріальне суспільство відноситься до конкретних соціальних характеристик і форм політичної і культурної організації, які були поширені до настання
 • Закрите суспільство - суспільство яке характеризується тенденціями до впровадження контролю в усіх галузях життя. Зазвичай, це тоталітарне суспільство На
                                     
 • Мережеве суспильство англ. Network society - суспільство яке ґрунтується на горизонтальних соціальних зв язках і головну роль в якому відіграють не
 • Українське суспільство - це таке суспільство яке самовизначається як кровно - духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським
 • Суспільство ризику - в широкому розумінні являє собою інтегральну концепцію, яка об єднує погляди на розвиток сучасного соціуму в умовах його підвищеної
 • Масове суспільство - теоретична модель, що описує соціальні перетворення, викликані модернізацією насамперед урбанізацією, розвитком засобів масової
 • В Україні до інститутів громадянського суспільства відносять: громадські організації, релігійні організації, благодійні організації, професійні спілки
 • Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства англ. World Telecommunication and Information Society Day Всесвітній день телекомунікацій
 • Мова. Суспільство Журналістика - міжнародна науково - практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови. Проводиться традиційно
 • У статті описана реакція суспільства окремих політиків і організацій на російсько - українську війну. Олександр Турчинов зазначив, що кров, яка пролилась
 • Поняття вильне суспильство часто використовується лібертаріанськими теоретиками для позначення суспільства в якому досягнуто їх ідеальні політичні
 • Суспільство англ. Society - американський фільм жахів 1989 року. Режисерський дебют Брайана Юзна. На перший погляд здається, що у Білла Вітні є все:

Users also searched:

доіндустріальне суспільство, громадянське суспільство, індустріальне суспільство, інформаційне суспільство, основні ознаки суспільства, постіндустріальне суспільство, суспільство філософія, типи суспільства, суспільство, Суспільство, суспільства, інформаційне суспільство, громадянське суспільство, індустріальне суспільство, суспільство філософія, доіндустріальне суспільство, типи суспільства, основні ознаки суспільства, типи, основні, ознаки, інформаційне, громадянське, індустріальне, філософія, доіндустріальне, постіндустріальне, постіндустріальне суспільство, суспільство україни. суспільство,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Типи суспільства.

Частина 4. Громадянське суспільство. Питання: чому виникає суспільство, за якими законами воно розвивається, чому на зміну одного суспільства приходить інше, хвилювали мислителів усіх​. Постіндустріальне суспільство. Громадянське суспільство Енциклопедія Сучасної України. Україна та ЄС заохочують співробітництво, діалог, контакти та взаємний обмін досвідом між секторами громадянського суспільства, залучення.

Громадянське суспільство.

Суспільство Еспресо. Побудувати демократичну, правову державу неможливо без активної участі громадянського суспільства громадських обєднань та.


Доіндустріальне суспільство.

Випуски Інститут соціології НАН України. Формування поняття громадянське суспільство в західній та українській політико правовій думці. Здобуття незалежності та прийняття Конституції. Суспільство філософія. Громадянське суспільство Архів Посольство США в Україні. Перевірте вживання іменника суспільство і в разі потреби замініть: громада група людей, обєднаних спільністю становища, інтересів товариство.

Проект ПРООН Громадянське суспільство задля розвитку.

Про взаємозвязок правової держави та громадянського суспільства, їх ролі, потреби, залежність один від одного. Словник термінів за тематикою Громадянське суспільство. Свіжі новини на тему Суспільство станом на сьогодні та за останній тиждень на сайті. Дізнавайтеся актуальну інформацію про головні події. Газета ПРИРОДА І СУСПІЛЬСТВО Державне підприємство по. Суспільство, що навчається. Суспильство, що навчається від англ. learning society поняття філософії освіти і важливий сучасний. Сприяння плюралізму та діалогу в українському суспільстві. Віталій Кличко. Суспільство У Києві відклали планове відключення гарячої води через жорсткий карантин, Кличко. Віталій Портников.


Журнал Громадянське суспільство.

Останні новини суспільства у стрічці новин на культура, мистецтво​, суспільні та соціальні новини. Усі події суспільства України і Світу. Суспільство Слово і Діло. ХНПУ імені Г.С. Сковороди ‪‪329 цитирований‬‬ ‪політичні науки‬. Навчально методичний посібник Інвалідність та суспільство. Отже суспільство, яке є підсистемою обєктивної реальності, істотно Соціальна структура суспільства – це форма організації суспільства, що склалася. Психологія і суспільство Your description goes here. Психологія і суспільство Голова редакційної ради: КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович, доктор економічних наук, професор. Головний редактор: ФУРМАН.


Громадянське суспільство Офіційний сайт Подільської районної.

Наука. Релігія. Суспільство висвітлення історичних, філософських і соціально економічних підвалин розвитку суспільства інформування громадскості. Чи змінилося українське суспільство за 20 років?. Всі актуальні і важливі новини по розділу Суспільство на сайті Слово і Діло, онлайн стрічка новин. Збірник історій Громадянське суспільство та влада – кращі. Суспільство це не просто сукупність людей, які проживають, наприклад, у певній країні. Сутність суспільства, його стан виявляється у. Трикутник держава бізнес суспільство: хто і за що. Сучасне суспільство характеризується стрімким розви тком бізнесу, зростанням конкуренції, прискоренням темпів науково технічного прогресу, зміною.

Суспільство як соціальна система. 1. Поняття суспільства.

Журнал Закон и жизнь Legea și viața Журнал Закон и жизнь был зарегистрирован в августе 1990 года. Учредителями журнала были. 1. Основні підходи до розуміння суспільства. Громадянське суспільство і влада. Актуально Консультації з громадськістю Анонси Сприяння розвитку громадянського суспільства Громадські ради. Сплачую податки розвиваю громадянське суспільство. Гаряча лінія Голови обласної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції тел.: 0432 65 17 61 e mail: stop korupcia@.ua.

Право і суспільство.

Поняття суспільства у філософії. Основні підходи до його розуміння. Поняття суспільство в філософії має не одне визначення. Суспільство. 24 випускники другого семінару Бізнес та суспільство. Ми маємо за мету покращити середовище діяльності громадянського суспільства та зміцнити інституційні спроможності його організацій, щоб підвищити.


Фундація Відкрите суспільство ФВС.

Поняття суспільства. Суспільство це обєднання людей, яке має такі чотири ознаки: воно самовідтворюється, має певну територію,. Роль і місія громадянського суспільства. Чи потрібні людям. Захист громадянського суспільства в Україні. Заява для преси Хізер Науерт, речниця Вашингтон, округ Колумбія 30 березня 2018 р. Сполучені Штати. Суспільство, яке здатне себе змінити – The Ukrainians. Як сьогодні суспільство розуміє громадську активність? Які тен денції превалюють у розвитку організацій громадянського суспільства? Які. Тема 3.1 Що таке суспільство та як воно виражає себе через. Проект Сприяння плюралізму та діалогу в українському суспільстві має на сильного, згуртованого, демократичного і плюралістичного суспільства в.

Суспільство, що навчається ВУЕ.

Наступний семінар Цінності та суспільство заплановано провести у травні 2019 року. Додаткову інформацію щодо умов конкурсу та деталей участі буде. Громадянське суспільство Академія праці, соціальних відносин і. Цифрове суспільство. Метою вивчення дисципліни є: формуванню в студентів цільних системних уявлень про структуру та зміст найбільш важливих та. ‪Сучасне суспільство: політичні науки‬ Google Scholar. Громадськості → Громадянське суспільство Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства виходить, зокрема, з необхідності.


Новини суспільства – читайте та дивіться на Громадському.

Суспільна взаємодія є невідємним аспектом життя кожної людини. Адже існування людини поза суспільством, а суспільства без людей не можливе​. З. Громадянське суспільство Центр демократії та верховенства. Суспільство. Опубілковано о 13 квітень 2021 13 квітень 2021. Хто мої батьки і невже вони лишили мене у кущах помирати? Клер Бейтс. Новини Львова. Всі новини Суспільство у Львові сьогодні 032.ua. Та чи дійсно наше суспільство стоїть на місці і за чверть століття в ньому нічого не змінилося? А якщо змінилося, то що саме і які зміни. Всі статті у рубриці Суспільство – Студвей. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки. Рік заснування: 2012. Галузь та проблематика: Збірник містить праці.


До Аспен спільноти долучилися учасники 5 го семінару Цінності.

Українське суспільство сьогодні: цінності, настрої, громадянська активність. Героїнею відеопроекту Календар ZN.UA міжнародного. Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики. Аналізуються сучасні концепції взаємовідносин людина–суспільство відомих філософів, що сприяли розгортанню проблем людини на початку ХХІ​.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →