Топ-100
Back

ⓘ СуспільствоСуспільство
                                     

ⓘ Суспільство

Суспільство - названа організована сукупність істот на певному етапі історичного розвитку, обєднаних характерними для них відносинами.

Суспільство - самодостатня соціальна система, основою якої є взаємні стосунки людей, що складаються в процесі реалізації особистих потреб кожного. Взаємини людей у межах суспільства називають соціальними. Крім окремих людей членами суспільства є їхні обєднання: спільноти, громади, товариства та співтовариства, асоціації, союзи тощо. Окремим видом суспільства є людство - спільнота всіх людей.

Крім спільного для всіх суспільства - людства, розрізняють окремі суспільства, здебільшого за територіальними або культурними ознаками. Кожне таке окреме суспільство має власні культурні та історичні надбання, суспільні норми та настанови. У кожному суспільстві є власні субєкти соціального спілкування - особа, сімя, клас, група, нація, держава та інші. Основними складниками, що визначають суспільство, є власність, праця та сімя.

Дослідження суспільства - царина суспільних наук, особливо філософії, соціології та антропології, для яких судження суспільство - основоположна категорія.

Термін суспільство іноді заміняють запозиченим з латинської мови словом соціум. Відповідно, прикметник соціальний у багатьох контекстах синонімічний прикметнику суспільний.

                                     

1. Історія дослідження суспільства

Перші уявлення про суспільство, як систему співжиття людей формувались з найдавніших часів розвитку інтелектуальної культури людства. Серед прогнозів розвитку людського суспільства існує концепція майбутнього інформаційного суспільства, основою якого гіпотетично буде єдиний глобальний інформаційний простір.

                                     

2. Ознаки суспільства

Соціологи неодноразово намагалися збагнути сутність поняття "суспільство", вияснити характерні риси, що відрізняють його від інших соціальних груп та спільнот: громади, колективу, роду, товариства, співтовариства тощо. Дві такі спроби наведено нижче:

                                     

2.1. Ознаки суспільства за Едвардом Шилзом

Американський соціолог Едвард Шилз виділяє такі критерії спільноти, які необхідні для того, щоб вважати її суспільством:

 • спільнота не входить в жодні обєднання, які роблять її частиною більшої системи;
 • у спільноти існує специфічна культура - спільна система цінностей, що забезпечує згоду між її членами.
 • спільнота має цілісну територію, яку вважає власною;
 • існування спільноти є довшим від середньої тривалості життя окремого індивіда;
 • шлюби укладаються між членами спільноти;
 • поповнюється здебільшого за рахунок дітей тих людей, які вже є визнаними представниками спільноти;
 • спільнота має спільну систему управління;
 • спільнота має власну назву та власну історію;

Найголовнішими для Шилза виступають три з перелічених ознак - спільна система управління, спільна територія і спільна культура.

                                     

2.2. Ознаки суспільства за Маршем

У 1967-у Р. Марш намагався визначити умови, за яких соціальне обєднання слід вважати суспільством:

 • Високорозвинена культура - моделі культури можуть бути досить різноманітними, щоб задовольнити всі потреби суспільного життя;
 • Постійна територія - наприклад, Іспанія в своїх державних кордонах;
 • Поповнення суспільства головним чином завдяки народженню дітей, хоча імміграція також відіграє деяку роль в цьому;
 • Політична незалежність - суспільство не є підсистемою або частиною якоїсь іншої системи, тому колоніальні суспільства типу Бельгійського Конго до отримання незалежності, не можна було вважати такими.

Автор цієї класифікації визнавав неповноту та дискусійний характер своїх критеріїв.

                                     

3. Структура та стратифікація

Тільки найпростіші суспільства не мають розвиненої соціальної структури. Стратифікація суспільства за Вебером використовує три фактори: клас, статус і влада. Бурдьє, виділяючи класи, враховував не тільки відношення до власності на засоби виробництва, але й такі фактори як габітус поведінкова матриця та усвідомленість себе як класу.

Популярним підходом до соціальної стратифікації в західному суспільстві є розбиття суспільства за майновим принципом майно не тотожне власності на верстви, які теж називають класами. Виділяються вищий клас білі комірці, середній клас та нижчий клас сині комірці.

Окремі історичні типи суспільств мають особливі стратифікації, закріплені легально чи культурою відповідного суспільства. Так, у становому суспільстві, типовому для доіндустріальної Європи, існували соціальні стани з різними юридичними правами: наприклад, у Франції - дворянство, духівництво і третій стан. В Індії існувала й існує досі, хоча заборонена законом, кастова система - поділ людей на варни.                                     

4. Закрите та відкрите суспільство

Суспільство - група людей, формально не організована, але яка має спільні інтереси і цінності. Поняття відкритого і закритого суспільства були введені Карлом Поппером для опису культурно-історичних і політичних систем, характерних для різних суспільств на різних етапах їх розвитку.

Закрите суспільство - за Поппером - тип суспільства, що характеризується статичною соціальною структурою, обмеженою мобільністю, нездатністю до інновацій, традиціоналізмом, догматичною авторитарною ідеологією.

Відкрите суспільство - за Поппером - тип суспільства, який характеризується динамічною соціальною структурою, високою мобільністю, здатністю до інновацій, вільною критикою, індивідуалізмом і демократичною плюралістичною ідеологією.

Закрите суспільство схильне до спеціалізації, а відкрите - до творчості.

У відкритому суспільстві кожен учасник відповідальний за своє життя і дбає переважно про себе, при цьому в суспільстві поважається право на приватну власність і особисту гідність. У закритому суспільстві "святий обовязок" - піклуватися про інших, а приватна власність - справа сумнівна негожа або навіть злочинна, негідна.

Примітки:

 • Вищенаведені міркування про типи закритого і відкритого суспільства можуть бути справедливі лише для суспільств у розмірі держави. Якщо людина у відкритому суспільстві, на відміну від закритого знаходить самостійно основні цінності, то вона може потім співіснувати з іншими однодумцями, які з нею також утворюють суспільство, яке може мати єдині цінності, але яке не можна за цією ознакою віднести до закритого.
 • Існують загальнолюдські цінності, єдині для всього людства, інакше б його не можна було назвати людським суспільством.

Функціонування та розвиток соціальної системи обовязково передбачає змінюваність поколінь людей і, отже, соціальне наслідування - члени суспільства передають від покоління до покоління знання і культуру. Див. "освіта" і "соціалізація".                                     

5. Громадянське суспільство

В кінці 20 ст. і на початку 21 століття широко дискутується ідея громадянського суспільства, як системи недержавних і некомерційних інститутів, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення. За цією концепцією організації та товариства громадян держави формують базис реального суспільства, який, незалежно від політичної системи, доповнює функції виконавчих структур держави.

                                     

6. Економічні цілі суспільства

Економічні цілі суспільства - комплекс потреб та вимог національного суспільства.

                                     

7. Концепції розвитку людського суспільства

Глобальна концепція людського розвитку історично й логічно виникла на базі теорії людського капіталу й стала одним з найкращих досягнень людської цивілізації. Динамічний приріст валового внутрішнього продукту сам по собі вже не відображає високої якості розвитку, і саме тому міжнародні організації, зокрема ООН і Міжнародний Банк реконструкції та розвитку, переконливо рекомендують використовувати індекс людського розвитку, в якому комбінуються соціальні і економічні параметри.

                                     

8. Література

 • Е. Щербенко. Закрите суспільство // Політична енциклопедія. - с.265
 • В. Андрущенко. Суспільство // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець голова, Ю. Шаповал заст. голови та ін. - К.: Парламентське видавництво, 2011. - с.700 ISBN 978-966-611-818-2
 • Е. Кальницький. Соціум політичний // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець голова, Ю. Шаповал заст. голови та ін. - К.: Парламентське видавництво, 2011. - с.680 ISBN 978-966-611-818-2
 • І. Бойченко. Суспільство // ФЕС, с.620
 • Суперечності суспільні // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук гол. редкол. та ін. - Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. - С. 617. - 742 с. - 1000 екз. - ББК 87я2. - ISBN 966-531-128-X.
                                     

9. Посилання

 • Суспільство // Юридична енциклопедія. - К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. - Т. 5: П - С. - 736 с. - ISBN 966-7492-05-2.
 • Суспільність, суспільство // Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. / проф. Є. Онацький. - Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. - Буенос-Айрес, 1966. - Т. 8, кн. XV: Літери Ст - Уц. - С. 1863-1865. - 1000 екз.
 • Визначення суспільства в оксфордському словнику
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →