Топ-100
Back

★ Українська культураУкраїнська культура
                                     

★ Українська культура

Українська культура - сукупність духовних та матеріальних цінностей, створених українським народом протягом його історії.

Для української національної культури основоположною базою є народна культура, на основі якої поступово сформувалися професійні наука, література, мистецтво. Своєрідність української культури визначили також впливи географічних умов, особливості історичного шляху, а також взаємодія з іншими етнокультурами. Важливим історичним етапом розвитку культури стало прийняття християнства у X столітті.

                                     

1. Загальна характеристика

Внаслідок труднощів історичного життя України у вітчизняній традиції народна культура зіграла виключну роль. Це сталося, тому що в XVI ст., коли феодально-боярська знать сприйняла католицтво і польську культуру, і до кінця XVIII ст., коли верхівку козацької старшини було зрусифіковано, українське суспільство розвивалося значною мірою без повноцінної національної культурної еліти.

Справжніми творцями і носіями культури продовжували залишатися широкі маси суспільства - селяни, козаки, ремісники. Українська культура протягом тривалих періодів своєї історії розвивалася як народна. У ній велике місце займали фольклор, народні традиції, які додавали їй особливої чарівності і колориту. Особливо яскраво це виявилося в мистецтві - народних думах, піснях, танцях, декоративно-прикладному мистецтві. Саме завдяки збереженню і продовженню традицій, корені яких сходять до культури Київської Русі, став можливим підйом української культури і в XVI - XVII ст., і культурне відродження в XIX ст.

У той же час відчутні і негативні наслідки такого характеру розвитку української національної культури. Протягом тривалого часу багато талановитих людей, які народилися і виросли в Україні, потім покидали її, звязували своє подальше життя і творчість з російською, польською та іншими культурами. Крім того, прогрес у сфері природничих наук був виражений слабше, ніж у гуманітарній.

Разом з тим, самобутня і старовинна система освіти, яка досягла свого розквіту в добу Козаччини і забезпечила практично суцільну грамотність населення, давня традиція книгописання, орієнтованість на провідні центри Європи, зокрема на візантійську культурну традицію, роль України-Руси як центру християнства в східнословянському світі, а також як центру наук і вищої освіти завдяки розвинутій мережі колегіумів, Острозькій та Києво-Могилянській академії, меценатство та державна підтримка культури рядом визначних державників - Костянтином Острозьким, Петром Конашевичем-Сагайдачним, Іваном Мазепою та ін. - все це дозволило піднести українську культуру до рівня світового явища, створити ряд класичних шедеврів у галузі друкарства, архітектури, літератури, досягти значних успіхів у науці.

Відомий дослідник української культури Іван Огієнко зазначав, що українській культурі з самого початку були властиві відвертість світу, відсутність ксенофобії і гуманізм. Говорячи про гуманістичну суть української культури, потрібно відзначити і те, що сама система цінностей даної культури в період її активного розвитку XVII - XIX ст. була досить специфічною. Багатий матеріал для такого висновку дає творча спадщина Григорія Сковороди, Феофана Прокоповича, Пантелеймона Куліша, Тараса Шевченка. У своїх філософських творах вони вирішували питання про сутність та умови людського щастя, про значення людського існування.

На відміну від суспільної думки інших європейських країн, де проблеми бідності, хвороб і безкультуря мислилося подолати шляхом технічного прогресу, підвищення продуктивності праці, за допомогою зусиль освічених монархів і соціального експериментування, українські мислителі закликають до іншого. "Споріднена праця" і самопізнання, свобода, заради якої не шкода розлучитися з благополуччям, обмеження життєвих потреб, надання переваги духовному над матеріальним - ось ті шляхи і рецепти щастя, яких дотримувались і які пропагували провідні українські мислителі у дусі пізнішого європейського екзистенціалізму. Сьогодні такі підходи мають особливе значення для всього людства.

Український народ прожив багату і бурхливу історію. Жити йому довелось на роздоріжжі, через яке проходило багато різних народів і племен. Майже кожен з них зазіхав на українську землю. У таких тяжких, складних умовах доводилось віковічно захищати свою волю від ворогів, доводилось бути й поневоленим. Ця боротьба виховала у українців найяскравішу, найхарактернішу рису - волелюбність. Саме вона спричинилася до того, що вже в кінці XVI ст. в Україні здійснювалась найперша в той час демократія. Запорізька Січ стала найміцнішим бастіоном демократії та свободи не тільки в себе, але й для сусідніх народів. Тому і вся творчість народу пронизана волелюбним характером. Не раз втрачаючи волю, незалежність, українці тужили за нею, і цю тугу та боротьбу за волю відтворювали у всіх проявах своєї творчості - у безмежному морі задушевних пісень, дум, легенд, у малярстві, вишивці, гончарстві, ткацтві тощо.

                                     

2.1. Історичний нарис Джерела

На території сучасної України археологами знайдені залишки численних культур, що охоплюють весь історичний період розвитку людства - періоди палеоліту, мезоліту та неоліту. Залізна доба на території України представлена Черняхівською культурою, а мідна доба - трипільською та ямною культурами.

Що стосується витоків української культури, то на сьогодні існує декілька гіпотез етногенезу українців:

 • Теорія "єдиної колиски" яка була загальноприйнятою в СРСР: зародження і розвиток трьох близьких словянських народів з єдиної древньоруської народності.
 • Теорія "споконвічності" - українці існують стільки, скільки взагалі існує людина сучасного типу, тобто від 30-40 тис. до 2-3 млн років.
 • Теорія автохтонності М. Грушевський, згідно з якою етнічну основу українців становило населення пізнього палеоліту, яке проживало на території України, а росіяни і білоруси мали свою окрему етнічну основу і територію проживання.
 • Теорія "незалежного розвитку окремих східнословянських народів", тобто українців, росіян, білорусів, яка набула поширення останнім часом.
                                     

2.2. Історичний нарис Культура Русі

У IX столітті у Східній Європі постала монархічна держава Русь, центром якої став Київ. Основою культури Русі стала самобутня культура східнословянських племен. На момент її виникнення у господарському укладі словян давно вже переважало землеробство, важливими промислами стали скотарство, полювання, рибальство і бортництво. Досить високого рівня досягло до Х століття і ремесло - виготовлялися вироби з заліза і кольорових металів, розвивалися гончарна справа, ткацтво, вичинка й обробка шкіри, різьблення на камені й дереві.

Рубіжною подією стало проникнення християнства, що приходило на зміну язичницьким віруванням руських племен і було офіційно прийнято Володимиром Великим 988 року. Введення християнства значно прискорило розвиток писемності певний час співіснували кирилиця та глаголиця, а також літератури, давні памятки якої написані церковнословянською мовою. Важливими стали впливи Візантійської культури, зокрема поширився візантійський стиль в архітектурі, в духовній музиці поширився знаменний розспів.                                     

2.3. Історичний нарис XIII - XV століття

Татаро-монгольська навала середини XIII століття стала причиною затяжного економічного занепаду. У ряді виробництв спостерігалося падіння або забуття складної техніки, спрощувалася реміснича промисловість. На тривалий час було припинено будівництво. Центром духовної культури залишалися однак православна церква, яка залишалася володарями Орди недоторканою.

Із занепадом Київського і Чернігівського князівств головним осередком розвитку української культури було Галицько-Волинське князівство, що перебувало у сприятливішому геополітичному становищі. Ситуація стала поступово змінюватися із входженням українських земель до складу Великого князівства Литовського. В культурі стає помітним західноєвропейський вплив. Його поєднання з місцевими традиціями визначило культурний зміст епохи. Значних висот досягли наукові знання в гуманітарних галузях: філософії, історії. Розвивалися світські мотиви в літературі. Архітектура храмів набуває рис готичного стилю, поширеного в міському будівництві Європи. Продовжувався розвиток різних жанрів народного мистецтва: декоративно-прикладного, музичного, театрального. Народна творчість збагачувалася героїчними, визвольними мотивами.

                                     

2.4. Історичний нарис XVI - XVIII століття

У XVI столітті триває стабілізація і пожвавлення економічного життя, зростання міст. На Волині і в Галичині все ширше практикувалося будівництво світських споруд не з дерева, а з каменю і цегли, у XV столітті у Львові було побудовано водопровід.

Із заключенням Люблінської унії у 1569 році українські землі опинилися під володінням Речі Посполитої. Позиція соціальної еліти в нових умовах була неоднозначною. Своєю меценатською діяльністю прославилися князь Костянтин Василь Острозький, князь Юрій Слуцький, Єлизавета Галшка Гулечівна. Однак більшість українських феодалів, верхівка духовенства в умовах панування Речі Посполитої віддалялися від національної культури - мови, традицій, православної віри і сприймали польську.

У цій історичній ситуації роль духовного лідера народу взяло на себе козацтво - самобутній суспільний стан, який сформувався в XV - XVI століттях. Саме козацтво підхопило традицію національної державності, виступило захисником православної церкви, української мови.

                                     

3. Культура в сучасній Україні

В сучасній Україні культура, як і інші сфери життя, підпадає під опіку держави. Правові засади діяльності у сфері культури "Законом України про культуру", а культура визначається як "сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спільноти етносу, нації, нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти".

Центральним виконавчим органом влади, що опікується сферою культури є Міністерство культури України, на яке покладене завдання формування державної політики у сфері кінематографії, формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а також спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.

В Україні розвинена базова мережа закладів культури, при цьому частина закладів підпорядковані безпосередньо міністерству культуру і фінансується з державного бюджету - вищі навчальні заклади, філармонії, обласні бібліотеки та інші, частина закладів підпорядкована місцевим органам влади і фінансується з місцевих бюджетів, частина - приватної форми власності.

Після прийняття змін до Закону про культуру на початку 2017 року, працівники культури, на відміну від працівників інших спеціальностей, оформлюють трудові відносини виключно шляхом укладання контрактів. На думку розробників цього Закону, така особливість оформлення трудових відносин сприятиме створенню конкурентного середовища у галузі культури. В той же час у мистецькому середовищі ця особливість Закону про культуру викликала негативне ставлення і спонукала Уповноваженого з прав людини звернутись до Конституційного суду щодо порушення права на працю працівників культури                                     

3.1. Культура в сучасній Україні Статистичні показники

За даними Держкомстату, кількісні показники закладів культури та їх відвідуваності є такими

                                     

4. Див. також

 • Культура Київської Русі.
 • Український Світ.
 • Українська література.
 • Українське образотворче мистецтво.
 • Нематеріальна культурна спадщина України.
 • Кінематограф України.
 • Список словянських культур.
                                     

5. Джерела

 • Історія української культури / Редакція I. П. Крипякевича. - Київ, 2002 за виданням 1937 року.
 • Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. - Київ: Либідь, 1993. - 390 с.
 • Українська і зарубіжна культура. - Донецьк: Східний видавничий дім. - 2001. - 372 с.
 • Основи етнодержавознавства / За ред. Ю. Римаренко. - К., 1997.
 • Етнографія України: Навчальний посібник / За редакцією С. А. Макарчика. - Л., 1994.
 • Антонович Д. Українське мистецтво.
 • Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ, 2009. - 130 с.
 • Пономарьов А. П. Українська етнографія: Курс лекцій. - К., 1995.
 • Арбєніна В. Л. Етносоціологія: Навчальний посібник: 2-ге видання, доповнене і перероблене. - Х., 2007.
 • Культура та побут населення України / За загальною редакцією В. І. Наулко. - К., 1993.
                                     

6. Література

 • Історія народної культури українців: навч. посіб. / Михайло Глушко. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 416 с.: іл. - ISBN 978‐617‐10‐0117‐6.
 • Історія культури України: підруч. / І. В. Довжук, Східноукр. нац. ун-т ім. В Даля. - Луганськ: СНУ, 2009. - 551 с. - ISBN 978-966-590-728-9.
 • Нариси з історії української культури: архітектура, образотворче мистецтво, музика, театр, кіно / М. Ваврух, Р. Гавалюк. – Львів: Світ, 2018. – 224 с. – ISBN 966-914-093-7.
 • Українська культура. Ч. 2. Культура українських земель у складі Великого князівства Литовсько - Руського та Речі Посполитої / А. А. Фартушний, Держ. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2000. - 112 c. - Укр. нац. ідея, Публ. 6.
 • Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2015. – 496 с. – ISBN 966-02-7752-6.
 • Українська культура. Ч. 1. Культура передісторичної доби. Культура Київської доби. Культура Галицько-Волинської держави / А. А. Фартушний, Держ. ун-т "Львів. політехніка". Каф. філос. та культурології. - Л., 1999. - 112 c. - Сер. публ. "Укр. нац. ідея", Публ. пята.
 • Нариси історії української культури в персоналіях ХІХ - ХХ ст.: Навч. посіб. -хрестоматія / В. А. Качкан, НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. Н. -д. центр періодики, Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Коломия: Вид. -полігр. т-во "Вік", 2005. - 397 c.
 • Нарис історії культури України / М. В. Попович. – 2-ге вид., допов. – Київ: АртЕк, 2017. – 730 с.: іл.
 • Історія української культури: європейський контекст: навч. посіб. / П. В. Вербицька, І. Я. Хома, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 301 c. - Бібліогр.: с. 292 - 301.


                                     

7. Посилання

 • Українська культура.
 • Історія української музичної культури.
 • Журнал "Народна творчість та етнографія".
 • Сайт інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.
                                     
 • засновником яких до кінця 2018 року було Міністерство культури України: Українська культура - головний український культурологічний часопис, великоформатний повноколірний
 • Украинська культура - головний український культурологічний часопис, великоформатний повноколірний журнал. Веде свою історію з 1921 року, з 2019 видавцем
 • Культура і життя - загальнодержавна українська щотижнева газета. Засновник і видавець - ТОВ Видавничий дім Українська культура Видавниче товариство
 • Радіо Культура УР - 3 - третій канал суспільного Українського радіо, входить до Національної суспільної телерадіокомпанії України. За форматом
 • української культури Діячам культури і науки доводилося працювати в тяжких і несприятливих умовах, у які поставила їх війна. В умовах війни культура
 • Скорика. Докладніше: Українська архітектура Українська культура Витоки української культури Культура Київської Русі Українська культура після татаро - монгольської
 • об єднання української діаспори, створення умов для подальшого розвитку української культури української мови, пропаганди української культури історії
 • Товариство української культури в Угорщині ТУКУ - провідна українська організація української діаспори в Угорщині. Є членом Світового Конґресу Українців
 • Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького - літературно - меморіальний музей у
 • Українська культура - сукупність духовних та матеріальних цінностей, створених українським народом протягом його історії. Українська культура - українське
                                     
 •  1 - С. 14 - 17 - ISSN 0131 - 2685. Портал Музеї Село Спадщини Української Культури - музей просто неба Alberta, Culture and Community Spirit Ukrainian
 • перевидання Української Малої Енциклопедії Українська мала енциклопедія - видатна пам ятка української лексикографії Н. О. Зубець Культура народов
 • UA: Культура Центральна дирекція канал Культура - загальноукраїнський суспільний телевізійний канал про культуру В ефірі телеканалу новини, документальні
 • українського суспільства. Для викладачів, культурологів, мистецтвознавців, студентів, усіх, хто цікавиться українською культурою Історія української
 • згубними для діячів культури та не сприяли збереженню культурних цінностей. Та незважаючи на складні катаклізми, українська культура продовжувала плідно
 • Це список культур слов янської Європи: Східні слов яни: Білоруська культура Російська культура Українська Руська культура Західні слов яни: Кашубська
 • Історія української культури ред. І. Крип якевич. - 3 - тє вид., стер. - К. : Либідь, 2000. - 656 с. - ISBN 966 - 06 - 0161 - 1 Історія української культури : у
 • розвитку справжньо української національної культури Для культури XIX сторіччя характерний подальший наступ на українську культуру русифікації - вона
 • пам ятники історії та культури 1970 р., навчальний посібник Безцінні скарби народу 1984 р., Пам ятники історії і культури Української РСР 1987 р., Словник
 • Джоганик. Музей має відділи історії, культури і письменства, мистецтва головним чином ікони етнографії матеріальна культура фольклору та бібліотеку. Музей
 • 1990 року - під назвою Соціалістична культура Українська культура - місячник, орган Міністерства Культури з 1953 і Ради профспілок УРСР з 1970
 • Казахстану і культура його населення, що відобразилось, насамперед, у його живописі. Традиційно, одною із найбільш чисельних є українська громада у Казахстані
                                     
 • Украинська кухня - характерний стиль приготування їжі, практика і традиції, які пов язані з українською культурою кулінарне мистецтво українців. Українська
 • Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва Докладніше: Українська культура Українська культура одна з небагатьох, яка змогла
 • самодостатність української культури була подана Іваном Огієнком в книзі Українська культура 1918 разом із викриванням міфу про двоєдність української та російської
 • Украинська культура повоє нного часу - період, що охоплює близько 15 років, із середини 1940 - х до кінця 1950 - х років. Його можна поділити на два історичних
 • Трипильська культура культура Кукутень рум. Cucuteni, або культурна спільність Кукутень - Трипилля - археологічна культура часів енеоліту, назва
 • Кімерійська культура - культура першого достеменно відомого народу України - кімерійців, що відома з археологічних досліджень й історичних джерел. Пам ятки
 • культури мови тепер цей відділ в Інституті української мови HAH України з 1967 видається збірник Культура слова Протягом 70 - 80 - х pp. культура мови
 • Масова культура або: маскульт, маскультура, поп - культура популярна культура - культура популярна серед широких верств населення в конкретному

Users also searched:

новітня українська культура, сучасна українська культура презентация, сучасна українська культура, українська культура 14 - 17 століття, українська культура 18 - 19 століття, українська культура 19 - 20 століття, українська культура як невід'ємна частина світової культури, внутрішні характеристики української культури, Українська, українська, культура, Українська культура, століття, культури, сучасна, внутрішні, сучасна українська культура, характеристики, української, презентация, невідмна, частина, світової, українська культура - століття, новітня, новітня українська культура, сучасна українська культура презентация, українська культура як невідмна частина світової культури, внутрішні характеристики української культури, українська культура 19 - 20 століття, українська культура 18 - 19 століття, українська культура 14 - 17 століття, українська культура, культура україни. українська культура,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

культура україни. українська культура українська культура 19 - 20 століття століття сучасна українська українська культура як невідмна частина світової культури сучасна українська культура українська культура - століття новітня українська культура українська культура новітня культура Українська української характеристики внутрішні світової українська культура 14 - 17 століття сучасна українська культура презентация невідмна культури частина Українська культура внутрішні характеристики української культури українська культура 18 - 19 століття презентация українська культура 18 - 19 століття українська культура 19 - 20 століття сучасна українська культура презентация українська культура як невід'ємна частина світової культури внутрішні характеристики української культури українська культура 14 - 17 століття новітня українська культура сучасна українська культура

...

Внутрішні характеристики української культури.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. Сторінки в категорії Українська культура. Показано 4 сторінки цієї категорії із 4. Київська картинна галерея. Д. Дахнович, Андрій Степанович. П. Українська культура 14 - 17 століття. Видавництво Видавничий дім Українська культура купити. Ми хочемо, щоб українська культура розвивалася поза київською ​бульбашкою і обласними центрами. Для цього потрібні лідери люди, що. Новітня українська культура. Підтримка і розвиток української культури АГРОТЕХСОЮЗ. Українська Культура Ukrainian Culture, Kyiv, Ukraine. 2 655 вподобань 1 особа обговорює це. Журнал Українська культура. Все про культурний.

Українська культура як невідємна частина світової культури.

Антонович Д. Українська Diasporiana Електронна бібліотека. Українська культура вийшла з питомо символічного поля та стала економічно​ орієнтованою, динамічною реальністю. Хто уважно. Українська культура 19 - 20 століття. Історія української культури Дніпровський національний. Участь у фестивалі Terra Poetica в Україні взяли поети з 15 країн світу. Такі конкурси відображують сучасне української літературної культури, основою її​.


Українська культура 18 - 19 століття.

КУДИ ПРЯМУЄ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА? Блоги Українська. Українське національно культурне відродження, яку провів кандидат мистецтвознавства Богдан Євгенович Жулковський. Теги: українська культура. Сучасна українська культура презентация. Українська культура Еспресо. Dc.tion, Яковенко Н. Українська культура XVII ст. як пошук ​третього шляху Наталя Яковенко Шлях у чотири століття. Актуальна українська культура. Боєць встає після н л окдауну. Українська культура: Історія та сучасність. Серед умов успішної розбудови державності України, її духовного відродження важливе місце належить. Українська культура: Історія та сучасність. Володимир Бондаренко підкреслив, що сьогодні у звязку з військовою агресією на сході України працівники сфери культури також і на.

Додаток 2. Українська культура. Збірка лекцій. Ізборник.

Купити книгу Українська культура. Свята. Традиції. Обряди Ukrainian Culture. Festivals. Traditions. Customs, в інтернет магазині. Історія української культури у 5 ти т. Багатотомне книжкове. ТОВ ВД УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА. LIMITED LIABILITY COMPANY PUBLISHING HOUSE UKRAINIAN CULTURE LLC PH UKRAINIAN CULTURE. Стежити за. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя. Колесник І.І. Українська культура та історіографія: історія ментальностей Колесник І.І. Український історичний журнал. 2002. № 1. С. 26 37.


Українська культура Володимир Волинський педагогічний.

ТОВ ВД УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА Україна, 03040, місто Київ, ВАСИЛЬКІВСЬКА ВУЛИЦЯ, будинок 1, КАБІНЕТ 6 8 Букет Євген Васильович. Український культурний фонд. ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 26.00.04 українська культура. I. Формула спеціальності: Галузь науки, яка досліджує національну культуру, її витоки,. Українська культура XVII ст. як пошук третього шляху eKMAIR. 4 лютого 2021 року у бібліотеці університету пройшов тематичний вечір ​Українська культура в іменах, присвячений діячам культури. Українська культура – багата і неповторна. Ви можете поставити питання фахівцям Українського культурного фонду і отримати на нього відповідь на той контакт, що вкажете у цій формі. Пошта.


Українська культура в іменах.

Щоб зрозуміти, що таке українська культура, спочатку треба визначитись з самим поняттям культура. Різні підручники та книги пропонують нам безліч​. Навіщо країні потрібна культура? ARTEFACT. Ця книжка унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до новітніх часів, здійснена у 30 ті роки українськими​. Академія культурного лідера House of Europe. Культурологія філософія наука Культурологія в НаУОА теорія культури, історія культури, філософія Національний університет Острозька академія. № 30 2019 УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ. Українська культура. Анотація: Представлене видання є найстарішим культурологічним виданням України заснованим у червні 1921 р., а у 2011.

Історія української культури.

Навчальний посібник Історія української культури репрезентує теоре Українська культура повоєнного періоду та 50 90 х рр. 244. 8.5. Музична. Презентація журналу Українська культура. Уся історія і культура цих народів, духовне і матеріальне життя найтіснішим чином повязані з українською землею, її географічними умовами. Українську​. Українська культура Свічадо. Д. Українська культура. Автор: Дмитро Антонович. Опубліковано: Мюнхен, 1988. Сторінок: 519 с. Видавництво: Український Технічно Господарський. Українська культура у двадцятому сторіччі. Реферат – Освіта.UA. Т. 5: Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. – Кн. 4: Проблеми У 5 томах. – Т. 3: Українська культура другої половини XVII–XVIII століть. 2001.

Українська культура у протистоянні з російською агресією.

Книга Історія української культури т. 4, кн. 2. Українська культура ХХІ століття. 251 грн Паперова. Історія української культури Вінницький державний педагогічний. Силабус з навчальної дисципліни Історія української культури. Кафедра ​розробник силабуса: кафедра культурології, релігієзнавства та теології. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку – National. Із української культури по варварському вилучили цілі пласти під приводом боротьби з українським буржуазним націоналізмом.


ТОВ ВД УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА Код ЄДРПОУ 42728424.

Він також індексуються у науково метричних мережах Index Copernicus, Google Scholar Польща, РИНЦ РФ, Cosmos США та Research Gate ​. Категорія:Українська культура ВУЕ. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА укр. 4 р. на рік, 3 міс. 188.53 грн, в кошик.

Українська культура: вчора, сьогодні, завжди КПІ ім. Ігоря.

Культура мовлення потребує оновлення. Сиротич Пташки давно звили гніздечко в українській культурі: і в прикладному мистецтві, й у фольклорі, і нар. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. К., 1918. Спочатку поняття культури розглядалося у вузькому значенні як. Українська культура у світі – Освіта.UA. КУПИТИ за 125.00 грн. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА online SmartPress. №3 25.06.2020. Возович Анастасія Українська культура у європейському. Електронний репозитарій Національного технічного університету ​Харківський політехнічний інститут eNTUKhPIIR.


Українська культура в історичному вимірі IX XVII століття.

У рефераті подано відомості про основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: Рівненський державний гуманітарний. № 30 2019 УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Науковий збірник Напрям Мистецтвознавство. DOI: ​. Історія української культури. Ч. 2. Українська культура Нового та. Формування і розвиток української культури в XIV –XVII ст. та вплив на нього політичної ситуації. Перехід українських земель під владу Великого князівства. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ. Таку назву має щорічна студентська науково практична конференція, яку проводить кафедра української мови, літератури та культури ФЛ. Українська культура. Лекції за редакцією Д.Антоновича Ізборник. Українська культура. 19 березня, 2021 пятниця. Суспільство Місяць культурної дипломатії: до Вікіпедії додали 817 статей про Україну 44.


Колесник І.І. Українська культура та історіографія: історія.

Конкурс проводиться з нагоди сторічного ювілею у 2021 році журналу ​Українська культура, який є одним із найстаріших українських культурологічних. Надбання української національної культури як складова світової. Мандрик, Я. Українська культура: історія та сучасність навч. посіб. Я. Мандрик. Івано Франківськ ІФНТУНГ, 2002. 216 с. Історія культури України​. Журнал УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА Державне підприємство по. Саме завдяки збереженню і продовженню традицій, корені яких сходять до культури Київської Русі, став можливим підйом української культури і в XVI ​.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →