Топ-100
Back

★ Цивільне право                                     

★ Цивільне право

Цивильне право - галузь права, яка охоплює норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними субєктами права - фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими субєктами публічного права. Предметом цивільного права є майнові та особисті немайнові відносини, так звані "цивільні відносини", засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

                                     

1.1. Історія Україна

Головні норми цивільного права були зібрані в 11 - 12 століттях у відомому збірнику "Руська Правда", але й інші писані джерела містили деякі норми цивільного права, наприклад: церковні, пісенні та генускальні адміністративні акти устави тощо.

Право власності на рухоме майно, включно з кіньми, рабами і т. д., базувалося на фактичному посіданні. Зем. власність не була виразно визначена, але деякі права власності, наприклад, посідання вуликів борті давало власникові право і на землю, т. зв. бортні землі. Цивільні зобовязання могли діяти тільки між особами, що не були обмежені у їхній правоздатності, продаж і купівля, позика, найм і застава згадуються як договори.

Основним інститутом родини уважався шлюб, що в дохрист. часи відбувався у формі викрадення нареченої, купівлі або "приведення жінки". Навіть після того, як Церква ввела моногамію, багатоженство ще було поширене за кн. Володимира і Ярослава. Розлучення наступало у висліди рішення церков чи світських судів або спеціального "листа" відпускного, видаваного чоловіком жінці. Спадкове право вже діяло за цієї доби, згідно з яким спадкоємцями були тільки члени родини на підставі заповіту духівниці або ж закону.

За лит. -руської доби давні правні звичаї, переважно ті, що були записані в "Руській Правді", залишилися в силі, але були введені й нові закони, гол. ті, що були увійшли до Лит. Статуту. Значно поширився обсяг прав власності, зокрема на землю. Закони виразніше подавали правоздатність різних груп населення, що особливо виявилося у здиференційованих суспільних класах і станах з притаманними їм правами. Лише поступово було введено право шляхти на "спадщину". Панівною формою землеволодіння була "вотчина", яка давала право передавати землю у спадщину та "помістя", тобто умовне надання в тимчасове володіння без права диспозиції. Спершу селяни користувалися повними правами власності на землю, яку вони обробляли, але третій Лит. Статут 1588 позбавив їх цього права.

На укр. землях під Польщею тоді дуже скоро змінилося право на поль. зразок, зокрема в ділянці права власності на землю. Не існувало для селян право вотчини. Великі землевласники пани, шляхта мали повне і спадкове право на свої землі "альоди", включно з землями, які раніше були власністю селян, селяни стали тільки користувачами землі, до якої були "прикріплені".

За Лит. Держави застосовувалася застава у її фідуціярній і "піґнусовій" формі, згідно з останньою право на заставлену річ залишалося за боржником. Назагал розвиток заставного права ішов по лінії захисту боржників власників "застава на урок". У ділянці права зобовязань договір купівлі-продажу міг бути укладений особами з різних станів. Після обмежень 1588 селянин не міг без дозволу пана вільно диспонувати землею, що була в його користуванні. Практикувалися договори позики, оренди й обміну. Шлюб був одночасно договором і таїнством. Моногамія цілковито усунула багатоженство, що тоді каралося смертю. Розлучення і скасування шлюбу належало до церк. судівництва. Позашлюбні діти а не тільки від рабинь-заложниць уважалися незаконними. Інститут опіки регулювало право. Спадкове право значно поширено, заповідач мав право вибрати спадкоємця і з-поза кола законних спадкоємців у стосунку до майна, що його він сам набув. Але батьківське майно мусило переходити на законних спадкоємців з родини.

На Гетьманщині Ц. п. базувалося на звичаї, Лит. Статутові та нових законах, пізніше кодифікованих в "Правахъ, по которымъ судится малороссійскій народъ" 1743 та подекуди на нормах Маґдебурзького права. У ділянці права власності, крім шляхти, коз. стан зберігав навічно право власності на землю без жодних обмежень щодо диспозиції зем. власністю. Селяни на коз. землеволодіннях користувалися до кін. 17 ст. правом диспонувати своєю землею. Селянство держ. зем. фонду, т. зв. "свобідних військ. маєтностей", що мало виконувати для держави певні обовязки, користувалося значно довше правом диспонувати зем, власністю. Більшість законів Лит. Статуту з родинного і спадкового права залишилися без змін.

На Зах. Укр. Землях під Польщею були запроваджені з 14 ст. поль. закони, що діяли поряд з деякими інститутами і законами нім. і канонічного права аж до поділу Польщі 1772. Ц. п. на укр. землях під Австрією цивільний кодекс 1811 було досить модерне і поступове, воно залишалося в силі, поки не було частково замінене законами держав спадкоємців після першої світової війни. Ц. п. під сов. режи

                                     

2. Цивільний кодекс СРСР

Верховна Рада СРСР схвалила Цивільний кодекс УРСР 04.05.1922

"Основи цивільного законодавства СРСР і союзних республік", а Верховна Рада УРСР ухвалила 18.07.1963 Цивільний Кодекс УРСР, тому що кодекс копіює "основи" законодавства СРСР, його годі уважати вільним твором українського законодавства.

Кодекс регулював взаємини фізичних і правних осіб. Він надавав правової дієздатности усім громадянам СРСР понад 18 pp. життя на території республіки. Кодекс визначав 4 типи власності: державну, кооперативну, громадських організацій і приватну. Перші три групи становили так звану соціалістичну власність. Державною власністю були: земля, природні багатства, води, ліси, промислові підприємства, надра, шахти, транспорт, банки, державний житловий фонд та ін. Вони могли бути віддані кооперативам та громадським організаціям, іноді й приватним особам на довічне користування. Тільки певні категорії власности можуть бути продані громадянам.

                                     

3. Цивільний кодекс України

Прийнятий 2003 року новий Цивільний кодекс України кардинально змінив усю систему українського цивільного законодавства.

Принципи сучасного цивільного права ст. 3 ЦКУ:

 • Неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків передбачених законом та Конституцією України.
 • Справедливість, добросовісність та розумність.
 • Судовий захист прав та інтересів.
 • Свобода підприємництва, що не заборонена законом.
 • Свобода договору.
 • Неприпустимість свавільного втручання в особисте життя людини.

Функції цивільного права:

 • Попереджувально-виховна.
 • Охоронна.
 • Регулятивна.
 • Стимулююча.
                                     

4. Система цивільного права

Система цивільного права - це систематизована сукупність його структурних елементів, розміщених у певній послідовності та ієрархії.

До основних елементів системи цивільного права належать норми й інститути, до факультативних - субінститути та підгалузі.

Норма цивільного права - це правило поведінки приватних осіб у сфері цивільного обігу, встановлене їх угодою, корпоративним рішенням, актом законодавства або таке, що випливає з приписів природного права.

Цивільно-правовий інститут - це сукупність правових норм, які регулюють певну групу взаємоповязаних суспільних відносин.

Субінститут - складова цивільно-правового інституту, яка є групою цивільно-правових норм, що регулюють однорідні відносини у межах певного інституту.

Сукупність юридичних інститутів, які регулюють однорідні відносини, становлять підгалузь цивільного права.

Існує дві основних системи побудови приватного цивільного права - пандектна та інституційна.

Цивільне право України побудоване за пандектною системою, і поділяється на такі дві частини:

 • Особлива.
 • Загальна.

Загальна частина цивільного права містить норми та інститути, що застосовуються при регулюванні всіх цивільних правовідносин, тобто мають значення для всієї галузі цивільного права. До цієї частини входять норми щодо цивільного законодавства, підстав виникнення цивільних прав та обовязків, а також відповідно їх здійснення і виконання, щодо захисту цивільних прав та інтересів, стосовно субєктів цивільних правовідносин, обєктів цивільних прав, правочинів, представництва, строків і термінів, позовної давності.

Особлива частина охоплює норми та інститути, які врегульовують окремі майнові та особисті немайнові цивільні правовідносини, а саме норми щодо особистих немайнових прав фізичної особи, права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобовязального права і спадкового права.                                     

5. Джерела

 • Енциклопедія українознавства: Словникова частина: / Наукове товариство імені Шевченка, гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1955 - 1955.
                                     

6. Література

 • Цивільно-правове регулювання корпоративних відносин у судовій практиці України / с. - ISBN 978-966-458-485-9.
 • Цивільне право: підруч. для студентів ВНЗ: у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін., за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Харків: Право, 2012. - Т. 1 - 656 с. - Бібліогр.: с. 643 - 646 60 назв. - ISBN 978-966-458-202-2, Т. 2 - 816 с. - Бібліогр.: с. 802 - 804 39 назв. - ISBN 978-966-458-203-9.
                                     

7. Посилання

 • Захист цивільних прав / / Юридична енциклопедія. - К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. - Т. 6: Т - Я. - 768 с. - ISBN 966-7492-06-0.
 • Юс цивіле / / Юридична енциклопедія.
 • Цивілістика / / Юридична енциклопедія.
 • Відповіді на питання з цивільного права.
                                     
 • цивільне процесуальне право цивільне судочинство і теорію цивільного процесуального права Наука цивільного процесуального права України, як самостійна
 • Балтійське цивільне право також остзейське - самостійне цивільне законодавство в Балтійському краї Російської імперії, що складався в найближчій спорідненості
 • але поняття цивільного права не є настільки абстрактним і в конкретному випадку може вирізняти різні речі. Зазвичай суб єктивне цивільне право виникає коли
 • час складною та абстрактною мовою. Німецьке цивільне уложення є наймасштабнішою кодифікацією цивільного права кінця XIX століття. Створення цього кодексу
 • угорське звичаєве право він діяв до 1951 року, допоки його не замінили на цивільний кодекс 1950 року. Австрійське цивільне право розвивалось під впливом
 • Цивільний кодекс України скор. ЦКУ - основний нормативно - правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003
 • 2 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України самостійною підставою заміни кредитора у зобов язанні є правонаступництво. Цивільному праву відомі дві форми
 • пар. Цивільне партнерство надає більшість або всі права шлюбу, крім самого титулу. В усьому світі розвинені демократії почали створювати цивільні союзи
 • особами - суб єктами цивільного права Ознаками суспільних відносин, які регулюються нормами цивільного права є рівність суб єктів права відсутність відносин
 • Німецьке цивільне уложення та Німецьке комерційне уложення Комерційний кодекс У науці цивільного права це отримало назву дуалізму приватного права У науці
 • та публічного права тобто всі учасники цивільних відносин, зазначені в ст. 2 Цивільного кодексу. Разом з тим, норми актів цивільного законодавства можуть


                                     
 • містилися у Саксонському зерцалі 1536 Порядку прав цивільних магдебурзьких 1559 Праві цивільному хелмінському 1584 тощо. Запорізська Січ, Гетьманщина
 • нового Цивільного кодексу України цивільне законодавство нашої країни не знало цих цивільно - правових інститутів. Не можуть бути об єктом речових прав речі
 • відносини. Є складовою поняття цивільне право Загальні засади цивільного законодавства визначені в ст. 3 Цивільного Кодексу України: вимога забезпечення
 • захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб єктів права власності
 • передбачених законом випадках в цивільному праві наприклад, при заподіянні шкоди джерелом підвищеної небезпеки У кримінальному праві відповідальність без вини
 • позбавлення права власності, судовий захист цивільного права й інтересу, а також справедливість, добросовісність і розумність стаття 3 Цивільного кодексу
 • Авторське право є інструментом власності, права і ключовою галуззю права інтелектуальної власності воно призначене захищати зовнішню форму вираження об єкта
 • матеріального права конституційне право муніципальне право адміністративне право фінансове право господарське право цивільне право житлове право митне право аграрне
 • управління. Норми адміністративного права складаються під впливом цивільного трудового, сімейного та інших галузей права Державне управління - це діяльність
 • виборів. На відміну від таких традиційних галузей права як цивільне або кримінальне право Конституційне право як самостійна галузь виділилася порівняно недавно
                                     
 • Спадкове право - ділянка цивільного права що визначає порядок переходу майна померлої особи до її спадкоємців. У Київській Русі за Руською Правдою спадкування
 • із суб єктом цивільного права визнані суспільством та охороняються цивільним законодавством Так як вони є приналежні суб єкту цивільних відносин і потрапляють
 • порушує право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань. Особа, особисті немайнові права якої порушено
 • англійського права є доктрина старшинства суддів. Становлення англійського права припадає на добу феодалізму. Основними джерелами англійського цивільного права є
 • Цивільне судочинство - це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок розгляду і вирішення цивільних справ. В Україні порядок здійснення
 • трудового, екологічного тощо В цивільному законодавстві України норми Договірного права містяться передусім у Цивільному кодексі України. На договори
 • Річ у цивільному праві - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов язки. Згідно з Цивільним кодексом України речі
 • Цивільний кодекс Української РСР 1922 року - кодекс українського радянського цивільного права періоду НЕПу, що діяв з 1923 по 1964 рік. Щоб забезпечити
 • доповнюють або припиняють її можливість бути суб єктом цивільних прав та обов язків. Акти цивільного стану за своєю сутністю є юридичною сукупністю обставин

Users also searched:

функції цивільного права, принципи цивільного права, цивільне право: підручник 2017, цивільне право: підручник 2020, цивільне право презентация, цивільне право це, цивільне право україни: підручник 2020, цивільне право україни: підручник, Цивільне, цивільне, Цивільне право, право, підручник, права, цивільного, україни, цивільне право це, цивільне право підручник, функції цивільного права, функції, презентация, цивільне право презентация, принципи, принципи цивільного права, цивільне право україни підручник, цивільне право підручник 2020, цивільне право україни підручник 2020, цивільне право підручник 2017, цивільне право, право україни. цивільне право,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Цивільне право: підручник 2020.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС Дніпропетровський державний. Зважаючи на це, зміст положень частини третьої статті 99 Цивільного кодексу треба розуміти як право компетентного уповноваженого органу. Цивільне право це. ª. О. Харитонов КАТЕГОРІЇ ПРИВАТНЕ ПРАВО, ЦИВІЛЬНЕ. Несімко О.Д. Результати навчання: знати загальні положення цивільного права та цивільного законодавства основи правового регулювання цивільних.

Цивільне право україни: підручник 2020.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ. Ц 58 Цивільне право та процес: підготовка до іспиту навч. посіб. кол. авт. –. Дніпро Видавець​. Цивільне право: підручник 2017. УКРАЇНСЬКЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТЕМА № 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ. ДЖЕРЕЛА. ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 2 години. 1. Поняття цивільного права як галузі права. Цивільне право україни: підручник. Купити книгу Цивільне право України. Особлива частина 978. Кафедра цивільного права та процесу. Текст лекції. з навчальної дисципліни Цивільне право та процес. обовязкових компонент. освітньої програми.


Цивільне право, частина 1 Каталог освітніх послуг Львівської.

Загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фі і субєктивне цивільне право І. Бірюков Право України. – 2004. Цивільне право України. Загальна частина – Видавництво. Цивільне право це сукупність цивільно правових норм, які регулюють на засадах юридичної рівності відносини власності в її. ПОРІВНЯЛЬНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО Зовнішня торгівля. Цивільне право України: навчальний посібник кол. авторів за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх.

Цивільне право Адвокат Віктор ДРОЗДА Google Sites.

Послуги адвоката у Тернополі, адвокат в Тернополі, адвокатські послуги в Тернополі, юридичні послуги в Тернополі, сімейне право Тернопіль, спадкове​. E learning: All courses. Заікою. Українське цивільне право навч. посіб. 3 тє вид. перероб. та доп. за ред.


Цивільне право юридичні послуги в Києві.

Цивільне право це одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних та юридичних​. Цивільне право VKD юридична допомога. Будь яка особа має право на захист свого права та інтересу, що не суперечить принципам цивільного законодавства, вимогам справедливості,. Цивільне право та цивільний процес Юридична Компанія. Посібник буде корисним студентам, викладачам, науковцям і всім, хто цікавиться проблемами цивільного права. УДК 347 477 075. ББК 67.9 4Укр ​304я7. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО Державний університет телекомунікацій. Цивільне право. Цивільне право Надаємо юридичні консультації в усній формі, підготуємо правовий висновок у письмовій формі, Правова допомога у.


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Електронний архів.

Купити книги по темі цивільне право в інтернет магазині, із розділу юридична література. Цей розділ призначений як для професіональних. Науково практичний коментар до статті 11 Цивільного кодексу. Цивільне право. Постановка проблеми. Відповідно до поширеної в цивілістичній літературі наукової позиції цивільно правове регулювання суспільних. Цивільне право України, частина 1 Юридичний факультет. Цивільне право галузь права може вживатися також у значеннях галузь законодавства та навчальна дисципліна, яка включає в себе норми. Актуальні проблеми цивільного права Національна бібліотека. Виявляється система приватного права України, складовими якої є такі її галузеві утворення, як цивільне і сімейне право, а також трудове, господарське,. АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦІВІЛЬНОГО. Цивільне право України. Загальна частина. ₴280.00. ISBN 978 966 667 593 ​7. Рік видання 2017. Кількість сторінок 976. Автор за ред. О. В. Дзери, Н. С.

Цивільне право. Цивільно процесуальне право Civil Law. Civil.

Розкрити поняття предмету, методу та функцій цивільного права Цивільне право вміщує норми, які дають змогу людині задовольняти свої потреби в. Цивільне право України підручники, книги та кодекси від Наш. Підручники з цивільного права☝ купити кодекси та книги в онлайн книгарні Наш формат☑️. Кращі підручники від фахівців з України та світу⭐️.

Силабус курсу Порівняльне цивільне право Порівняльне.

Силабус навчальної дисципліни. Цивільне право. 2020 2021 навчальний рік. Освітня програма Право. Спеціальність 081 Право. Галузь знань 08 Право. Цивільне право як сфера приватного права України. Юридичних осіб і держави в цілому. Цивільне право – галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові. Цивільне право – Юрісвест yurisvest. Навчальна дисципліна Цивільне право повязана із таким дисциплінами, як Сімейне право, Основи римського цивільного права, Теорія держави та​. Цивільне право. Цивільне право України. Особлива частина. ₴280.00. ISBN 978 966 667 594 ​4. Рік видання 2017. Кількість сторінок 1176. Автор за ред. О. В. Дзери, Н. Цивільне право. Конспект лекцій для бакалаврів денної та. Послуги з цивільного права для бізнесу та фізичним особам. 1 Цивільні право охоплює велику сферу майнових і немайнових правовідносин, учасниками.


Цивільне право в схемах. П.С. Матвєєв, В.І. Бірюков.

Цивільне право України подарської продукції, договір дарування, ренти, довічного утри мання, міни. Модуль 7 включає теми: договори найму оренди ​,. Цивільне право як галузь українського права Академія. КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Кафедра цивільного права та процесу. КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. Для здобувачів вищої освіти. Дніпро. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ВИДАВНИЦТВО ЛІРА К. Цивільне право протягом усього розвитку людства відігравало і буде відігравати надзвичайно важливу роль у захисті інтересів громадян і суспільства. Цивільне право та право інтелектуальної власності. Цивільне право та право інтелектуальної власності. Галузь знань 08 Право​. Спеціальність 081 Право. Спеціалізація Цивільне право та право.

Цивільне право: визначення та система – Освіта.UA.

Водночас цивільні права та обовязки слід розглядати складовими змісту цивільних правовідносин. Субєктивне цивільне право характеризується як. Цивільні права і обовязки в контексті практики Європейського. Купити книгу Цивільне право України. Загальна частина в інтернет ​магазині. Найбільший в Україні інтернет магазин книг. Цілодобовий. ПРАВОВА ДИСЦИПЛІНА Цивільне право Харківський. Наука цивільного права і Цивільне право України як навчальна дисципліна. Поняття та предмет науки цивільного права. Система та етапи розвитку. Цивільне право Адвокат, Цебак Іван Семенович. Таке положення випливає з того, що цивільне право України є однією з провідних фундаментальних галузей в системі національного права України, а як.


Цивільне право: поглиблений практичний курс Факультет.

Назва: Цивільне право України: підручник: в 2 томах. Інші назви: Civil law of Ukraine: textbook: in 2 volumes. Автори: Рабінович, С.П. Кучер, В.О. Курило. Цивільне право Національна академія управління. Нормативно навчальна дисципліна Цивільне порівняльне право є базовою професійно орієнтованою дисципліною освітньо професійної програми. Цивільне право України. Особлива частина – Видавництво. Порівняльного цивільного права як наукового поняття та предмета вивчення. Ключові слова: порівняльне цивільне право, цивільне право, торгове. ПОРІВНЯЛЬНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО Ужгородський національний. Цивільне право. Цивільно процесуальне право Civil Law. Civil and Procedure Law. Перегляд по 29. За датою публикації Автори.


79 ПРАВО Цивільне право і процес.

У своїй практиці Європейський суд з прав людини далі Європейський суд зазначив, що поняття цивільні права і обовязки є автономною концепцією і​. Цивільне право Кафедра міжнародного, європейського та. Цивільне право як галузь права. Цивільне право є самостійною галуззю сучасного права. Цивільне право це сукупність цивільно правових норм, які​. ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС 94 ПИТАННЯ. Ц 58 Цивільне право: загальна частина. Практикум навч. посіб. кол. авт. – Дніпро Видавець Біла К. О., 2020. – 232 с. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Підручник розроблено відповідно до програми Цивільне право України на основі положень актів чинного цивільного законодавства, з урахуванням вимог.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →