Топ-100
Back

★ ГеографіяГеографія
                                     

★ Географія

Географія, або землепис - система наук, що вивчає географічну оболонку Землі, її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, господарство і населення планети, окремих її регіонів та країн, а також звязки між природним середовищем і діяльністю людини. В сучасному розумінні поняття "географія" заміщено поняттям "географічні науки".

                                     

1. Структура

Основне завдання сучасної географії полягає у вивченні законів і закономірностей розміщення та взаємодії компонентів географічного середовища та їхніх поєднань на різних рівнях. Складність обєкта дослідження і широта предметної області зумовили диференціацію єдиної географії на низку спеціалізованих галузевих наукових дисциплін, які утворюють систему географічних наук. Водночас окремі дослідники намагалися поєднувати суспільні процеси з компонентами географічного середовища. У такий спосіб починали зароджуватися нові напрямки географічних досліджень, які, починаючи з XX століття, набули сучасних рис. Відповідно до обєктів вивчення в сучасній географії виділяють природничо-географічні і суспільно-географічні науки, які тісно між собою повязані спільними завданнями всебічного вивчення природно- і виробничо-територіальних комплексів та їхніх компонентів.

Природничо-географічні фізико-географічні науки вивчають закономірності будови й розвитку географічної оболонки та її окремих складових частин. До них належать загальна фізична географія землезнавство, ландшафтознавство, палеогеографія та галузеві фізико-географічні дисципліни - геоморфологія, кліматологія, гідрологія, океанологія, гляціологія, геокріологія, географія ґрунтів, біогеографія.

До суспільно-географічних соціально-економічних належать науки, що вивчають географічне розміщення виробництва, умови та особливості його розвитку в різних країнах та районах - економічна, політична, географія населення, галузей економіки.

Система географічних наук включає також інтегральні наукові дисципліни: геоекологію, історичну географію, картографію, країнознавство та теоретичну географію. Крім того, до географії належать дисципліни прикладного характеру: військова, інженерна, космічна, меліоративна, медична та рекреаційна географія тощо.

                                     

1.1. Структура Фізична географія

Фізична географія вивчає закономірності будови і розвитку географічної поверхні та її окремих частин. Тобто обєктом вивчення фізичної географії є географічна оболонка загалом, або окремі її "сфери" - атмосфера, літосфера, гідросфера, педосфера, біосфера. Основу фізичної географії становить загальне землезнавство і ландшафтознавство. За довге існування людської популяції її дослідники склали значний перелік географічних фізичних дисциплін, які створюють поняття "науки про Землю". Система фізичної географії включає також картографію, хоча інколи її окремо виділяють від головної гілки як окрему географічну дисципліну.

До фізико-географічних наук належать:

 • Землезнавство загальна фізична географія - наука, що вивчає закономірності географічної оболонки загалом.
 • Фізична географія - наука, що вивчає.
 • Ландшафтознавство - наука, що вивчає природно-територіальні комплекси ландшафтні, сформовані в межах географічної оболонки.
 • Палеогеографія від дав. -гр. παλαιός - древній - наука, що вивчає давноминулий стан географічної оболонки Землі. Тобто древні фізико-географічні обстановки, їхню динаміку та фактори цієї динаміки в геологічному минулому. Існує два підходи, які розглядають науку або в комплексі геологічних наук, як розділ історичної геології займається вивченням історії розвитку земної кори і Землі загалом, або географічних, як частину фізичної географії займається вивченням фізико-географічних умови минулого. Поділяється на палеогеоморфологію, ~педологію, ~кліматологію, ~гідрологію, ~біогеографію, ~ландшафтознавство та інші. Тісно повязана із землезнавством, геологією, біологією та іншими природничими науками. Давню природу земної поверхні відтворюють шляхом дослідження решток, що збереглися палеогеографічних памяток, та слідів палеогеографічних індикаторів, що спільно утворюють категорію палеогеографічних документів. Палеогеографія широко застосовує загальногеографічні методи й інструменти в історичному аспекті, виробивши на їхній основі власні спеціальні: палеогеоморфологічний, ~педологічний, ~кліматичний, ~ландшафтний та інші. Практичне завдання науки полягає у розробці палеогеографічних аспектів основ раціонального природокористування при пошуках і розвідці корисних копалин, меліорації земель, прогнозуванні майбутніх змін сучасного стану навколишнього середовища тощо.

Галузеві дисципліни:

 • Берегознавство -.
 • Спелеологія -.
 • Карстознавство -.
 • Геоморфологія -.
 • Геодезія -.
 • Метеорологія -.
 • Гідрологія -.
 • Океанологія -.
 • Кліматологія -.
 • Гідрологія суходолу -.
 • Геокріологія -.
 • Кріологія -.
 • Гляціологія -.
 • Ґрунтознавство -.
 • Географія ґрунтів -.
 • Зоогеографія географія тварин -.
 • Біогеографія -.
 • Фітогеографія географія рослин -.

Палеогеографічний цикл дисциплін:

 • Четвертинна геологія -.
 • Палеобіогеографія -.
 • Палеогеоморфологія -.
 • Палеоландшафтознавство -.
 • Палеопедологія -.
 • Палеокліматологія -.
 • Палеогідрологія -.
                                     

1.2. Структура Суспільна географія

Економічна та соціальна географія у деяких країнах суспільна географія отримала назву "антропогеографія" - людська географія - це розділ географії, який вивчає особливості людського існування на обєкті Земля, що передбачає глибоке вивчення процесу взаємодії суспільства з природою, розміщення виробництва, розселення населення, умови та особливості їхнього розвитку в різних країнах і регіонах, організації території з урахуванням природних, соціальних, економічних і екологічних чинників. Виокремлюють окремі галузі суспільної географії: географія населення, промисловості, сільського господарства, транспорту, невиробничої сфери та інші. Соціальну географію часто розглядають у комплексі з економічною географією.

До соціально-економічних географічних наук належать:

 • Географія населення - наука, що вивчає.
 • Соціальна географія - наука, що вивчає.
 • Політична географія - наука, що вивчає.
 • Економічна географія - наука, що вивчає.

Галузеві дисципліни:

Соціальний цикл дисциплін:

 • Гуманітарна географія - наука, що вивчає.
 • Етнографія - наука, що вивчає.
 • Географія релігії - дисципліна, що вивчає.
 • Географія спорту - дисципліна, що вивчає.
 • Географія культури - наука, що вивчає.
 • Поведінкова географія - наука, що вивчає.

Політичний цикл дисциплін:

 • Електоральна географія - наука, що вивчає.
 • Геополітика - наука, що вивчає.
 • Геоекономіка - наука, що вивчає.
 • Регіоналістика - наука, що вивчає.

Економічний цикл дисциплін:

 • Географія сфери послуг - дисципліна, що вивчає.
 • Географія світового господарства - дисципліна, що вивчає.
 • Географія розвитку - дисципліна, що вивчає.
 • Географія сільського господарства - дисципліна, що вивчає.
 • Географія транспорту - дисципліна, що вивчає.
 • Географія промисловості - дисципліна, що вивчає.
 • Географія торгівлі - дисципліна, що вивчає.
 • Географія туризму - дисципліна, що вивчає.

Демографічний цикл дисциплін:

 • Геоурбаністика - наука, що вивчає.
 • Демографія - наука, що вивчає.


                                     

1.3. Структура Політична географія

Політична географія - суспільно-географічна дисципліна, яка займається вивченням територіальної геопросторової організації та дослідженням географічних закономірностей формування і розвитку політичної сфери життя суспільства.

Основним обєктом дослідження політичної географії є елементарні та інтегральні територіально-політичні системи - обєктивно взаємоповязані поєднання різноманітних елементів політичної сфери, що склалися на певній території - у їх взаємодії між собою і з географічним простором:

 • Територіальні аспекти політичних відносин, які складаються між соціальними групами, націями і етносами, політичними партіями, суспільними рухами, державними і місцевими органами влади та іншими субєктами політичної діяльності з приводу завоювання, утримання і використання політичної влади.
 • Просторові особливості формування і розвитку суспільних інститутів, які реалізують різноманітні функції політичної влади, як державних центральні і місцеві органи державного управління, міжнародні міжурядові організації, так і недержавних.
 • Територіальна організація діяльності, внаслідок якої окремі особи, суспільні спільноти, у тому числі територіальні, і суспільні інститути відстоюють свої політичні інтереси.
                                     

1.4. Структура Інтегральна географія

До інтегральних географічних наук належать:

 • Ландшафтна екологія - наука, що вивчає.
 • Геоекологія - наука, що вивчає.
 • Екологічний менеджмент - дисципліна, що вивчає.
 • Енвайроментальний менеджмент - дисципліна, що вивчає.
 • Ландшафтна архітектура - дисципліна, що вивчає.
 • Енвайронментологія - наука, що вивчає.
 • Ландшафтна екологія - дисципліна, що вивчає.
 • Історична географія - наука, що вивчає.
 • Хроногеографія - наука, що вивчає.
 • Картографія - наука, що охоплює вивчення, створення і використання картографічних творів. Відображає і досліджує положення в просторі, поєднання, взаємозвязки і розвиток у часі природних і суспільних обєктів, явищ і процесів за допомогою картографічних зображень топографічних і загальногеографічних карт, глобусів тощо. Картографічними символами на картах відображають обєктивну дійсність. Термін "картографія" застосовують і до картографічного виробництва як галузі, яке забезпечує потреби суспільства в картографічних зображеннях. Розділами картографії є картознавство, географічна, математична, економічна та цифрова картографії, картометрія, складання та редагування карт, видання карт та атласів, організація і економіка картографічного виробництва.
 • Теоретична географія - наука, що вивчає.
 • Країнознавство - наука, що вивчає.
                                     

1.5. Структура Прикладна географія

Прикладні географічні дисципліни повязані як з природничими, так і з соціально-економічними географічними науками. Вони обслуговують практичні завдання людської діяльності.

До прикладних географічних наук належать:

 • Космічна географія - наука, що вивчає.
 • Рекреаційна географія - наука, що вивчає.
 • Медична географія - наука, що вивчає.
 • Військова географія - наука, що вивчає.
 • Інженерна географія - наука, що вивчає.
 • Радикальна географія - наука, що вивчає.
 • Меліоративна географія - наука, що вивчає.
 • Феміністична географія - наука, що вивчає.
                                     

2. Обєкт

Обєкт вивчення географії - закони і закономірності розміщення і взаємодії компонентів географічного середовища і поєднань на різних рівнях. Обєктом вивчення фізичної географії є як географічна оболонка загалом, так і окремі її компоненти як окремі системи.

Основною метою географічних досліджень на сучасному етапі є наукове обґрунтування шляхів раціональної територіальної організації суспільства і природовикористання, створення основ стратегії екологічно безпечного розвитку суспільства. Більшість географів класичної школи продовжують визначати фізичну географію як науку, а решту її суспільних напрямків - похідними наукового пізнання та суспільними проектами, що переплітаються з різними сферами та науками.

                                     

3. Завдання

Завдання географії:

 • Дослідження природно-територіальних і виробничо-територіальних комплексів та їхніх компонентів, з метою раціонального природокористування, ефективного розміщення виробництва, та забезпечення сприятливих умов життя людини у навколишньому середовищі.
 • Розробка проблем перетворення природи в рамках стійкого розвитку людства задля найбільш ефективного використання природних ресурсів, що не порушує незворотно стійкість місцевих і глобальних екологічних систем.
                                     

4. Методи

У географії використовують такі методи:

 • Історико-географічний.
 • Комплексні.
 • Географічного моделювання.
 • Безпосереднє наукове спостереження.
 • Геофізичні.
 • Районування фізико-географічне й економічне - важливий спосіб виявлення закономірностей і взаємозвязків досліджуваних обєктів.
 • Геохімічні.
 • Математичні, що органічно поєднують загальнонауковий підхід з гуманітарною складовою науки.
 • Картографічний.
 • Порівняльно-географічний.
 • Палеогеографічний.
 • Статистичний.

Для збирання та обробки фактичного матеріалу проводять експедиційні, стаціонарні, лабораторні й дистанційні дослідження.

Картографічний

 • Картографічний метод - метод наукового дослідження, у якому карта виступає як модель досліджуваного обєкта і проміжна ланка між обєктом і дослідником. Даний метод дослідження включає: опис та вимірювання за картами, графічні побудови, площинні обраховування, аналіз і вишукування нових закономірностей.


                                     

5. Історія

Географія відноситься до найдавніших знань людства. Вона виникла як опис географічної оболонки Землі, її структури та динаміки, взаємодії та розповсюдження у просторі окремих компонентів. Декілька тисячоліть пішло на становлення фізичної географії і формування підвалин класичної географічної науки. Водночас поодинокі дослідники намагалися поєднувати суспільні процеси з компонентами географічного середовища. У такий спосіб починали зароджуватися нові напрямки географічних досліджень, які, починаючи з XX століття, набули сучасних рис.

Перші знання про просторову організацію навколишнього світу ми знаходимо на древніших знаряддях праці, культу, наскельних малюнках. Як наука оформлюється в перших землеробських країнах Сходу Шумері, Стародавньому Єгипті та Греції. На перших етапах географія мала переважно описовий характер і не диференціювалась на окремі галузі. Географічні знання накопичувались завдяки торгівлі, військовим походами, мореплавству. Вперше описові знання про відомі країни були узагальнені в працях Геродота V ст. до н. е., Арістотеля 384 - 322 до н. е., Ератосфена 276 - 194 до н. е., Страбона 63 до н. е. - 20-ті н. е., Птолемея II ст. н. е. та ін. У їхніх працях містяться спроби перших наукових пояснень природи різних географічних явищ, висловлено припущення й теоретично доведено про кулястість Землі, вказується на взаємозвязок між земними оболонками, дано опис відомих на той час країн Ойкумени.

Географічні уявлення і поняття за часів середньовіччя часто базувались на біблійних догмах. Проте діяльність учених, мандрівників, зокрема арабських і кавказьких вірменський учений VII століття Ананія Ширакаці, венеціанських і генуезьких купців сприяла одержанню нових географічних відомостей. Розквіт класичної західної географічної традиції відбувся в епоху Відродження, яка відзначилась переосмисленням досягнень епохи пізнього еллінізму. В епоху формування капіталізму потреба в розширенні ринків збуту продукції, пошуки нових джерел сировини, нових шляхів створювали передумови для дальшого розвитку науки.

В результаті Великих географічних відкриттів XV - XVII століття, здійснених європейськими мандрівниками і мореплавцями, було встановлено контури майже всіх материків, досліджено більшу частину земної поверхні, одержані відомості про природу й господарство раніше невідомих країн. Значних успіхів за цей час досягла картографія, Герхардом Меркатором була розроблена незамінна для навігації картографічна проекція, що названа його іменем. "Загальна географія" лат. Geographia generalis, 1650 Бернгарда Вареніуса була найбільшою узагальненою географічною працею цього періоду. У Московській державі впродовж територіальної експансії XVI - XVII століть складаються "писцеві", "межові" книги та "чертежі" "Книга Большому чертежу" до яких потрапляють важливі дані про південь та схід України. Дані про природу та населення Сибіру і Далекого Сходу одержано внаслідок походів козаків-землепроходців. Розвиткові географічної науки в Росії у XVIII століття сприяли праці Івана Кирилова, Василя Татищева та Михайла Ломоносова, який очолював географічний департамент Російської академії наук. Останній стояв на позиціях стихійного матеріалізму, дійшов висновку про взаємозумовленість усіх елементів природи, запровадив термін "економічна географія", обґрунтував ідею про Північний морський шлях.

Наприкінці XVIII та протягом XIX століття західноєвропейськими дослідниками провадились інтенсивні географічні дослідження південної півкулі. До внутрішніх районів Африки дістаються француз Фредерік Кайо 1815 - 1822, британці Девід Лівінгстон 1840 - 1873, Джон Спік 1856 - 1863, Генрі Мортон Стенлі 1871 - 1888, Герберт Вард 1884 - 1889 та ін. У цей час Південну Америку досліджують іспанець Фелікс де Асара 1781 - 1801, британець Роберт Фіцрой 1831 - 1832, французи Алсид дОрбіньї 1826 - 1834 і Франсіс Кастельно 1844 - 1845 та ін. На Австралійському материку природничими дослідженнями займаються британці Чарлз Ґреґорі 1846 - 1858, Томас Мітчелл 1831 - 1847, Едвард Джайлс 1861 - 1876, Чарлз Стерт 1828 - 1860, Джон Макдуал Стюарт 1842 - 1872. Поряд з науковими подорожами споряджалось чимало експедицій здебільшого колонізаторського штибу. В наукових дослідженнях Центральної Азії XIX - XX століття провідна роль належить російським мандрівникам та ученим, серед яких були й етнічні українці, або люди доля яких тісно повязана з Україною - Петро Семенов 1856 - 1857, Микола Пржевальський 1867 - 1888, Петро Козлов 1882 - 1909 та ін. З другої половини XIX століття активно починає розвиватись університетська географія. 1845 року створюється Російське географічне товариство.

Карти недосліджених частин континентів та регіонів по завершенню епохи Великих відкриттів

Велике значення для систематизації та аналізу накопичених великих обсягів фактичного матеріалу мали праці німецького мандрівника й дослідника природи Олександра Гумбольдта, який заклав основи сучасної академічної географії. Його найвідоміша праця "Космос" 1845 - 1862 ґрунтується на ідеях комплексного і порівняльного підходу у вивченні природних явищ. Порівняльний метод на базі ідеалістичного підходу до географічного детермінізму його вирішальна роль у розвитку суспільства розвивав також його співвітчизник Карл Ріттер. Фрідріх Ратцель був визначним представником антропогеографічного напряму. Для французької наукової школи цього періоду, заснованої Полем Відалем де ла Блашем, характерне намагання обмежити сферу географічних досліджень вивченням регіональних особливостей у межах окремих країн. В Росії Василь Докучаєв заснував школу комплексних фізико-географічних досліджень, в основу яких було покладено вчення про географічну зональність. Його співвітчизники Олександр Воєйков та Дмитро Анучин внесли вагомий вклад у пізнання взаємозвязків елементів географічної оболонки. З кінця XIX століття поступово відбувається процес галузевої диференціації географії з одночасним насиченням загальнонауковими методами й інструментарієм.

Із переходом до централізованого державного господарювання в СРСР здійснюються комплексні наукові експедиції з вивчення території Північної Євразії, особливо віддалених і високогірних районів. Проведено великі роботи з дослідження Арктики й освоєння Північного морського шляху. Створено численні карти, атласи, монографії. Важливе значення для розвитку географії мали праці Андрія Григорєва, який ввів поняття про географічну оболонку. Лев Берг запровадив дослідження географічних ландшафтів, які далі розвивали Станіслав Калесник і Віктор Сочава. Дослідження рельєфу було теоретично узагальнено в працях Інокентія Герасимова, Костянтина Маркова. Велике наукове й практичне значення мали дослідження Михайлом Будико радіаційного і теплового балансів Землі, планетарного круговороту вологи, Борисом Алісовим циркуляції повітряних мас. Світовий океан та його біологічну продуктивність досліджували Юлій Шокальський та Миколою Зубовим. Розробкою теоретичних проблем розміщення виробництва, питань економічної оцінки природних умов і ресурсів, формування економічних районів тощо займались Микола Баранський та Микола Колосовський, велись конкретні дослідження окремих регіонів та районів. Результати досліджень галузевих географічних дисциплін було покладено в основу комплексного, синтетичного вивчення природних і виробничих територіальних комплексів та їхніх взаємозвязків.                                     

5.1. Історія Географічні дослідження в Україні

Центром наукових досліджень в Україні є Інститут географії. Дослідження проводять також інші установи національної академії наук НАНУ, зокрема відділення географії Інституту геофізики, профільні кафедри вищих навчальних закладів.

Географічна наука в НАНУ на початку її формування на академічному рівні була представлена фізико-географом і геоморфологом Павлом Тутковським академік від 1918 року, економіко-географом Костянтином Воблим академік з 1919, метеорологом і кліматологом Борисом Срезневським академік з 1920. Важливу роль у розвитку географії відіграло вчення про біосферу і ноосферу українського академіка Володимира Вернадського - першого президента АН України.

У наступні роки географічну науку в АН України розвивали відомий географ і мандрівник Петро Козлов академік з 1927, географ Степан Рудницький академік з 1929, гідролог Євген Оппоков академік з 1929, полярник Отто Шмідт академік з 1934, фізико-географ і ґрунтознавець Георгій Висоцький академік з 1939, економіко-географ Яків Фейгін член-кореспондент з 1939.

1947 року засновано самостійне Українське географічне товариство. У перші повоєнні роки в академії Петром Погребняком академік з 1948 проводилися дослідження з географії ґрунтів, Володимиром Бондарчуком академік з 1951 з геоморфології, Максимом Паламарчуком академік з 1973 з економічного районування та іншими. 1964 року було створено окремий Секторі географії в АН УРСР Максим Веклич і Андрій Золовський. Було широко розгорнуто географічні дослідження були на регіональних природничих кафедрах Київського, Харківського Микола Дмитрієв, Одеського, Львівського Каленик Геренчук, Петро Цись, Сімферопольського, Чернівецького університетів та ряду педагогічних інститутів, в установах гідрометеорологічної служби.

Було проведено дослідження природно-територіальних комплексів та виробничо-територіальних систем, вивчення окремих компонентів природи, фізико-географічного та виробничо-територіального районування, раціонального використання природних ресурсів та охорони природи. Геоморфологічні й палеогеографічні дослідження Бондарчука й Дмитрієва продовжили Дмитро Соболєв, Петро Заморій, Максим Веклич, Микола Волков, Василь Галицький, Каленик Геренчук, Іван Рослий, Ігор Соколовський, Петро Цись. Дослідження кліматичних і гідрологічних умов країни проводили Євген Опоков, Борис Срезневський, Георгій Дубинський, Костянтин Логвинов, Віктор Назаров, Валентин Попов, Олександр Раєвський, Михайло Щербань. Ґрунти країни вивчали Олексій Соколовський, Георгій Гринь, Наталія Вернандер, Микола Крупський, Іван Гоголев. Фізико-географічне районування проводили Каленик Геренчук, Олександр Маринич, Гаврило Міллер, Петро Погребняк, Генріх Швебс, Петро Шищенко. Широкі економіко-географічні дослідження були розгорнуті цілю плеядою вітчизняних вчених, серед яких особливо відзначились Костянтин Воблий, Максим Паламарчук, Опанас Ващенко, Інга Горленко, Олексій Діброва, Федір Заставний, Микола Ігнатенко, Леонід Корецький, Ізраїль Мукомель, Микола Пістун, Юхим Пітюренко, Олександр Топчіев, Олег Шаблій, Раїса Язиніна. На основі ґрунтовних досліджень створено докладні загальногеографічні та різноманітні тематичні карти і атласи. Географічним картографуванням займались Андрій Золовський, Іван Левицький, Леонід Руденко, Андрій Харченко.

                                     

5.2. Історія Визначні географи

 • Клавдій Птолемей.
 • Олександр Гумбольдт.
 • Страбон.
 • Ератосфен.
 • Гелфорд Джон Маккіндер.
 • Мухаммад аль-Ідрісі.
 • Поль Відаль де ла Блаш.
 • Вільям Морріс Девіс.
 • Карл Ріттер.
 • Герард Меркатор.
                                     

6. Основні проблеми і дискусії

На сучасному етапі географія більше набуває конструктивного характеру експериментально-перетворювального. У звязку з науково-технічною революцією стали актуальними проблеми розробки теоретичних і методичних основ наукового прогнозування результатів впливу на природу людської діяльності, вирішення регіональних і глобальних екологічних проблем.

                                     

7. Організації

З 1871 року проводяться міжнародні конгреси географів-науковців, на основі яких 1922 року в Брюсселі було створено Міжнародний географічний союз МГС, IGU.

Провідні географічні товариства світу:

 • Національне географічне товариство англ. National Geographic Society, NGS Вашингтон, США.
 • Данське дан. Det Kongelige Danske Geografiske Selskab Копенгаген, Данія.
 • Російське рос. Русское географическое общество, РГО Санкт-Петербург, Російська Федерація.
 • Європейська асоціація студентів та молодих географів англ. European Geography Association of students and young geographers, EGEA Утрехт, Нідерланди.
 • Українське англ. Ukrainian Geographical Society, UGS Київ, Україна.
 • Американське англ. American Geographical Society, US Нью-Йорк, США.
 • Британське англ. Royal Geographical Society Лондон, Велика Британія.
 • Канадське англ. Royal Canadian Geographical Society Оттава, Канада.
 • Інститут геоінформаційних систем Пакистану англ. Institute of Geographical Information Systems, IGIS Ісламабад, Пакистан.
 • Національна асоціація географів Індії англ. The National Association of Geographers, NAGI Делі, Індія.
 • Французьке фр. Societe de geographie Париж, Франція.
 • Польське пол. Polskie Towarzystwo Geograficzne, PTG Варшава, Польща.
 • Інститут географічних досліджень Індії англ. The Institute of Geographical Studies, TIGS Бенґалуру, Індія.
 • Географічне товариство Карачі англ. Karachi Geographical Society Карачі, Пакистан.
 • Географічний інститут імені Антона Меліка словен. Geografski institut Antona Melika Любляна, Словенія.
 • Американська асоціація географів англ. American Association of Geographers, AAG Вашингтон, США.
 • Німецьке нім. Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin Берлін, Німеччина.
Будівлі штаб-квартир географічних товариств
                                     

8. Періодика

Головною географічною науковою періодикою в Україні є міжвідомчі збірники: "Фізична географія та геоморфологія", "Часопис картографії", "Метеорологія, кліматологія та гідрологія", "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія", "Економічна та соціальна географія", "Географія та туризм".

                                     

9. Освіта

Україна

В Україні перші географічні кафедри було створено при Київському Петро Броунов, Харківському Андрій Краснов та Одеському Гаврило Танфільєв університетах.

                                     

10. Література

 • Сосса Р. І. Історія картографування території України: підручник для студ. ВНЗ. - К.: Либідь, 2007. - 334 с. - ISBN 978-966-06-0463-6.
 • Географія / / Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. / проф. Є. Онацький. - Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. - Буенос-Айрес, 1958. - Т. 1, кн. II: Літери В - Ґ. - С. 234. - 1000 екз.
 • Удовиченко В. В. Методи комплексних географічних досліджень. - К., 2009. - 100 с.
 • Жупанський Я. І. Історія географії в Україні: навчальний посібник. - К., 2006.
 • Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. - Д.: Східний видавничий дім, 2004 - 2013.
 • Влах М., Котик Л. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібник. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. - 344 с.
                                     

10.1. Література Англійською

 • Англ. Research Methods in Geography: A Critical Introduction / B. Gomez, J.P. Jones Eds. - Blackwell Publishing, 2010. - 459 p.
 • Англ. Key Methods in Geography / N. Clifford, S. French, G. Valentine Eds. - SAGE, 2010. - 569 p.
                                     

10.2. Література Німецькою

 • Нім. Katharina Fleischmann, Ulrike Meyer-Hanschen, Stadt Land Gender: Einfuhrung in feministische Geographien. Helmer, Konigstein / Taunus 2005, ISBN 1-4051-0186-5.
 • Нім. Hans Heinrich Blotevogel: Geographie. In: E. Brunotte, H. Gebhardt, M. Meurer, P. Meusberger, J. Nipper Hrsg.: Lexikon der Geographie. Spektrum, Heidelberg 2002, ISBN 3-8274-0416-9.
 • Нім. Hartmut Leser Hrsg.: Worterbuch Allgemeine Geographie. DTV und Westermann, Munchen 2005, ISBN 3-423-03422-X.
 • Нім. Hans Gebhardt, Rudiger Glaser, Ulrich Radtke, Paul Reuber plus 130 Autoren: Geographie - Physische Geographie und Humangeographie. Spektrum Akademischer Verlag in Elsevier, Heidelberg 2006 / 2007, ISBN 3-8274-1543-8.
 • Нім. Hanno Beck: Geographie. Europaische Entwicklung in Texten und Erlauterungen. Orbis academicus. Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen. Band II / 16. Karl Alber, Freiburg / Munchen 1973, ISBN 3-495-47262-2.
                                     

10.3. Література Іспанською

 • Ісп. Lopez Bermudez, Francisco y Otros 1992. Geografia fisica. Madrid: Catedra Geografia.
 • Ісп. Valencia Rangel, Francisco 1987. Introduccion la Geografia Fisica, 13a edicion, Mexico: Herrero.
 • Ісп. Cuadrat, J.M, PITA, Mº.F. 2000. Climatologia, Segunda edicion, Madrid: Catedra Geografia.
 • Ісп. Ferreras, C., Fidalgo, C.E. 1999. Biogeografia y edafologia. Madrid: Sintesis.
 • Ісп. Puyol, Rafael, Estebanez, Jose, Mendez, Ricardo 1995. Geografia humana. Madrid: Catedra Geografia.
 • Ісп. Mendez, Ricardo 1997. Geografia economica. La logica espacial del capitalismo. Barcelona: Ariel Geografia.
 • Ісп. Canal Apaza, Luis 2007. Geografia Regional. CBT.
                                     

10.4. Література Російською

 • Рос. Максаковский В. П. Географическая картина мира. В 2-х книгах. - М.: Дрофа, 2006. - С. 495.
 • Рос. Мукитанов Н. К. От Страбона до наших дней: Эволюция географических представлений и идей. - М.: Мысль, 1985. - 240 с. - 45 000 прим.
 • Рос. Дьяконов К. Н., Касимов Н. С., Тикунов В. С. Современные методы географических исследований. - М.: АО "Учебная литература", 1996. - 207 с. - ISBN 5-09-004567-4.
 • Рос. Саушкин Ю. Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем. - М., 1973.
 • Рос. Мересте У. Н., Ныммик С. Я. Современная география: вопросы теории. - М.: Мысль, 1984.
 • Рос. Хаггет П. География: синтез современных знаний. - М.: Прогресс, 1979. - 684 с.
 • Рос. Саушкин Ю. Г. История и методология географической науки. - М.: Издательство Московского университета, 1976.
 • Рос. Баранский Н. Н. Научные принципы в географии / / Избранные труды. - М.: Лепсель, 1980.
 • Рос. Хореев Б. С. Некоторые методологические вопросы науковедения и развития теории географической науки / / География в системе наук. - Л.: Наука, 1987.
                                     

11. Посилання

 • Природничий Навігатор Портал дистанційного та онлайн навчання з шкільних природничих дисциплін.
 • Royal Canadian Geographical Society.
 • Що відбувається з географією? - Блог Александра Ковалёва.
 • Портал практичної географії.
 • All OpenEdition. Journals catalogue - наукові географічні журнали англійською та іншими мовами.
 • International Geographical Union - Russian National Committee.
 • Russian Geographical Society Moscow Centre.
 • 1 посилання.
 • Академічні суспільно-географічні науки та дисципліни.
 • International Geographical Union.
 • Association of American Geographers.
 • Col.legi de Geografs - Catalunya.
 • Colegio de Geografos - España.
 • Сайт знавців географії.
 • Geography.in.ua - інформаційна підтримка фахівців у сфері геотехнологій рос.
 • Тести.
 • Canadian Association of Geographers.
 • National Geographic.
 • All OpenEdition. Environmental studies, Geography & Development Books - наукова географічна література французькою та іншими мовами.
 • Royal Geographical Society.
 • Англ. Новини у світі наук про Землю на сайті журналу "Smithsonian" Смітсонівського інституту.
 • Рос. Інститут географії РАН.
 • ГЕОГРАФІКА географічний портал.
 • Пізнавальний сайт "Географія".
                                     
 • Імажинальна географія географія образів, образна географія - міждисциплінарний науковий напрям у рамках гуманітарної географії що вивчає особливості
 • Географія культури - одна із самостійних галузей суспільної географії що вивчає територіальне розповсюдження культури у межах географічного простору
 • Географія Папуа Нової Гвінеї. Папуа Нова Гвінея, Papua New Guinea - країна на південному - заході Тихого океану, що займає східну частину острова Нова
 • Електоральна географія виборча географія - провідний напрям політико - географічних досліджень, пов язаний з виявленням територіальних просторових
 • Географія Кореї Корея - в основному гориста країна. Плоскі і горбисті рівнини займають бл. 25  тер. країни. Основні гірські хребти Наннім, Пуджолльон
 • Географія транспорту - наукова дисципліна, розділ економічної географії що вивчає транспортно - географічні процеси, структуру транспорту, особливості
 • Географія ґрунтів - наука, що вивчає закономірності формування і просторове розміщення ґрунтів є розділом ґрунтознавства і перебуває у тісному зв язку
 • Економична та соціальна географія - науково - прикладна спеціальність, що займається розробленням наукових засад територіальної організації суспільства
 • Керівництво з географії дав - гр. Γεωγραφικὴ Ὑφήγησις - праця давньогрецького вченого Клавдія Птолемея, що містить перелік пунктів із зазначенням їх
 • Географія Німеччини Німеччина - федеративна держава у центрі Європи. Держави, які мають спільний кордон з Німеччиною - на півночі Данія 68 км на заході
 • Географія Бельгії Бельгія знаходиться у Західній Європі, на узбережжі Північного моря. На південному заході межує з Францією, на сході з Люксембургом
                                     
 • Конструктивна географія - напрямок в географії який має вирішувати проблеми раціонального перетворення і розвитку природних, і господарських комплексів
 • Географія Швейцарії Швейцарія - держава в Центральній Європі з територією 41, 3 тис. км². На півночі вона межує з Німеччиною довжина кордону - 334 км
 • 7 клас. Географія материків і океанів  Укладачі О. Я. Скуратович, Н. І. Чанцева - К. : ДНВП Картографія 2014. Бєлозоров С. Т. Географія материків
 • Географія Європи На півночі Європа омивається Північним Льодовитим океаном і його морями - Карським, Баренцовим, Білим, Норвезьким, на заході і півдні
 • океан Герасимова Т. П., Грюнберг Г. Ю., Неклюкова Н. М. 1993 Фізична географія вид. Пер. з рос. 2 - ге вид. К.: Освіта. с. 160. Географический энциклопедический
 • Гуманітарна географія - міждисциплінарний науковий напрям, що вивчає різні способи уявлення і інтерпретації земних просторів в людській діяльності, включаючи
 • Військова географія - наука, що вивчає військові аспекти географії та можливість їх застосування в військовій справі. Військова географія складається
 • 7 клас. Географія материків і океанів  Укладачі О. Я. Скуратович, Н. І. Чанцева - К. : ДНВП Картографія 2014. Бєлозоров С. Т. Географія материків
 • Географія дав - гр. Γεογραφικά, Geōgraphika - античний географічний трактат, що складається з 17 книг. Написаний грецькою мовою на межі нашої ери.
 • 7 клас. Географія материків і океанів  Укладачі О. Я. Скуратович, Н. І. Чанцева - К. : ДНВП Картографія 2014. Бєлозоров С. Т. Географія материків
 • 7 клас. Географія материків і океанів  Укладачі О. Я. Скуратович, Н. І. Чанцева - К. : ДНВП Картографія 2014. Бєлозоров С. Т. Географія материків
                                     
 • 7 клас. Географія материків і океанів  Укладачі О. Я. Скуратович, Н. І. Чанцева - К. : ДНВП Картографія 2014. Бєлозоров С. Т. Географія материків
 • Історична географія - область знань на стику історії і географії географія певної території на певному етапі її історичного розвитку. В історичній науці
 • Світова географія англ. World Geographic Magazine - міжнародний науково - популярний часопис, який видається в Україні Київ Логотипом часопису є
 • 7 клас. Географія материків і океанів  Укладачі О. Я. Скуратович, Н. І. Чанцева - К. : ДНВП Картографія 2014. Бєлозоров С. Т. Географія материків
 • Фізична географія материків : навч. посіб. : в 2 ч - В. : ЕкоБізнесЦентр, 1999 - 200 с. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія Зарубіжні
 • Теоретична географія - науковий напрям, що вивчає в узагальненому, головним чином, в абстрактному, формалізованому аспекті геосистеми і їх структури
 • економічну географію галузеву географія промисловості, сільського господарства, транспорту, торгівлі тощо регіональну економічну географію і географію світового
 • колчедан, сіль, флюорит, можливість встановлення гідроелектростанцій. Географія Республіки Корея Геологія Корейського півострова, Гідрогеологія Корейського

Users also searched:

едера географія, фізична географія україни тести, фізична географія, що таке географія, загальна географія, зно географія тести, географія, Географія, тести, підготовка, загальна географія, зно географія тести, тести географії з відповідями, що таке географія, зно географія підготовка, фізична, едера, загальна, географії, відповідями, україни, таке, едера географія, фізична географія, фізична географія україни тести, географія україни. географія,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Зно географія тести.

Географія туризму лекції ВСП БТЕФК КНТЕУ. Кафедра географії. Адреса: 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72 1 й корпус ДНУ E mail: geo dnu@i. Загальна географія. Кафедра географії та методики її навчання ТНПУ. Читайте про книжку Географія геніальності. Найцікавіші місця світу від Давньої Греції до Кремнієвої долини Ерік Вейнер цікаве про книгу. Зно географія підготовка. ЗВО вузи України географія. Назва послуги: Надання висновку щодо меж географічного місця, з яким пов​язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару. Фізична географія. ЗНО Географія. Курси підготовки. Онлайн курс на BeSmart. Ви завітали на сайт факультету геології, географії, рекреації і туризму, який до листопада 2014 року називався геолого географічним! На факультеті.

Фізична географія україни тести.

Географія. 6 клас ВШО. Тестування онлайн з географії. Пройти тести зовнішнього незалежного оцінювання онлайн з географії за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 та 2015​. Географія Управління освіти і науки Сумської міської ради. Науковий журнал Економічна та соціальна географія міжнародна назва Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya видається з 1966 року і висвітлює. Купити книгу Географія. Комплексне видання. ЗНО 2021 Сергій. Географія укладена на основі Програми для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з географії Додаток № 6 до наказу Міністерства.


Факультет геології, географії, рекреації і туризму.

Географія. Козятин – місто обласного значення, центр Козятинського району​. Географічне положення: розташований в 75 км від обласного центру – м. Географія: Загальна географія EdEra. Географія одна з найдавніших наук, розквіт якої відбувся під час епохи Великих географічних відкриттів. А що ж вона вивчає зараз? Сучасним вчителям. Jazz Географія Radio Jazz. Купити книгу Географія. Комплексне видання. ЗНО 2021 Сергій Коберник, в інтернет магазині. Найбільший в Україні інтернет магазин книг.

Географія ZNO Terra.

Особи, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть вибрати географію як четвертий предмет для проходження. Професії, повязані з вивченням географії Черкаський обласний. Весь комплекс географічних наук ділять на дві великі групи: природні фізико географічні та суспільні соціально економічні географічні науки. В рамках. Географія: уроки, тести, завдання. МійКлас. Теоретичні уроки, тести та завдання за предметом Географія. Завдання створені професійними педагогами. МiйКлас онлайн школа нового. Книга Географія геніальності. Найцікавіші місця світу від Давньої. Географія, економіка План роботи Міського методичного об єднання вчителів географії та економіки на 2020 2021 навчальний рік. 4. Методичні.


Журнал Географія Передплатна агенція Основа.

Тобто вивчення розміщення продуктивних сил, галузей економіки регіонів у специфічних географічних умовах у в певному географічному середовищі. Географія 2021 Український центр оцінювання якості освіти. Географія. Календарно тематичне планування уроків 2019 2020 навчальний рік. 6 клас. 7 клас. 8 клас. 9 клас. Нормативно правова база. Економічна географія і регіоналістика. Тематична виставка. Онлайн курс з географії за програмою 6 класу формує загальну географічну культуру школярів, розширює горизонти пізнання нашої планети як. Науковий вісник ЧНУ, Географія Географічний факультет. Географія для школи. Купити підручники, зошити з Географії в інтернет ​магазині з доставкою по Києву, Харкову, Україні. Ціни видавництва, гарантія на. Географія Академіка. ФІЗИКА07 червня. БІОЛОГІЯ10 червня. Географія15 червня. Географія. Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні слухачі, студенти. Географія Український центр оцінювання якості освіти. ПР2. Знати і розуміти основні види географічної діяльності, їх поділ. ПР3. Пояснювати особливості організації географічного простору.


Географія advantage austria.

ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА – дисципліна, що: а конкретизує в просторових координатах уявлення про істор. процес, повязуючи останній з певними тер. ​. Інститут географії. Юрія Федьковича, серія Географія видається з 1996 року. Його тематика охоплює питання фізичної та суспільної географії, гідрології та кліматології,. Географія Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти. Кафедра географії та методики її навчання. Завідувач: Заставецька Леся Богданівна доктор географічних наук, професор. Телефон 8 0352 43 61 54. Географія проекту Місцевий економічний розвиток міст України. Географія 2021. Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні слухачі, студенти закладів професійної професійно технічної, вищої.

Вісник Одеського національного університету. Географічні та.

Географія. У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання з географії відбудеться 15 червня. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного. Географія, географія України, країни світу. Для особливих свят, бенкетів, днів народжень, весіль в Географії є чудовий банкетний зал, а саме 3 зали. Головний Зал на 100 чоловік, велика. Географія: перспективна сучасна наука чи пережиток минулого. Географія. Загальноосвітня цінність шкільного курсу географії полягає в тому, що при його вивченні майбутні громадянин знайомиться з реальним.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Географічний факультет. Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр: 014.07 Середня освіта географія. Географія Д. 103 Науки про Землю. Абітурієнт НУВГП Географія Конструктивна географія. Власний сайт: econom er. Абітурієнту. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями: 106. Географія. Контурна карта Барладін О.В. Географія. Регіони та країни. Українська мова 1 червня українська мова і література 4 червня історія України 7 червня фізика 10 червня біологія 15 червня географія.


‪Історія та географія‬ ‪Google Академія‬ Google Scholar.

Вийшов друком Український географічний журнал №1 – 2021 року. УГЖ Колектив Інституту географії НАН України зазнав тяжкої втрати. науковці. Географія Енциклопедія Сучасної України. Купити книгу 501 факт, який треба знати з географії Стенбюрі Сара в інтернет магазині Видавництва Старого Лева Швидка доставка по Україні та. Цілодобовий ресторан Географія у Рівному. Авторська кухня. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: географічні назви власні назви географічних обєктів, що застосовуються для їх.

Міські географії та географії міст. Як капіталізм впливає на.

Всі ЗВО вузи, в яких навчають за фахом географія в Україні. Б.О. Чернов ЄДНІСТЬ ГЕОГРАФІЇ Український географічний. Історія та географія. Рік заснування: 1996. Галузь та проблематика: На сторінках даного видання знаходить відображення різноманітна тематика з​. Історія та географія. Практичний журнал для вчителя географії: розробки уроків та позакласних заходів актуальні питання сучасної географічної науки.


Соціально економічної географії та регіонознавства ХНУ.

Під час складання ЗНО з географії, Вам доведеться продемонструвати високий рівень теоретичних знань, вміння застосовувати здобуті знання на. Відбулася XIV Міжнародна наукова конференція Географія. Географія проекту. Проект МЕРМ працював в 12 обраних містах партнерах Львівської та Дніпропетровської областей, безпосередньо або через утворені. ЛРЦОЯО Географія. Щоб прийняти всі файли cookie, натисніть Я згоден. Ми хотіли б зазначити, що разом з цим Ви також погоджуєтесь на встановлення файлів cookie від. СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. Контурна карта Барладін О.В. Географія. Регіони та країни. 10 клас 9789664552025 Купити в Україні Епіцентр ⭐ Низька ціна та акції.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України.

Географічні і геологічні науки публікує наукові статті і огляди по всіх напрямах географії і геології, у тому числі економічній і соціальній географії,. Навчальні предмети географія Спеціалізована школа № 155. Графія – система наук про географічну оболонку Землі, окремі її компоненти, територіальне розміщення і розвиток виробництва, населення земної кулі,. Співбесіда Програма Географія. Предмет та обєкт дисципліни Географія туризму. 2.Місце і роль дисципдіни у програмі підготовки спеціалістів з туризму. 3.Звязок Географії туризму.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →