Топ-100
Back

★ Інститут географії НАН УкраїниІнститут географії НАН України
                                     

★ Інститут географії НАН України

Інститут географії НАН Украини є провідною науково-дослідною установою з природничо-географічних, суспільно-географічних та картографічних досліджень в Україні.

                                     

1. Історія

Витоки Інституту географії сягають 1964 p., коли відповідно до Постанови Президії АН УРСР за № 45 від 3 березня 1964 р. "Про розвиток в Академії наук УРСР досліджень у галузі географії" в Інституті геологічних наук АН УРСР було створено сектор географії з відділами економічної географії, фізичної географії та картографії з тим, щоб у майбутньому організувати Інститут географії.

За Постановою Президії АН УРСР № 45 від 14 лютого 1967 р. сектор географії було передано до Ради по вивченню продуктивних сил УРСР, крім створеного ще у 1961 р. Відділу фізичної географії та картографії, який був трансформований у відділ палеогеографії і переданий до сектора географії у 1971 р.

За постановою Президії АН УРСР № 289 від 7 жовтня 1970 р. географічний осередок у науковому відношенні отримав самостійність, а у фінансовому був підпорядкований Інституту геофізики АН УРСР.

Згідно з Постановою Президії АН УРСР за № 321 від 27 червня 1980 р. сектор передано до Морського гідрофізичного Інституту АН УРСР. За Постановою 407-Б від 17.07.1981 р. сектор перейменовано на Відділення географії.

У 1983 р. Відділення географії було підпорядковано Інституту геофізики АН УРСР постанова Президії № 263 від 11 травня 1983 p. Керівником сектора, згодом відділення географії з 1979 р. по 1989 р. був членом-кор. АН УРСР О. М. Маринич, з 1989 р. по 1991 р. - д-р. геогр. наук Л. Г. Руденко.

Згідно з Постановою Президії АН України за № 300 від 13.11.1991 р. на базі відділення географії Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна створено Інститут географії АН України. Створення окремого інституту було зумовлено необхідністю розширення географічних досліджень в умовах незалежності України, зростанням ролі географічної науки у розвязанні актуальних завдань раціонального природокористування, вирішення еколого-географічних проблем тощо. Директором інституту географії призначено Л. Г. Руденка.

                                     

2. Наукові підрозділи

 • Відділ палеогеографії завідувач д. геогр. н., проф. Матвіїшина Ж. М.
 • Відділ ландшафтознавства завідувач к. геогр. н. Чехній В. М.
 • Відділ природокористування та збалансованого розвитку завідувач д. геогр. н. Лісовський С. А.
 • Відділ геоморфології завідувач д. геогр. н., проф. Палієнко В. П.
 • Відділ картографії завідувач д. геогр. н., академік НАН України Руденко Л. Г.
 • Відділ суспільно-географічних досліджень завідувач д. геогр. н. Підгрушний Г. П.
                                     

3.1. Діяльність Наукові дослідження

Основні напрями наукових досліджень Інституту географії:

 • Теорія та методика досліджень географічних аспектів взаємодії суспільства з природою та її наслідків у загальному та регіональному аспектах.
 • Розробка географічних засад збалансованого економічного, соціального та екологічного розвитку регіонів України.
 • Дослідження змін територіально-галузевої структури економіки України та її соціальної сфери.
 • Вивчення загального розвитку природи, прогнозування змін її компонентів.
 • Поглиблення методики досліджень, розробка і впровадження новітніх методів.
 • Картографічні дослідження особливостей змін ландшафтів, територіальної організації господарства, розміщення населення і наслідків взаємодії суспільства і природи.
 • Розробка теоретичних засад фундаментальних географічних досліджень.
 • Створення концепції Національного атласу України, розробка і виготовлення Атласу й інших картографічних творів.
 • Дослідження стану та змін сучасних і давніх ландшафтів та їхніх компонентів.

Протягом трьох десятиріч у спеціалізованих вчених радах Інституту захищено 23 докторські та понад 80 кандидатських дисертацій. У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №41 від 17.01.2014 року в Інституті географії НАН України сформовано спеціалізовану вчену раду Д 26.163.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора кандидата географічних наук за спеціальностями: 11.00.02 "Економічна та соціальна географія", 11.00.12 "Географічна картографія" строком на три роки. Вченими Інституту опубліковано майже 150 монографій і 50 збірників, 20 брошур, понад 100 оригінальних тематичних карт та атласів, у тому числі для забезпечення навчального процесу у вищій та середній школі. Багатолітнім вченим секретарем вченої ради з геоморфології та палеогеографії була В. І. Передерій.

З 1993 р. Інститут видає "Український географічний журнал".                                     

3.2. Діяльність Міжнародна співпраця

Інститут бере участь у виконанні ряду міжнародних проектів. Зокрема виконано проекти в рамках Угоди про міжнародне співробітництво в галузі вивчення наслідків аварії на ЧАЕС між Європейським Союзом, Україною, Росією, Білоруссю, а також проект у рамках співробітництва між Канадою і Україною "Радіоекологічна ГІС".

Міжнародні звязки реалізуються із Колумбійським університетом, США "Високоточна реконструкція голоценових відкладів по озерних відкладах Східної Європи", в рамках програми "Міжнародна геологічна кореляція" за підтримки ЮНЕСКО "Нео-геодинаміка западини Балтійського моря та суміжних територій".

В рамках українсько-канадської програми "Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні басейн Дніпра" виконано разом з ТОВ "Інтелектуальні системи ГЕО" електронну версію пілотного проекту Національного атласу України.

Інститут географії підтримує творчі звязки згідно з угодами про наукове співробітництво з Інститутом регіональної географії м. Лейпциг, ФРН, Камчатським інститутом екології і природокористування Російської академії наук м. Петропавловськ-Камчатський, Інститутом географії Російської академії наук м. Москва, Інститутом геологічних наук Академії наук Білорусі м. Мінськ.

Співробітники інституту в різні роки були членами різних міжнародних наукових організацій - Лесової комісії INQUA, ПРОГЕО, Комісії з геоморфологічного картографування МГС, Обєднаної ради з фундаментальних географічних проблем при Міжнародній асоціації Академій наук, Міжнародного союзу радіоекологів, Міжнародного товариства екологічної інженерії, Міжнародної асоціації ландшафтних екологів, Міжнародного союзу екоетики.

                                     

3.3. Діяльність Наукові школи

За час існування географічного осередку в Національній академії наук України сформувались такі наукові школи:

 • Етапність розвитку природи.
 • Структурна геоморфологія та неотектоніка.
 • Географічні основи вдосконалення територіальної організації суспільства та комплексоутворення в матеріальному виробництві.
 • Картографічні дослідження природи, населення та господарства, еколого-географічних проблем та ситуацій.
 • Проблеми раціонального природокористування.

При Інституті з 1981 р. функціонує комплексний географічний стаціонар смт. Димер, Київська область, на якому проводяться геофізичні та геохімічні дослідження за станами ландшафтів.

                                     

4. Джерела

 • Гірничий енциклопедичний словник: у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. - Д.: Східний видавничий дім, 2004. - Т. 3. - 752 с. - ISBN 966-7804-78-X.
 • Український географічний журнал.
 • Інститут географії НАН України.
                                     
 • Інститут економіки НАН України 2004 - 2005 - Об єднаний інститут економіки НАН України Рішенням Президії АН УРСР від 27.07.1936 25 на базі Інституту економіки
 • установа Інститут економіки та прогнозування НАН України - академічна установа НАН України Інститут є правонаступником з 2005 Інституту економічного
 • академії наук України зібрано за відділеннями НАН Докладніше: Відділення математики НАН України Інститут математики НАН України Інститут прикладних проблем
 • Премія НАН України імені Павла Аполлоновича Тутковського - премія, встановлена НАН України за видатні наукові роботи в галузі геології, географії океанології
 • академії наук України Інститут географії НАН України Лісовський С.А. - заступник головного редактора д.геогр.н. Інститут географії НАН України Стеценко
 • Директор Інституту з 1977 року по 2008 - академік НАН України доктор геолого - мінералогічних наук, професор, двічі лауреат Державної премії України в галузі
 • Полтавської області - український географ, академік НАН України 2009 директор Інституту географії НАН України 1991 Народився 24 вересня 1941 року в с. Засулля
 • Науково - практичний журнал НАН України Наукові установи Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Технічний центр НАН України Головний відділ
 • суспільно - географічних досліджень Інституту географії НАН України Відділ природокористування та збалансованого розвитку Інституту географії НАН України
 • Інститут физики конденсованих систем НАН Украини ІФКС НАН України у Львові - науково - дослідна установа, що перебуває у віданні Національної академії
 • Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України УкрНДГМІ - науково - дослідний інститут створений 1953 року на базі Київської науково - дослідної
 •  Спиця, Є.І. Тимченко, В.П. Тхорик. Національний атлас України НАН України Інститут географії Державна служба геодезії, картографії та кадастру  голов


                                     
 • відділення географії Інституту геофізики ім. С. І. Суботіна АН УРСР 1979 - 1989 рр. радник при дирекції Інституту географії НАН України 1989 - 2008 рр
 • В. Н. Каразіна Палієнко В. П., доктор географічних наук Інститут географії НАН України Шуйський Ю. Д., доктор географічних наук Одеський національний
 • палеогеографії інституту географії НАН України Гладкий Олександр Володимирович - д.г.н., доцент кафедри економічної і соціальної географії КНУ. Гопченко
 • наук, завідувач відділу суспільно - географічних досліджень Інституту географії НАН України професор кафедри містобудування Київського національного університету
 • А. Географія історична Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В. А. Смолій голова та ін.  Інститут історії України НАН України - К
 • Марленівна - академік НАН України Академіки дійсні члени Державна установа Інститут економіки та прогнозування Інститут економіки промисловості
 • Члени НАН України обираються загальними зборами академії. Члени Національної академії наук України обираються довічно. Дійсними членами НАН України обираються
 • 01 Інституту географії НАН України по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: 11.00.02 Економічна та соціальна географія і
 • Електоральна культура населення України в умовах трансформації суспільства: Дис канд. соціол. наук: 22.00.04 НАН України Інститут соціології - К., 2006.
                                     
 • діалектології НАН України - один із відділів Інституту української мови НАН України Вивчення української діалектної мови в Академії наук України розпочалося
 • економіст, академік НАН України 1973 лауреат Державної премії у галузі науки і техніки України 1993 і премії імені О. Г. Шліхтера НАН України 1978 заслужений
 • наукового співробітника Сектору географії Академії наук Української РСР з 1991 року - Інститут географії НАН України Починаючи з кінця 1960 - х років
 • Президії НАН України у 2010 р. РВПС було ліквідовано і на її базі створено Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України директором
 • Степанович  Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В. А. Смолій голова та ін.  Інститут історії України НАН України - К. : Наукова думка, 2004
 • Глушкова НАН України Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України Докладніше: Фізика в Україні Перші фізичні школи на території сучасної України розвинулися
 • сад НАН України Донецький національний університет Інститут ботаніки НАН України Інститут гідробіології НАН України Інститут зоології НАН України Лабораторія
 • лабораторією відділу фізичної географії ландшафтознавства Відділення географії АН УРСР з 1991 року Інститут географії НАН України У дисертаційній роботі
 • Інституту географії НАН України У 1992 2005 роках працювала інженером, молодшим та старшим науковим співробітником Інституту географії НАН України

Users also searched:

електронні карти з географії, електронній атлас україни, географічний журнал, інститут географії нан україни економіко географічні дослідження, інтерактивні карти з географії, розвиток світосистеми на сучасному етапі, відділення наук про землю нан україни, які економіко - географічні дослідження проводять науковці, географії, України, україни, Інститут, електронній, карти, економіко, географічні, дослідження, інститут, інтерактивні карти з географії, електронні карти з географії, електронній атлас україни, географічний журнал, Інститут географії НАН України, проводять, науковці, наук, розвиток, світосистеми, сучасному, етапі, інтерактивні, електронні, атлас, географічний, журнал, відділення, землю, розвиток світосистеми на сучасному етапі,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

електронній інститут географії нан україни економіко географічні дослідження атлас географічний розвиток світосистеми на сучасному етапі науковці інтерактивні карти з географії інститут географії нан україни Інститут які економіко - географічні дослідження проводять науковці електронні Інститут географії НАН України наук карти дослідження інститут україни відділення наук про землю нан україни журнал економіко України відділення електронній атлас україни електронні карти з географії світосистеми розвиток географічний журнал етапі географічні географія україни. інститут географії нан україни інтерактивні карти з географії електронній атлас україни розвиток світосистеми на сучасному етапі географічний журнал відділення наук про землю нан україни електронні карти з географії які економіко - географічні дослідження проводять науковці інститут географії нан україни економіко географічні дослідження

...

Інтерактивні карти з географії.

Географії Інститут Енциклопедія Сучасної України. Інститут географії НАН України. К.г.н. Роман Спиця. Інститут географії НАН України. Секція гідрометеорології. Проф. Віктор Вишневський. Національний​. Географічний журнал. ВІППО Новини Волинський інститут післядипломної. 11 травня, 11 річна спортсменка, 112, 112 Україна, 112 канал, 113 років, 115 років, 12 вересня, 12 грудня, 12 жовтня, 12 квітня, 12 липня, 12 листопада​,.

Електронній атлас україни.

Про відзначення державними нагородами України працівників. Інститут географії НАН України Руденко Л.Г. та Український науково дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України.


Електронні карти з географії.

Інститут географії НАН України. ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. Адреса. Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 44. Розвиток світосистеми на сучасному етапі. Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Виробнича практика студентів географів III курсу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в Інституті географії НАН України,. Стажуванння Географічний факультет. Институт географии НАН Украины,отдел ландшафтоведения ‪‪129 цитирований‬‬ Український географічний журнал, 25 33, 2012. 5, 2012. Методика.

Витяг з протоколу 9 Ученої ради. Постанова про Укргідроенерго.

Інститут географії НАН України. Наукові підрозділи. NAS Ukraine Державні нагороди та відзнаки НАН України Академія пропонує Апарат Президії. ‪Сорокина Людмила Юрьевна Sorokina Liudmyla ‬ ‪Академия‬. Автор: Підгрушний Г.П. Назва: Перша сесія суспільно географічного семінару при Інституті географії НАН України. Від. щодо назв.: хроніка. Рік: 2010. Хмаринка тегів Новини Чернівці: Інформаційний портал. Меморандум про співпрацю з Інститутом географії НАН України та академік НАН України Леонід Руденко. Від імені ОДА завізував. Кафедра географії України і туризму географічного факультету. Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації Кам янець Подільський національний університет імені Івана Огієнка.


Iнститут географії НАН України СВІТОВИЙ ЦЕНТР ДАНИХ.

Рік: 2018. Локація: Київ. Продукт: база даних. Бюджет: 440 545 гривень. Заявник: Інститут географії Національної академії наук України. Проект онлайн:. Кафедра географії.ua. Інститут географії НАН України. Науково теоретичне видання. ISSN 1561 ​4980. Мета видання: сприяння поширенню географічних знань про земний. Руденко Л. Г. Розвиток картографічного напряму досліджень в. Працює на посаді наукового співробітника у Відділі природокористування та збалансованого розвитку Інституту географії НАН України за сумісництвом. Облдержадміністрація підписала Меморандум про співпрацю з. Київ, Чернігівською обласною організацією ВДС Екологічна варта, науковими установами Національної Академії наук України зокрема Інститутом.


Перша сесія суспільно географічного семінару при Інституті.

Проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій. Співпраця з Інститутом географії НАН України Офіційний сайт. 2021 04 14 12 Методичний хаб учасників ХХVІ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів Творчі сходинки педагогів Волині у номінації. Державна організація установа, заклад Інститут географії. В Україні очікується зниження кількості смертей від коронавіруса. епідемічної ситуації Інституту проблем математичних машин і систем НАН України,.

Культурна спадщина в атласній геоінформаційній моделі.

В Україну прибули 117 000 доз вакцини проти коронавірусу Comirnaty виробництва Pfizer BioNTech від ініціативи COVAX, щеплювати нею почнуть з 18. Інститути НАН України ДУ Інститут досліджень науково. Інституту географії НАН України від 14 грудня 2017 р. Присутні: Члени ради: академік НАН України Л.Г.Руденко голова. Д.Г.Н. С.А.Лісовський заст. Наукова рада з проблем лісознавства і лісівництва при. Утворена в 1992 р. як кафедра географії України, була першою серед що координується Інститутом географії НАН України. В цьому руслі веде свої.

Подарунок кафедрі від Інституту географії НАН України.

Розроблених колективом фахівців Інституту географії НАН України. Не зважаючи на широке розповсюдження карт електоральної тематики в. Україні. Наукові здобутки співробітників Інституту географії НАН України. Новини. 17 квітня 2021 року. Співробітники кафедри англійської філології отримали диплом НАН ВО України лауреатів 2 премії конкурсу Науково. Кураторська година у 721 та 722 групах ПГФ із залученням. ПАЛІЄНКО Валентині Петрівні – докторові географічних наук, заступникові директора Інституту географії НАН України КОЗАЧЕНКО Тамарі Іванівні. Новини Департамент освіти і науки, молоді та спорту Києва. Розвиток картографічного напряму досліджень в Інституті географії НАН України Л. Г. Руденко, А. І. Бочковська Український географічний журнал. Камянець Подільський національний університет імені Івана. Президент України Указ від 26.06.2008 № 585 2008. державними нагородами України працівників Інституту географії НАН України, м. Мінкультури оголосило про Міністерство культури України. Вийшов друком Український географічний журнал №1 – 2021 року. УГЖ Колектив Інституту географії НАН України зазнав тяжкої втрати. науковці.


Інститут геологічних наук НАН України.

3633. Повне найменування. Державна організація установа, заклад Інститут географії Національної академії наук України. Коротка назва. ІГ НАНУ. Голубцов Олександр Григорович КНЕУ. Кураторська година у 721 та 722 групах ПГФ із залученням представника Інституту Географії НАН України. 12 лютого 2021 Перегляди: 62. Ratings. 0. Дронова Олена Леонідівна Географічний факультет. Iнститут географії НАН України започатковано створенням у 1964 році Сектору географії при Інституті геологічних наук Академії наук УРСР. У 1970 році. ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВА, ЗАКЛАД ІНСТИТУТ. Навчався в аспірантурі Інституту географії Національної академії наук України з відривом від виробництва. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію.

Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.

Згідно розпорядження Президії НАН України №381 від 06.06.2006 Про організацію Інститут археології НАН України Інститут географії НАН України. Зустріч з директором Інституту географії НАН України Київська. Інститут підпорядкований Державному агентству лісових ресурсів України почесний директор Інституту географії НАН України, академік НАН України. Київський відділ Українського географічного товариства. 24 жовтня Інститут географії НАН України вкотре гостинно відкрив свої двері перед учнями членами відділення наук про Землю Київської Малої академії. Лауреати Комітет з Державних премій України в галузі науки і. Маруняк Євгенія Олександрівна, доктор географічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту географії НАН України.


Інститут географії, НАН України, Володимирська, 44, Київ 2GIS.

Стаття директора Інституту географії НАН України доктора географічних наук Євгенії Маруняк Джерело: журнал Вісник НАН України, №4, 2020 р. ІГ НАНУ 05540402 Опендатабот. За словами Почесного директора Інституту географії НАНУ Леоніда Руденка​, Міністерство культури перше міністерство в Україні, яке.


Видатні випускники ТНПУ.

ГЕОГРАФІЇ Інститут НАНУ – провідна науково дослідна установа з природничо географічних, суспільно географічних та картографічних. Практики студентів 3 курс Кафедра фізичної географії та. У рамках співпраці з кафедри географії та методики її навчання з Інститутом географії НАН України відбулася урочиста презентація. Коронавірус чим небезпечні нові штами, симптоми. Наук учнівської молоді спільно з Інститутом географії НАН України підготувало захід на тему Наука на допомогу вчителю географії.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →