Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 358
                                               

Джентльменська угода

Джентльменська угода - прийнята в міжнародній практиці назва договору, укладеного в усній формі, що не позбавляє юридичного значення обовязків, які накладаються на його учасників. Міжнародне право не вимагає для міжнародних договорів і домовленос ...

                                               

Диспаша

Диспаша - розрахунок збитків вантажу, судна і фрахту при спільній аварії, які розподіляються між вантажовласником і судновласником співрозмірно вартості вантажу, судна і фрахту. Засвідчує наявність спільної аварії та розраховує диспашерний експер ...

                                               

Дифамація

Дифамація - поширення про особу неправдивої інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації. Дифамація є синонімом до терміну "приниження честі, гідності та ділової репутації". Загалом, українське законодавство не вж ...

                                               

Дієздатність

Дієздатність - це здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обовязки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. ...

                                               

Діцький

Діцький – слуга, який належав до князівської адміністрації. Назва, очевидно, походить від слова "діти" й відображає родинний характер залежності. В цьому значенні термін уперше вживається в "Руській правді" стосовно виконавця вироків князівського ...

                                               

Договірне право

Договірне право - система правових норм, що регулюють договірні відносини. Договірне право розподіляється на: положення окремих видів договорів, які обєднанні в інститути галузей законодавства: цивільного, трудового, екологічного тощо). В цивільн ...

                                               

Донощик

Донос - неправомірне з точки зору спільноти повідомлення владі про певні порушення норм, правил, невиконання наказів тощо. Неправомірність полягає або в тому, що подібні норми, правила. накази тощо не вважаються правильними і відповідно їх поруше ...

                                               

Екологічне право

Екологічне право - це система правових норм і принципів, якими регулюються та охороняються суспільні відносини щодо охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів. Предмет екологічного права - суспільн ...

                                               

Економіка злочину та покарання

Економіка злочину та покарання почалася з того, що злочинець став розглядатися як раціональный індивід, людина, що зрівняла переваги різних професій, й обрала кримінальну карєру, а не як психологічно хвора людина з тягою до здійснення злочинів. Т ...

                                               

Ексклав

Чистий ексклав - несуверенний регіон, відокремлений від основної території країни і оточений більш ніж однією державою. Чистий ексклав не є анклавом щодо інших держав, але є ексклавом щодо основної території країни. Ексклав, що має вихід до моря, ...

                                               

Єдиний реєстр нотаріусів України

Єдиний реє́стр нотаріусів Украини введений в дію в серпні 1997 року відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 27.05.1997 року № 26/5. Метою створення реєстру є забезпечення упорядкування обліку державних та приватних нотаріусів Україн ...

                                               

Жалувані грамоти

Жалувана грамота - юридичний документ, грамота монарха або сюзерена про жалування окремим особам, станам, іншим групам населення або установам нерухомого майна, економічних і політичних привілеїв.

                                               

Загальні збори акціонерів

Загальні збори акціонерів - вищий орган управління акціонерним товариством. До найголовніших функцій загальних зборів акціонерів належать вибори керівних органів товариства та розгляд фінансового звіту.

                                               

Закони Сінгапуру

Правова система Сінгапуру базується на англійській системі загального права. Основні сфери права - зокрема адміністративне право, договірне право, справедливість та трест, право власності та деліктне право - значною мірою визначаються судом, хоча ...

                                               

Законодавство

У вузькому значенні під терміном "законодавство" розуміють систему законів України, що формується Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади. До цієї категорії також належать міжнародні договори, згода на обовязковість яких нада ...

                                               

Захист свідків

Захист свідків - сукупність організаційно-правових та спеціальних заходів, спрямованих на забезпечення захисту свідків, які знаходяться під загрозою. Здійснюється до, під час та/або після суду. Хоча свідок може тільки потребувати захисту до закін ...

                                               

Захист тварин

Захист тварин - вид природоохоронної діяльності, спрямованої на захист тварин від експлуатації їхніх популяцій людиною та захист прав тварин, як диких, так і свійських.

                                               

Захист честі, гідності і ділової репутації

Захист честі, гідності і ділової репутації – право громадянина та юридичної особи вимагати через суд спростування недостовірної інформації, яка принижує їхню честь, гідність чи ділову репутацію або завдає шкоди їхнім інтересам. Недостовірною вваж ...

                                               

Зворотна дія нормативно-правового акта у часі

Зворотна дія нормативно-правового акта у часі - це дія нового нормативно-правового акта на факти та відносини, що мали місце до набуття ним чинності. Синонімами виступають терміни "зворотна сила", "ретроактивність". Окрім того, на позначення сумі ...

                                               

Земельне право

Земельне право - це галузь права, що поєднує в собі риси багатьох правових систем і розглядає питання, хто є повноправним власником і які права стосовно власності має третя особа. Це галузь права, система юридичних норм, що регулюють суспільні ві ...

                                               

Зловживання правом

Зловживання правом - особливий вид юридично значущої поведінки, яка полягає у соціально шкідливих учинках субєкта права, у використанні недозволених конкретних форм у межах дозволеного законом загального типу поведінки, що суперечить цільовому пр ...

                                               

Злочинна бездіяльність

Злочинна бездіяльність - суспільно небезпечна поведінка особи, що виявляється в ухиленні від дій, які вона повинна була і могла здійснити в силу закону чи взятого на себе зобовязання. Бездіяльність прирівнюється до дії, коли існує особливий обовя ...

                                               

Злочинність

Злочинність - відносно масове, історично мінливе, соціальне і кримінально-правове явище, що являє собою цілісну сукупність всіх злочинів, вчинених на певній території за відповідний період часу.

                                               

Зовнішньоекономічний договір

Зовнішньоекономичний договір - матеріально оформлена угода двох чи більше субєктів зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав та обовязків у зовнішньоеконо ...

                                               

Індигенат

Індигенат - у Речі Посполитій привілей про визання за шляхтичем-іноземцем шляхетства країни проживання. Після процедури індигенату іноземець та його рід набували усі права і свободи місцевої шляхти. За всю історію Речі Посполитої індигенат отрима ...

                                               

Інститут права

Інститут права - система відносно відокремлених від інших і повязаних між собою правових норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин. Інститути права - необхідна ланка в цілісній системі права. Як правило, кожна галузь права ма ...

                                               

Інтерес (право)

Інтерес - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному субєктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю "охоронюваний законом інтере ...

                                               

Інтерцесія

Інтерцесія - у Стародавньому Римі - право посадових осіб магістратів призупиняти постанови та дії інших рівних за становищем або нижчих посадових осіб; Інтерцесія - у міжнародному праві - ненасильницьке втручання у справи ін. держав з метою сприя ...

                                               

Історія політичних і правових вчень

Історія політичних і правових вчень - наукова і навчальна дисципліна, яка розглядає закономірності розвитку політико-правової теорії, концепції права і держави, що існували в історії юриспруденції. Після 1956 року стала окремим предметом в універ ...

                                               

Канонічне право

Каноничне право - релігійно-правова система, що регулює суспільні відносини всередині громади, яка сповідує християнство. Назва цієї правової системи походить від грецького терміна "канон", який спочатку означав усяке знаряддя для проведення прям ...

                                               

Кіберсквотинг

Кіберсквотинг - протизаконна діяльність, що полягає у реєстрації, використанні та пропонуванні до продажу доменного імені із несумлінним наміром отримати прибуток від паразитування на гудвілі або торговельній марці, яка належить іншій особі. Післ ...

                                               

Кодекс

Кодекс - зведення правил у певній сфері, що може мати офіційно закріплений характер, проте позбавлене безпосередньої юридичної сили. Наприклад, Етичний кодекс українського журналіста, Кодекс суддівської етики. Кодекс - внутрішньо цілісний складни ...

                                               

Конвоювання

Конвоювання - охорона затриманих і взятих під варту осіб при доставленні їх до місця призначення. Підставами для конвоювання затриманих і взятих під варту осіб є: санкціонована відповідним прокурором постанова слідчого або органу дізнання, постан ...

                                               

Коносамент

Коносамент - товаророзпорядчий документ, цінний папір, що видається морським перевізником вантажу його відправнику, що засвідчує прийняття вантажу до перевезення і містить зобовязання доставити вантаж до пункту призначення і передати його одержувачу.

                                               

Конституційний суд Боснії і Герцеговини

Конституційний суд Боснії і Герцеговини - спеціалізований вищий орган конституційного контролю в Боснії і Герцеговині. Є вищою інстанцією по відношенню до всіх інших судів, оскільки має право переглядати їхні рішення, якщо ті суперечать Конституції.

                                               

Конституціоналізм

Конституціоналізм має визначення: Система знань політико-правового характеру, предмет дослідження якої становлять фундаментальні цінності демократії, обґрунтування необхідності встановлення конституційного ладу, аналіз історії і практики конститу ...

                                               

Контроль справжності походження

Контроль справжності походження, контроль за походженням або контроль географічного зазначення - правовий та торговий сертифікат, яким позначають законодавчий захист назви товарів, що вказує на їхнє географічне походження та має право використову ...

                                               

Кратополітика

Кратополитика - термін, запропонований шведським вченим Рудольфом Челленом. Означає виділення питань політичної влади в окрему дисципліну, яка розглядає перш за все не формально-юридичну сторону правління, але "силове" підґрунтя, приховане за пра ...

                                               

Кримінально-процесуальне право

Кримінально-процесуальне право - фундаментальна галузь права, що регулює суспільні відносини, повязані зі здійсненням кримінального провадження. Кримінально-процесуальне право – система правових норм, що встановлюють типову модель та визначають п ...

                                               

Критичні правові дослідження

Критичні правові дослідження - це рух в правовій думці, створений в 1970-х і 80-х роках для формування суспільства, заснованого на баченні людської особистості, позбавленої прихованих інтересів і класового панування, які, як вважалося, стояли за ...

                                               

Кумулятивне голосування

Кумулятивне голосування - метод голосування, який забезпечує обрання декількох переможців, і при цьому переможцем також вважається особа, яка не отримала абсолютної або відносної більшості голосів, завдяки чому забезпечується пропорційне представ ...

                                               

Легалізація документу

Легалізація - це переведення в правове поле дії, бездіяльності, предмета матеріального світу, духовного обєкта, шляхом дотримання формальностей, встановленням змін в законодавстві, прийняттям рішень судами, що попередньо було адміністративним або ...

                                               

Легальність

Легальність - політико-правове поняття, що означає дозволеність, відповідність певних політичних явищ чи подій чинним законам, позитивне ставлення жителів країни, великих груп, громадськості до діючих у державі інститутів влади, визнання їх право ...

                                               

Мяке право

"Мяке право" - позначення квазі-правових інструментів, які не мають обовязкової юридичної сили або обовязкова сила яких "слабша", ніж обовязкова сила права, що діє в державі на поточний час. Протиставляється жорсткому праву англ. hard law. Наприк ...

                                               

Майно

Майно - предмети матеріального світу, які перебувають у власності субєкта права, у тому числі: окрема річ, сукупність речей, майнові права та обовязки, гроші і цінні папери, а також майнові права на них. Майно поділяється на рухоме і нерухоме, а ...

                                               

Майновий ценз

Майновий ценз - обмеження в правах громадян, або ж людей взагалі, майно чи доходи яких менше визначеного розміру. Зазвичай термін використовують для позначення обмеження пасивного виборчого права.

                                               

Мас-медійне право

Мас-медійне право - підгалузь інформаційного права щодо суспільних відносин повязаних із засобами масової інформації, засобами масової комунікації. За сутністю медіаправо можна розглядати як: підгалузь наукових досліджень; навчальна дисципліна. п ...

                                               

Матеріальна відповідальність працівників

Матеріальна відповідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в обовязку працівників покрити повністю або частково матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини. Найбільш суттєвими умовами матеріальної від ...

                                               

Матеріальне право

Матеріальне право - сукупність норм системи права, що безпосередньо регулюють суспільні відносини і сукупність галузей права, в яких основний акцент робиться на встановлення прав і обовязків субєктів. Термін "матеріальне право" використовується в ...

                                               

Медіація

Медіація - вид альтернативного врегулювання суперечок, метод вирішення суперечок із залученням посередника, який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обр ...